Pasienter ved kommunale akuttmottak og sykehuspasienter - Er det en forskjell i helsetilstand over tid?

Kommunale akutte døgnenehter (KAD) har til hensikt å begrense antallet akutte henvisninger til sykehusene og redusere de totale kostnadene i helsesektoren. Målgruppen for tilbudet er pasienter som ikke har behov for å behandling innenfor spesialisthelsetjenesten, men som likevel er så syke at de trenger døgnkontinuerlig behandling og tilsyn. I dette prosjektet undersøkes det i hvilken grad kvaliteten på behandlingen som pasientene får på KAD er like god eller bedre enn behandlingen som de ville fått på sykehus. Deltagerne i undersøkelsen vil være pasienter som legevakten henviser til KAD og som ønsker å delta i studien. For å kunne sammenligne behandlingen ved KAD og sykehus vil deltagerne fordeles tilfeldig på sykehus eller KAD. Deltagerne vil få en kvalitativ spørreundersøkelse (EQ5D) om egen helsetilstand ved innleggelse og etter sju dager og tre måneder. Svarene vil kobles med informasjon om diagnose og reinnleggelser i løpet av tre måneder hentet fra journal/pasientregistre.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Intern fremleggelse - Ja1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Tron Anders Moger

Ansvarlig enhet

Avdeling for helseledelse og helseøkonomi

Forskere

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: januar 2015
  • Slutt: desember 2016