Nedlasting av programvare

Nedlasting fra USITs programvaretjener

USIT står for anskaffelse og distribusjon av en rekke brukerprogrammer for Mac-, Windows- og Linux-maskiner. Programvare for Linux-maskiner distribueres i en viss grad automatisk, mens for Mac og Windowsmaskiner må programvaren lastes ned til den enkelte maskin. I de ulike miljøene er det forskjellige rutiner for hvem som gjør dette. I noen enheter er det den lokale IT-ansvarlige, i andre er det den enkelte sluttbruker. I miljøer hvor den lokale IT-ansvarlige foretar installering, er rutinene vanligvis oversiktlige og uklarhet og nedlastingsproblemer er få. Denne artikkelen er derfor spesielt rettet til ansatte sluttbrukere. Studenter har tilgang til noen ytterst få programmer, de viktigste er fortiden litteraturreferanseprogrammene Endnote og Reference Manager. Disse programmene er siden mai 2007 fritt tilgjengelige for alle med et UiO-brukernavn, studenter og ansatte.

Programvarebasen - et naturlig startpunkt

Den som trenger programvare til sin kontor-mac eller -pc, bør absolutt først undersøke i programvarebasen om UiO har avtaler det aktuelle programmet. I regelen skal all programvare vi har avtale for, være i programvarebasen. Vær likevel oppmerksom på at i basen vises kun den nyeste utgaven vi har for et gitt program. Imidlertid ligger vanligvis også nest siste utgave på filtjeneren. Ofte har vi på CD også enda eldre utgaver. I regelen er det kun siste utgave en kan lisensiere, men det er altså mulig å få lastet ned eldre utgaver, under forutsetning av at en tidligere har skaffet lisens for disse. Dette kan være aktuelt ved disk-crash o.l.

Det enkelte program er beskrevet i ulik grad. Noen har lite tilleggsinformasjon, mens andre har stoff vi selv har skrevet eller kopiert. Noen ganger finner vi også nyttige websider og da oppgir vi URL-ene.

Det du bestandig skal finne i det enkelte dokument i programvarebasen er:

 • Programmets navn og utgave
 • Brukskategori
 • Hva slags lisenstype programmet har
 • Hvem som har tilgang til programmet (ansatt/student og kontor/hjemmemaskin)
 • Hvor programmet er lagret på filtjener
 • Adresse for eventuell "silent install" (gjelder Windowsmaskiner)
 • Filgruppe som gir den enkelte bruker tilgang til programmet.
 • Programmets (norske) distributør, adresseinformasjon og ev. Webside
 • Programmets produsent, (adresseinformasjon) og Webside (ofte nyttig for oppdateringer, etc)
 • En generell link til USITs nedlastingsinformasjon (dette dokumentet) med videre linker til dokumenter med Mac- og Windowsspesifikke forhold.
 • Linker til distributørens (ev.) bestillingsskjema og prisliste

Programmer som ikke står i programvarebasen, har UiO sannsynligvis ingen avtale for. Vær likevel klar over at lokalenheter kan ha avtaler for fagspesifikk programvare som vi som driver med programvare på USIT, ikke har noen kjennskap til. Snakk derfor bestandig med din lokale IT-ansvarlige om dine programbehov.

Om registrering

Så godt som all nedlasting fra programvaretjeneren krever at den enkelte sluttbruker skal ha registrert seg som bruker av det aktuelle programmet. Dette gjøres ved å melde brukeren inn i en filgruppe som gir adgang til mappen hvor programmet er lagret. Uavhengig av hvem det er som fysisk foretar installeringen, skal brukeren meldes inn i riktig filgruppe.

USITs programvare i programvarebasen er gruppert i ulike kategorier som litt forenklet kan vises slik:

 • Alle - Totaloversikt, alle kategorier (default)
 • Gratis - Tilgjengelig gratis for alle brukere ved UiO
 • Enbrukerlisens - Tilgjengelig for alle ansatte ved UiO, som regel betalprogramvare
 • Shareware - Tilgjengelig for alle, den enkelte må betale lisens til utvikleren
 • Sitelisens - Tilgjengelig for alle ansatte ved UiO
 • Volumlisens - Et stort antall lisenser, men ikke uendlig, tilgjengelig for ansatte ved UiO. Enkelte programmer internfaktureres.

