English version of this page

5. Undervisning i et fellesskap

Utvikling over tid

Planlegging av undervisning er en iterativ prosess, og det er vanlig å gå frem og tilbake i de ulike stegene. En undervisningsaktivitet kan vise at studentene lærer andre ting enn du hadde planlagt, og du kan da justere planene for vurdering og nyansere læringsmålet. Noen vil også erfare at det planlagte læringsutbyttet ikke lar seg gjennomføre i praksis innenfor rammebetingelsene for undervisningen, eller at studentene mangler relevante forkunnskaper.

Fra semester til semester er det normalt å ønske å videreutvikle emnet, og baklensgdesign er et tydelig og fleksibelt rammeverk for kontinuerlig utvikling.

Bygg fellesskap

En viktig del av arbeidet med å videreutvikle god undervisning ved UiO er å forsøke å avprivatisere undervisningen. Gode samtaler om undervisningens hva, hvordan og hvorfor vil bidra til mer kunnskap, mer forskingsbasert undervisning, og at studentene lærer mer.

For å oppnå dette trengs det fellesskap. Du er ikke alene om å undervise, og du oppfordres til å bruke kollegaene dine for å diskutere og støtte hverandre. Mange av fakultetene har også dedikerte ressurspersoner som kan bidra til slike samtaler.

Pedagogisk mappe

Dokumentasjon av utdanningsfaglig utvikling samles i en pedagogisk mappe (teaching portfolio), og er relevant for ansettelse, opprykk og merittering. Den pedagogiske mappen kan inneholde refleksjon rundt egen undervisningsfilosofi, kursbevis, eksempler på undervisningsopplegg og studentevalueringer, samt dokumentasjon av endringer i undervisningspraksis som viser utvikling over tid.

Den utdanningsfaglige utviklingen ved UiO baserer seg på SoTL-prinsippene (Scholarship of Teaching and Learning):

 1. Studentenes læring i fokus
 2. Refleksjon rundt egen praksis og utvikling over tid
 3. En forskningsbasert tilnærming
 4. Deling av kunnskap i et kollegialt fellesskap

Målet er at alle som underviser skal bruke et forskerblikk på egen undervisning, og på den måten bidra til utvikling av utdanningen på UiO over tid. Nettsidene om undervisningsplanlegging med baklengsdesign er en sentral del av arbeidet med å støtte undervisere i dette arbeidet.

Spørsmål for veien videre:

 • Hvilken mindre endring planlegger du å gjøre neste gang du underviser?
 • Hvordan skal du undersøke effekten av endringen?
 • Hvordan vil du håndtere at deler av undervisningen endres underveis?
 • Hvordan kan du forme undervisningen din for å ta hensyn til studentenes forutsetninger?
 • Hvordan vil rammebetingelsene (tid, rom, ressurser) påvirke undervisningen din?
 • Kan du be kollegaer om å observere deg for å gi innspill og støtte?
 • Hvordan kan du bidra til et miljø av undervisere ved din lokale institusjon?

Videre lesing:

Publisert 17. juni 2020 09:24 - Sist endret 17. jan. 2022 12:59