Flipped classroom medførte 10% bedre karakterer!

I oktober deltok jeg på en BI konferanse om kvalitet i utdanningen, "BI2020" spekket med teknologi og fremtidsvisjoner. Av spesiell interesse bet jeg meg merke til Njål Foldnes sin enkle men metodisk gode undersøkelse av egen eksperimentering med Flipped Classroom (omvendt klasserom)...

 

Både vi og andre har lest oss opp på og misjonert om omvendt klasserom i lengre tid. Endelig har det blitt gjort en undersøkelse i en kontekst vi kan sammenligne oss med- nemlig innen høyere utdanning, i Oslo, innen et fagområde vi også har ved UiO. Njål Foldnes, underviser i statistikk og matematikk ved BI, har gjennomført en undersøkelse av omvendt klasseroms effekt på karakterene til sine studenter. To undersøkelser ble gjort:

  1. En asynkron individuell undersøkelse med 60 studenter. Det vil si at studentene kunne gjøre det de ville når de ville ved å se på en mengde videoer som Foldnes hadde lagt ut i sin helhet,  istedenfor forelesninger. Eksamensresultat: Ingen endring i forhold til de som hadde forelesninger.
  2. Undersøkelse 2 var mer omfattende. Kullet ble inndelt i 2 grupper (randomisert utvalg) med studenter. 142 kjørte tradisjonell undervisning, 93 kjørte flipped. For Flippedgruppen ble det lagt ut nye videoer uke for uke. Det ble også dannet hetrogene grupper basert på kjønn, bakgrunn, og kompetanse. Tiden på campus ble benyttet til temabasert læring i gruppene. Eksamensresultat: Flippedgruppen fikk vesentlig bedre karakterer (10% bedre skåre i snitt)! Et par erfaringer:
    • Ingen studenter i tradisjonell undervisning ville over til flipped. Mens 5-6 fra flipped ville over til tradisjonell. De fikk ikke lov til å bytte, men dette kan tyde på en initiell motstand fra noen studenter for en undervisningsform de ikke nødvendigvis kjenner godt.
    • Både svake, middels, og sterke studenter forbedret seg like mye. I pedagogisk litteratur ser man ofte at mer avanserte læringsformer som fordrer ansvar for egen læring understøtter de sterke, og gjør de dårlige dårligere.

Noen av Njåls generelle betraktninger: Forelesninger kan gi et noe bedre overblikk, da kortere videoer fort kan oppleves som relativt adskilte. Studenter er også veldig vant med å kunne være passive mottakere, og er vant med forelesningsformen. Spesielt om de har gått en stund i høyere utdanning, så det kan være motstand mot andre arbeidsformer i starten.

Etter en evaluering fant han ut at studentene benyttet i snitt 1 time per 10 minutter med video. Samt at skepsisen for undervisningsformen avtok kraftig etter en uke.

Njåls liste over fordeler og ulemper

Pros

·         Time is freed up to engage students in active learning

·         The student chooses when it is best to acquire new learning

·         Encourage student to take responsibility

·         The instructor gets more interaction with the students

Cons

·         Extra resources needed to make the flip

·         Some students will oppose

·         Not suitable for some courses?

Hvorfor videreutvikle undervisning utover forelesninger som er greie nok: det er ikke press fra verken ledelsen eller studenter, det gir ikke status, man har tidspress, det utløser ingen penger/ andre incentiver, man får lite hjelp.

Njål fortalte det rett og slett var fordi han kjedet seg, «the 7 year itch». Undervisning har plutselig blitt spennende igjen etter en helt annen kontakt med studentene, og kostnaden i ekstra tid og ressurser var først og fremst en engangskostnad.

Er det noen andre som kjeder seg, eller av annen grunn har lyst til å forsøke seg på noe lignende her på bruket?

 

Emneord: Omvendtklasserom, Praksiserfaringer Av Emil Trygve Hasle
Publisert 6. nov. 2014 12:16 - Sist endret 31. mai 2017 14:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere