Eksamen

Ansvaret for eksamensavviklingen er som hovedregel delegert til fakultetene, mens generell eksamensinformasjon til studentene vedlikeholdes fra sentralt hold.

Digital eksamen

Inspera og andre løsninger for digital eksamen.

Vurdering i FS

Veiledning for Vurderingsmodulen i FS

Ephorus

Plagieringskontrollverktøy for å avdekke fusk.

Grader og vitnemål

Hvem registrerer grader når studenten er ferdig med programmet sitt, og når skal studenten få vitnemålet?

Maler for kandidatinstrukser

Kandidatinstrukser i pdf-format og grunnlagsdokumenter i Word-format.

Eksamensregelverk

  • UiOs eksamensregelverk er fastsatt i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.
  • Blir forvaltet av Seksjon for forvaltning av forskning og utdanning.
  • På enkelte områder kan fakultetene fastsette nærmere fakultetsvise regler.