Disse kategoriene er i programvarebasen dessverre ikke 100% entydige, vi arbeider utover i 2010 med en gjennomgang og opprydding. Sett fra et brukersynspunkt, faller lisensprogramvaren stort sett i 2 grupper: a) programmer enheten må betale for og b) programmer som allerede er betalt av sentrale midler. Uansett dette, skal brukeren registrere seg. Årsaken til det, er at vi ønsker en bruksoversikt i vår vurdering av eksisterende og ev. nye programvaretilbud. Våre volumavtaler skal helst ikke omfatte særlig flere enn det antall lisenser vi benytter, på den annen side bør vi heller ikke ha en avtale hvor vi ikke betaler for faktisk bruk.

Og, bare så det er sagt, våre volumavtaler baserer seg på en skjønnsmessig vurdering av UiOs behov. Ved reforhandling av avtaler, er vi ikke interessert i å "lure" våre leverandører, så vi ber brukere og lokale IT-ansvarlige være korrekte i sin registrering av lisenser helt uavhengig av om lisensen koster enheten noe eller intet.

Hvordan skjer en bestilling og registrering?

For programmer hvor brukeren bestiller et program fra en leverandør som har avtale med UiO (gruppe a i avsnittet ovenfor), er det ikke nødvendig (eller ønskelig) at brukeren kontakter USIT. Vi vil få all nødvendig informasjonen fra leverandøren, som igjen har fått denne fra det bestillingsskjema brukeren sender til leverandøren. Dette gjelder stort sett programmer fra våre leverandører Norgesdata (Adobeprogrammer og Filemaker), Infinigate (Macromediaprogrammer ) og Inmeta (Microsoftprogrammer på Selectavtale). Prosedyren er at disse firmaene kontakter USIT gjennom epost og oppgir at bruker nn med brukernavn xy har kjøpt lisens til ett eller flere programmer. Ved USIT gir vi etter dette, brukernavnet xy medlemsskap i filgruppen som gir tilgang til de aktuelle programmene fra filtjener. Fra denne tilgangen er gitt, går det gjerne 30-60 minutter før brukeren får adgang.

Under ideelle forhold, dvs ingen i programvare fraværende, på møte eller lignende, er registreringen foretatt i løpet av 20-30 minutter fra vi får epost fra leverandør. Vi svarer vår leverandør om at registreringen har skjedd og at det er åpnet opp for brukeren. Dersom leverandøren har oppgitt brukerens/bestillerens epostadresse, sendes en kopi også til vedkommende. Vi har som mål at under alle omstendigheter skal registreringen skje fra den ene dagen til den andre. Vi har dog ingen kontroll over hvor raskt programdistributøren behandler bestillingen. Bestillingsskjemaet bør fylles ut nøyaktig, flere ganger hver måned får vi oppgitt brukernavn som ikke finnes, selv om programdistributøren sikkert har tolket skriften så godt en kan.

Enheten får en faktura direkte fra leverandøren, det er derfor viktig at anskaffelsen er klarert med enhetens økonomiansvarlig og at bestillingsskjemaet er riktig utfyllt.

For programmer hvor USIT har en eller annen form for Site/volumlisens (gruppe b), sendes en epost til

programvare@usit.uio.no

med brukernavn til den/de som skal ha lisens og informasjon om hvilket program en ønsker lisens for. Når programvare har "åpnet opp" for de aktuelle brukere, sender vi en kvittering tilbake. Det går vanligvis 30-60 minutter før det totale systemet har registrert dette og brukeren kan starte nedlasting.

Vær klar over at for programmer (både innen gruppe a og b) som har et lisensnummer, ligger dette som et dokument - lisens.txt - sammen med programmet på programvaretjeneren.

Publisert 1. juli 2011 10:02 - Sist endret 21. jan. 2019 09:53