Kodebok i Nettskjema

Dette er et valg som kan gjøres under fanen "Innstillinger" for et skjema. Standardvalget er "Nei" så hvis du ønsker å bruke denne funksjonen må den aktivt slås på ved å trykke "Endre" og velge "Ja". Du får da opp en ny fane som heter "Kodebok".

Koding av spørsmålstekstene og svaralternativer til variabelnavn og standardverdier er nyttig hvis resultatene fra en undersøkelse skal etterbehandles i et analyseverktøy (f.eks. SPSS, STATA eller R). En kodebok gir informasjon om struktur, innhold og layout på datafilen til en undersøkelse. Oppsettet av kodeboken kan eksporteres som tekstfil og brukes som dokumentasjon og hjelpemiddel i videre bearbeiding av datasettet.

Komplett utfylt kodebok er påkrevet for alle skjema som skal levere data til TSD.

Hvorfor kodebok?

Kodeboken brukes ved eksport av datafil fra skjemaet ved at kolonnetitler i eksportfilene blir dine variabelnavn og kodeverdier i stedet for spørsmålstekster og svaralternativer fra skjemaet. Bruk av kodebok endrer ikke datasettet, bare titler og verdiene for svaralternativer i eksportfilen din. Kodebok kan slåes av og på ved behov uten at dine data endres i den vanlige Nettskjema-tjenesten.

Kodeboken kan brukes til å tilpasse datasettet dersom studien benytter et forhåndsdefinert kodeskjema. For eksempel, hvis det er ønskelig å knytte bestemte variabelnavn til spørsmålsstillingene og numeriske verdier til svaralternativene kan dette gjøres direkte i Nettskjema. Dette er spesielt relevant for forskningsundersøkelser som benytter et eget klassifikasjonsskjema. Det vil si at det  i forkant av undersøkelsen utarbeides (f.eks. i Word eller Excel) en liste over verdiene til hver enkelt variabel, og disse verdiene gis et fast nummer (et enkelt numerisk kodetall). I tillegg kan en gjerne ta med informasjon om eksakte spørsmålstillinger, koder som brukes til å indikere eventuelt manglende data og beskrivelse av dynamisk visning av spørsmål (Les mer om dynamisk visning).

I Nettskjema kan du nå automatisk legge inn forslag til standard koder for spørsmål og svaralternativer, og du kan skrive dine egne verdier.

Viktig: variabelnavn skal ikke overstige 60 tegn. Endel statistikk-programmer og systemer for etterbehandling i bla. TSD har begrensninger på antall tegn. Bør også unngå ukurante tegn som f.eks. æøå,.!?*+() etc. Se oversikt over ugyldige tegn her. Variabelnavn må starte med en bokstav og ikke tall. F.eks. "gender" vil fungere godt som variabelnavn men ikke "2.spørsmålkjønn". Antall variabler for ett enkelt skjema bør ikke overstige 999. 

Bruk av kodebok i Nettskjema

For å aktivere kodebok for en undersøkelse, gå til fanen "Innstillinger". Under avanserte innstillinger klikker du knappen "Endre" for valget  "Er kodebok aktivert" og svarer "Ja". Du får da opp en ny fane i toppmenyen som heter "Kodebok".

Gå til fanen Kodebok. Øverst finner du lenker for nedlasting av kodebok som tekstfil, og automatisk utfylling av kodebok.

Automatisk utfylling av kodeboken gjennomfører en førstegangsutfylling med standardforslag til variabelnavn for  alle felter i skjemaet. Funksjonen setter  inn variabelnavn (på formen var1, var2, var3 etc),  og stigende numeriske skårer for svaralternativer (1, 2, 3 etc.). Du kan endre alle verdier i etterkant.

Merk at denne funksjonen sletter eventuelle tidligere kodebokverdier og legger inn standardverdier i alle felt på nytt.

Legg inn ønskede variabelnavn eller endre forslagene som er generert automatisk. Variabelnavnene må være unike og bør generelt være korte, og ikke inneholde ukurante tegn (som æøå).  F.eks. for spørsmålet "Hva er ditt kjønn" legges variabelnavnet "kjoenn" i feltet. 

Følgende eksempel viser koding av et spørsmål om studiekvalitet:

eksempel koding studiekval.

Når resultatene fra undersøkelsen eksporteres, vil variabelnavnet (vurdering_studiekval) brukes som kolonnetittel i den eksporterte rådata-filen og skårene (1,2,3,4,5) blir svarverdier i svarpostene. Eksportfil kan importeres til ønsket verktøy for videre databehandling og analyse. 

