Hvorfor sykepleiere ønsker å jobbe på sykehjem

Detter er et mastergradsprosjekt ved Master i Sykepleievitenskap.

Sammendrag: Masteroppgaven består av to deler; en artikkel og en refleksjonsoppgave.
Formål: Studiens mål var å finne svar på hva sykepleiere oppgir som grunner for at de blir værende på sykehjem. Refleksjonsoppgavens hensikt var å reflektere over utfordringer i rekrutteringen av deltakere til studien, samt diskutere andre rekrutteringsstrategier som kunne vært brukt.
Teoretisk forankring: Eksisterende forskning viser at mange sykepleiere ikke ønsker å arbeide på sykehjem, det er beskrevet som kjedelig, lite krevende og ikke betraktet som et attraktivt karrierevalg blant nyutdannede sykepleiere. Forskning viser også at arbeidstilfredshet er av vesentlig betydning for å ønske å bli værende på en arbeidsplass. Studiens resultater ses derfor i lys av trivselsteorien med dens tre sentrale faktorer av betydning for trivsel.
Metode: Kvalitativt utforskende design med semi-strukturerte individuelle intervju som metode for datainnsamling. I refleksjonsoppgaven diskuteres erfaringene fra innhenting av deltakere til studien, andre rekrutteringsstrategier som kunne vært brukt, samt funn fra litteraturgjennomgang omkring metoder og utfordringer ved rekruttering gjort i databasene PubMed og SweMed.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

Prosjektet har ingen godkjenninger

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Elisabeth Østensen

Ansvarlig enhet

Avdeling for sykepleievitenskap

Forskere

  • Sofie Therese Strøm

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ikke besvart

Tidsperiode

  • Start: august 2015
  • Slutt: juni 2017