Hva er det i interaksjonen mellom sykepleieren og foreldrene som fremmer og hemmer foreldreinvolvering og hud-mot-hud kontakt?

Dette er et mastergradsprosjekt ved Master i Sykepleievitenskap.

Formål: Utforske og beskrive sykepleierens kommunikasjon til foreldre med fokus på hud-mot-hud omsorg i en familiesentrert nyfødt intensiv avdeling.

Teoretisk forankring: Rådende litteratur om kommunikasjon, samt familiesentrert omsorg og hud-mot-hud omsorg.

Metode: Studien har et utforskende design med bruk av videoobservasjon som datasamlingsmetode. Fem sykepleier-foreldre par ble filmet gjennom en hel dag- eller kveldsvakt. Sykepleierne ble rekruttert gjennom et strategisk utvalg. Analyse av datamaterialet ble gjort ved hjelp av Jordan og Henderson sin interaksjonsanalyse.

Resultater: Sykepleierens kommunikasjon til foreldrene fulgte et mønster som knyttes til fastlagte gjøremål i løpet av en dag. Det er sykepleieren som tar initiativ til å starte og avslutte interaksjon med foreldrene. Sykepleierens tilstedeværelse inne hos barnet og foreldrene er i all hovedsak knyttet opp mot praktiske gjøremål.

Konklusjon: Sykepleierens rolle på nyfødt intensiv har endret seg ved innføring av en mer familiesentrert tilnærming til barnet og foreldrene. Det anbefales at sykepleierutdanningene fokuserer mer på profesjonell kommunikasjon samt at sykepleiere på nyfødt intensiv avdelingene får økt kunnskap om og mulighet for å trene på ferdigheter knyttet til kommunikasjon med foreldre.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Ida Torunn Bjørk

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

  • Lene Tandle Lyngstad

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Slutt: februar 2017