Ny organisering av IT-virksomheten på UiO

Tirsdag 9. februar vedtok Universitetsstyret at IT-virksomheten på UiO skal få en ny organisering. Prosjektet «Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet» har jobbet med dette området over tid, og nå ble anbefalingen fra prosjektets styringsgruppe altså vedtatt.

Sikre god IT også i tiden fremover

UiO har gode IT-tjenester og høyt kvalifisert IT-personell, men både teknologiske endringer, endringer i kravene fra forskere, undervisere og studenter, og selve endringstakten, gir utfordringer allerede i nær fremtid. Både Masterplan for universitetets IT fra 2019 og rapporter fra prosjektet «Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet» (OU-prosjektet) konkluderer med at IT-virksomheten bør møte utfordringene med å bli mer fagnær og tilpasningsdyktig.

Bred involvering

OU-prosjektet har jobbet bredt og innhentet og systematisert informasjon om dagens virksomhet gjennom tilbakemeldingsrunder og workshops. Enhets- og faggrupper fra hele UiO har bidratt både med tilbakemeldinger på hva som fungerer godt i dagens virksomhet og bør bevares, og hva som bør endres. Enhets- og faggruppene har også bidratt med idéer om hvordan virksomheten bør se ut framover, og de har diskutert forskjellige alternative organisasjonsmodeller. Prosjektet har også hatt dialogrunder med alle enhetene på UiO med de samme temaene, og resultatene fra disse involveringsrundene har veid tungt i utarbeidelsen av prosjektets konklusjoner. De IT-ansatte har fått informasjon om prosjektarbeidet på jevnlig gjennomførte fellesmøter, der det også har vært åpent for spørsmål og diskusjon.

En ny organisasjon

Ved prosjektstart ble alle muligheter holdt åpne, og også 0-alternativet (ingen endring) ble utredet og risikovurdert på lik linje med de andre alternative modellene som tok form. Det ble hovedsakelig 3 alternativer som utkrystalliserte seg, og de skilte seg fra hverandre i hovedsak på graden av sammenslåingen av IT-virksomheten. Alternativet som til slutt ble anbefalt, og som nå også er vedtatt, kalles Alternativ 1, Tilpasset, og er en modell der det blir en felles IT-organisasjon. Felles IT-funksjoner skal i størst mulig grad legges til den nye organisasjonen, basis IT-tjenester gjøres felles og standardiseres, og det skal etableres en felles brukerkontakt. Frigjorte ressurser kan overføres fra basis-IT til fagnær og mer spesialisert IT-støtte, som kan forbli på enheten i i den grad det er ønskelig. Stor grad av tilpasning er mulig, og fysisk plassering, ansvarsforhold, styringslinjer og servicenivå, og den endelige fordelingen av oppgaver og organisatorisk plassering, blir utformet i dialog med hver enhet. 

Veien videre

Målet er at ny organisasjon skal være virksom fra 1. januar 2022. Først blir det etablert et oppfølgings- og implementeringsprosjekt, og også dette prosjektet vil involvere bredt og sørge for at de involverte har informasjon om framdriften. Den første oppgaven for dette prosjektet blir å utvikle og beskrive den nye organisasjonsstrukturen i dialog med enhetene. Siden den vedtatte modellen er basert på tilpasning, vil dette være en prosess som tar opp i seg at universitetet og enhetenes heterogenitet skal og må ivaretas. Den nye underliggende organisasjonsstruktur skal forhandles med de tillitsvalgte og besluttes av universitetsdirektøren før den faktiske implementeringen iverksettes.  

Publisert 10. feb. 2021 16:45 - Sist endret 10. feb. 2021 16:45