I feltene for svaralternativer legger du altså inn ønskede kodetall. Her er det god praksis å bruke tall for å få en numerisk datamatrise. Dette egner seg som regel bedre til videre databehandling/analyse i statistikk-programmer. Automatiske setting av verdier vil starte på 1 telles opp med 1.

Merk: når kodebok er aktivert bør samtlige spørsmål gis variabelnavn og svaralternativer gis kodetall. Tomme kodefelt vil fortsette å bruke spørsmålstekstene og svaralternativene slik de er presentert i skjemaet. 

Lag gjerne korte variabelnavn. Disse bør ikke overskride 60 tegn da SPSS og andre statistikkprogram har maksgrenser for antall tegn i variabelnavn. 

Ta vare på kodeboken og data

Som en del av dokumentasjonen av studien (og som egen referanse) kan du eksportere kodeboken som tekstfil, via lenken øverst i kodebokvinduet. 

Det er også mulig å ta en utskrift av den ferdige kodeboken. Når undersøkelsen er ferdig kan du eksportere resultatene til en Excel-fil (Se resultater -> Eksporter data -> Excelfil). Når kodebok er aktiv vil datafilen ha variabelnavnene fra spørsmålene i kodeboken som kolonne-headinger, og svaralternativene fra de lukkede spørsmål vil vise de definerte kodevariablene i radene for de enkelte svarpostene.

Eksport av resultatsettet for eksemplet med og uten bruk av kodebok kan se noe slik ut:

Kodebok i Nettskjema og levering av svar til TSD (Tjenester for Sensitive Data)

For skjemaer som skal levere besvarelser til TSD er det påkrevet å ha komplett utfylt kodebok. Kodeboken er en viktig forbehandling for videre databehandling av svarsettet. Forenkling av datastrukturen ved at enkeltord eller nummer uten spesialtegn brukes både  som kolonnenavn (variabler) og som celleverdier for svaralternativer i lukkede spørsmål er med på å sikre en håndterbar daamodell og  best mulig datakvalitet ved oppstart av etterarbeid i feks statistikk verktøy.

Samtlige Nettskjemaer som skal aktiveres for TSD skal pre-kodes. Variabelnavn skal da være korte og beskrivende (under 63 tegn) og ikke inneholde ukurante tegn. Listen med ukurante tegn og krav til denne type skjema se "Requirements for TSD-Data-Loader".

Last ned kodebok som SPSS-syntaksfil

Skal du importere de endelige resultatene fra Nettskjema til SPSS for videre analyse er det gjerne ønskelig å enkelt kunne legge på tekst-etiketter (Variable Labels og Value Labels). Dette fordrer en ferdig utfylt kodebok i Nettskjema som nevnt ovenfor.

For å ta i bruk SPSS-syntaksfilen gjør følgende:

  • Se til at kodeboken i Nettskjema er komplett utfylt slik du ønsker. Merk at for TSD-skjemaer bør denne ikke endres mens undersøkelsen pågår.
  • Gå til fanen «Se resultater» og eksporter som Tabseparert tekstfil (utf–8). Lagre denne i en egen egen mappe du lett finner igjen, f.eks. nettskjema-spss-master.
  • I kodebok-fanen laster du så ned kodebok som SPSS-syntaksfil og legger den i mappen sammen med resultatfilen.
  • Importer resultatfilen til SPSS (se Hvordan importere dataene til SPSS?)
  • Når resultatfilen er importert i SPSS er neste steg å åpne syntaksen med etikettene. I SPSS velg «File > Open > Syntaks». Pass på at det «UTF–8» velges som encoding.

Bla deg frem til mappen med syntaksfilen og trykk open.

Hvis du har flere datasett åpne i SPSS, se til at den aktuelle resultatfilen fra Nettskjema er valg som «Active» på menylinjen i vinduet som kommer opp:

  • Velg så «Run > All» fra menyen.
  • Ta en sjekk i SPSS «Data View og Variable View» at variablene nå har etiketter for variabler og verdier som angitt i Nettskjema-kodeboken.
  • Lagre gjerne den ferdige SPSS-filen i mappen nettskjema-spss-master.
Emneord: Kodebok, Variabler, Eksport, TSD, Nettskjema, Statistikk, dataanalyse
Publisert 14. okt. 2013 12:15 - Sist endret 28. feb. 2020 15:52