MOOC-utvalgets delrapport: Førsteinntrykk

Som mange har fått med seg ble delrapporten til MOOC-utvalget publisert sist fredag. Den inneholder i stor grad en kartlegging av dagens situasjon og mulighetene den gir. Alt i alt må det sies at den er preget av et positivt syn på MOOCs, selv om de store konklusjonene uteblir.

Det pekes på to hovedargumenter for hvordan fenomenet kan bidra til et kunnskapsbasert samfunn og derigjennoim fremtidig vekst og velferd. Det første argumentet går på at slike kurs kan styrke tilgangen til høyere utdanning, og det andre gå på hvordan kursene kan styrke kvaliteten i høyere utdanning. Nasjonalt sies det også at vi burde utnytte potensialet som supplement til eller som en del av norsk høyere utdanning. Det pekes på nødvendige tiltak i form av at myndighetene og universitets- og høyskolesektoren må ta strategiske og faglige grep for å utløse dette potensialet.

Det som kanskje er aller mest interessant i delrapporten er tilrådningene. Utvalget tilrår at det skal gis ut mange millioner kroner i forskjellige støttetiltak knyttet til både den pedagogiske og tekniske siden. MOOC-utvalget anbefaler å holde kurstilbudet gratis, tilrettelegge for bedre støtte til faglige ansatte som prøver ut digitale verktøy og at vi bør vurdere opptak til åpne nettkurs også for studenter som ikke oppfyller de formelle kravene.

Tilrådningene (s.12):

Kap. 6.2 Innovativ pedagogikk og kvalitetsutvikling
 Utvalget tilrår en systematisk satsing på forskningsbasert kunnskapsutvikling om IKT og læring.
 Utvalget tilrår at det etableres et miljø for forskningsbasert kunnskapsutvikling og kunnskapsoverføring knyttet til læringsanalyse fra 2015 med en årlig bevilgning på 15 mill. kroner. Struktur og form må vurderes i forhold til dagens aktører og virkemiddelapparat.
 Utvalget mener at universitets- og høyskolesektoren i begrenset grad bruker insentiver på individnivå knyttet til utvikling av undervisning. Dette virker ikke stimulerende og motiverende for å ta i bruk ny teknologi og nye læringsformer. Utvalget anbefaler derfor at virkemiddelapparatet generelt og insentivordninger for utdanningsområdet gjennomgås, både på individ-, institusjons- og nasjonalt nivå. Disse må henge tydelig sammen og virke i samme retning.
 Utvalget tilrår at det bevilges midler til å satse på videreutvikling av digital kompetanse hos de ansatte i universitets- og høyskolesektoren. Utvalget foreslår en årlig bevilgning på 10 mill. kroner.
 MOOC-utvalget tilrår at det departementsoppnevnte utvalget som skal vurdere kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet også vurderer kompetanse som opparbeides gjennom MOOC-tilbud uten eksamen og studiepoeng.
Kap. 6.3 Infrastruktur for MOOC og annen digital læring
 Utvalget mener det er behov for å videreføre og øke de nasjonale bevilgningene til teknologisk infrastruktur. Utvalget foreslår å øke bevilgningene til videreutvikling av infrastruktur for nettbasert utdanning generelt med 10 mill. kroner årlig samt 10 mill. kroner årlig til å utvikle ny infrastruktur for MOOC-tilbud spesielt.
 Utvalget tilrår at det utredes nærmere hvorvidt det er hensiktsmessig med en felles, nasjonal MOOC-portal eller om alternative løsninger er bedre.
Kap. 6.4 Nærings- og arbeidslivets kompetansebehov
 Utvalget anbefaler at arbeids- og næringslivet benytter MOOC og lignende tilbud i kompetanseutvikling av de ansatte.
 Det er bevilget 10 mill. kroner til videreutdanning av lærere ved bruk av MOOC og lignende tilbud. Utvalget anbefaler at det settes av ytterligere 10 mill. kroner for å utvikle og høste erfaringer med bruk av MOOC og lignende tilbud i videreutdanning også innenfor andre aktuelle utdanningsområder.

Kunnskapsminister Thorbjørn Røe Isaksen har uttalt følgende i en pressemelding fra departementet ifm delrapporten: – Rapporten gir oss et grunnlag for å delta i debatten og vurdere hvilke teknologiske verktøy som vil løfte kvaliteten på høyere utdanning. Vi må se på hvordan vi kan bruke teknologiske verktøy til innovasjon og utvikling innenfor høyere utdanning, både når det gjelder undervisningsmetoder og kommunikasjon med studentene.

Utvalgets mandat er å levere denne delrapporten, og innen neste sommer skal det leveres en NOU (Norsk Offentlig Utredning), der man skal komme med klare anbefalinger om tiltak og konsekvenser for norsk høyere
utdanning.

Emneord: MOOC, kunnskapsdepartementet, regjering, utvalg, Lesestoff Av Anonym
Publisert 17. des. 2013 11:32 - Sist endret 9. sep. 2015 11:00
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere