Universitetsstyret vedtar oppfølging av Masterplan for IT

Det har over lengre tid foregått et arbeid med å utarbeide en Masterplan for universitetets IT. Arbeidet er ferdigstilt, og det er levert en anbefaling for videre arbeid til universitetsstyret. Universitetsstyret vedtok 19. juni hvordan planen skal følges opp.

blått bilde med trektegninger av datamaskiner, mobiltelefoner og mye IT-realtert utstyr

Satsning på IT

UiO er helt avhengig av gode IT-tjenester og høyt kunnskapsnivå om IT både blant studenter, vitenskapelig ansatte, IT-ansatte og administrativt ansatte. Men IT er i stadig og rask endring, og for å møte både dyptgripende endringer og nye trender, har nå UiO gjennomgått IT-virksomheten sin. Resultatet er Masterplan for universitetets IT og anbefalingene fra masterplanens arbeidsgruppe.

Klare anbefalinger

Masterplanens arbeidsgruppe har gjennomgått og kartlagt hvordan IT på UiO fungerer, hvordan IT-tjenestene brukes, hvordan de oppfattes og hvor godt de svarer på dagens og framtidens utfordringer. Og anbefalingene er klare: For å fortsatt være et ledende europeisk universitet, må IT-satsingen mot forskning og utdanning styrkes. Forskerne må ha verktøyene og kunnskapen til å være fremst i sine felt, kompetansen studentene har med seg ut i arbeidslivet må ha den IT-rettingen som etterspørres, og digitaliseringen må støttes av gode systemer og god kunnskap.  

Oppfølgingen starter nå

Universitetsstyrets vedtak er startskuddet for arbeidet med å følge opp anbefalingene fra masterplanen. Vedtaket er tredelt:

  1. Arbeidet med mandat for strategiske koordineringsgrupper for IT kan starte umiddelbart. Å flytte prioriteringsbeslutninger til disse strategiske koordineringsgruppene; én for IT i forskning, én for IT i utdanning og én for administrativ IT, vil synliggjøre prioriteringene og gjøre beslutningsprosessene mer transparente.
  2. Det opprettes et organisasjonsutviklingsprosjekt som vurderer ulike organisasjonsformer for IT-virksomheten og som legger fram en anbefaling ved prosjektslutt.
  3. Det utarbeides forslag til prinsipper for finansiering av IT ved UiO.

Det er universitetsdirektøren som har fått i oppgave å følge opp vedtakene, og alt arbeidet med IT på UiO framover vil ta med seg selve kjernen i anbefalingene fra masterplangruppa, nemlig tiltakene ligger i planen, tiltakene som skal styrke og gi bedre tilgang til ressurser og kompetanse til forsknings- og utdanningsvirksomheten.

Også en økonomisk satsing

Masterplanens kartlegginger, både internt på UiO med også der UiO sammenlignes med andre UH-institusjoner, avdekket at UiO er underfinansiert. For å bedre situasjonen trengs det altså en tilførsel av økonomiske ressurser. Og det kommer også. På Universitetsstyret møte 19. juni ble UiOs budsjett for 2020-2022 vedtatt, og her er det satt av 30 millioner kroner til satsinger på IT-området i 2020.  

Mange endringer framover

I tillegg til arbeidet med oppfølging av masterplanen, både med de konkrete vedtakene fra universitetsstyret og de andre funnene i rapporten, er det flere prosjekter og programmer på UiO og i sektoren som vil ha innvirkning på UiOs IT-virksomhet. Blant de viktigste er Program for administrativ forbedring og digitalisering, der IT har et eget underprosjekt; IT drift-prosjektet, og BOTT-prosjektene for innføring av nye administrative systemer. Og alt dette arbeidet har som mål at de administrative prosessene og rutinene digitaliseres og forbedres slik at mer av ressursene kan gå til forskning og utdanning og direkte støtte til disse områdene. 

Vil du vite mer om Masterplan for universitetets IT?

Arbeidet med masterplanen har vært helt åpent fra begynnelsen av. Planen har et eget nettsted, som er åpent for alle, der både bakgrunn, kartlegginger og anbefalinger er tilgjengelig. 

Spesielt interessant nå er kanskje området om anbefalingene fra masterplangruppen.

 

  

Publisert 19. juni 2019 18:35 - Sist endret 20. juni 2019 07:58