English version of this page

Permisjon – Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Permisjon angår studenter som har vært registrert som student på et studieprogram i minst ett semester ved Det utdanningsvitenskapelig fakultet. Du kan søke om permisjon i ett eller to semestre. Adgangen til å få innvilget søknad om permisjon kan være begrenset av særlige regler for det enkelte program.

Enkeltemnestudenter kan ikke søke permisjon.

Dekanen ved UV vedtok 21.12.2015 egne nærmere regler om permisjon fra studiene ved UV

 

Søknadsfrister

Frist for å søke permisjon er 1. februar for vårsemesteret og 1. september for høstsemesteret.

Dersom studiene et semester må avbrytes grunnet sykdom, kan det søkes om permisjon med tilbakevirkende kraft. Søknadsfristen er da 1. september for foregående vårsemester og 1. februar for foregående høstsemester.

Søknader om foreldrepermisjon behandles fortløpende, men av hensyn til videre studieløp oppfordres det imidlertid til å søke senest seks uker før planlagt oppstart av permisjon.

Lengde på permisjon

Du kan søke permisjon for inntil to semestre av gangen. Det er kun mulig å søke permisjon for hele semestre. Ett semesters permisjon innvilges kun dersom programmets struktur gjør det mulig. Dersom det ikke er mulig må man søke permisjon for to semestre.

Du kan søke permisjon med eller uten dokumentasjon.

Permisjon med dokumentasjon

Godkjente søknadsgrunner:

  • Langvarig sykdom (studenten selv eller barn studenten har omsorg for)

  • Foreldrepermisjon

  • Militærtjeneste

  • Folkevalgte verv

Dokumentasjon

Permisjonsårsak må dokumenteres. Gyldig dokumentasjon kan for eksempel være legeattest, fødselsattest, terminbekreftelse eller innkalling fra Forsvaret.

Dokumentasjonen må:

  • Være originaler eller attesterte kopier.

  • Bekrefte at studenten trenger permisjon for store deler av eller hele søknadsperioden (hele semesteret/året).

Permisjon på grunnlag av fødsel eller adopsjon

Du er selv ansvarlig for å skaffe deg tilstrekkelig informasjon om forhold omkring foreldrepermisjon. Lånekassen stiller visse krav til studenter for å utbetale fødselsstipend eller omgjøre lån til fødselsstipend. Vi anbefaler derfor studententer å gjøre seg godt kjent med Lånekassens vilkår samt kontakte Studentrådgivningen for veiledning i forhold til økonomiske forhold tilknyttet studenttilværelsen, fødsel og stipend. Alle som skal ut i fødselspermisjon bør også kontakte UV-studieinfo for veiledning i forhold til hvordan og når du kan ta opp igjen studiene etter endt permisjon.

Ved fødsel kan studenter søke om utsatt eksamen som et alternativ til permisjon. Eksamen må falle innenfor 6 uker før/etter fødsel. Studenten er selv ansvarlig for å få gjennomført obligatoriske komponenter og praktisk gjennomførbarhet.

Permisjon uten dokumentasjon

Du kan også søke permisjon uten dokumentasjon, dersom du trenger permisjon av andre årsaker enn de som er nevnt tidligere. Søknaden trenger da ikke begrunnes. Studenter på bachelor- eller masterstudier kan få innvilget maksimalt to semestre udokumentert permisjon totalt i løpet av studiet. Vi anbefaler derfor at du ikke søker permisjon uten dokumentasjon dersom årsaken til at du søker er en av grunnene oppgitt under "Permisjon med dokumentasjon". For studier der man på grunn av programmets struktur ikke kan være borte i kun ett semester, må disse to semestrene tas i sammenheng, som ett studieår.

Studenter på det femårige Lektorprogrammet kan søke udokumentert permisjon i maksimalt fire semestre totalt i løpet av studiet.  

Semesterregistrering under permisjon

Studenter som er i permisjon skal ikke betale semesteravgift eller semesterregistrere seg for de semestre de har permisjon. Unntaket er studenter i foreldrepermisjon.

IT-tilgangen under permisjon

Studenter i permisjon mister tilgangen til UiOs IT-tjenester. Det er likevel mulig å motta e-post fra UiO-adressen ved å videresende e-post fra UiO-adressen via Webmail til en privat e-postadresse. Dette må imidlertid gjøres før IT-tilgangene er sperret. Studenter i foreldrepermisjon kan imidlertid semesteregistrere seg som ordinært dersom de ønsker dette, og beholder IT-tilgangen.

Søknadsskjema

Nettskjema for å søke om permisjon (bokmål)

Nettskjema for å søke om permisjon (nynorsk)

Spørsmål?

Kontakt UV-studieinfo.

 

Publisert 23. apr. 2015 12:13 - Sist endret 7. feb. 2020 16:35