Feil i registrering av personar

Dobbelregistrerte personar

Det kan forekomme at samme person får fleire personregistreringar i Cerebrum, til dømes når fødselsnummer er, eller har vore, forskjellig i kildesystemet.

Om du mistenker at ein person er dobbelregistrert kan du sjekke om ein person har fleire personforekomstar med hjelp av person find:

jbofh> person find name "Pelle Parafin"
     Id        Birth   Account       Name
 123456   1970-01-01   pellep        Pelle Parafin
 123459   1970-01-01   <not set>     Pelle Propell Parafin

I dømet over ser det ut til at Pelle Parafin er dobbelregistrert, då fødseldatoen er lik og navna er like med unntak av mellomnavnet. Ved mistanke kan du deretter sjå på dei mistenkte personforekomsta med kommandoen person info id:entitets-id der entitets-id er Id-ane du fann med person find. Døme:

jbofh> person info id:123456
Name:          Pelle Parafin [from Cached]
Entity-id:     123456
Birth:         1970-01-01
Affiliations:  STUDENT/aktiv@150000 (Mat.nat. fakultet) [from FS]
Names:         Pelle Parafin [from FS]
Fnr:           01017012345 [from FS]

jbofh> person info id:123459
Name:          Pelle Propell Parafin [from SAP]
Entity-id:     123459
Birth:         1970-01-01
Affiliations:
Names:         Pelle Propell Parafin [from SAP]
Fnr:           0101798765 [from SAP]

Dersom du meiner at dette er ei dobbelregistrering kan du kontakte houston[at]usit.uio.no med informasjon om:

  • Entitets-id til personane som skal slåast saman.

Brukaradministrasjonen ved USIT vil da slå saman desse personregistreringane.

Eksterne identifikatorar

Du kan også slå opp personar ved bruk av eksterne identifikatorar, som ansattnummer eller studentnummer. Døme:

jbofh> person info external_id:87654
Name:          Pelle Parafin [from Cached]
Entity-id:     123456
Birth:         1970-01-01
Affiliations:  STUDENT/aktiv@150000 (Mat.nat. fakultet) [from FS]
Names:         Pelle Parafin [from FS]
Fnr:           01017012345 [from FS]
External id:   87654 [from SAP]
External id:   100123 [from FS]

Ekstern id [from FS] er studentnummer, og ekstern id [from SAP] er ansattnummer.

Publisert 5. mai 2010 10:57 - Sist endret 12. okt. 2017 10:58