A Meaningful Life in School? Mental Health and Quality of Life in Different Learning Environments

rosjektet vil kartlegge elevers livskvalitet i skolen og sammenholde mål på psykisk helse og fysisk helse med pedagogiske, klasseromsbaserte mål generert gjennom observasjon, samtaler og intervju i tillegg til spørreskjema. Prosjektets overordnede problemstillinger er: 1. I hvilken utstrekning og på hvilke måter er det systematiske forskjeller i læringsmiljøer mellom lokalsamfunn og skoler? 2. På hvilken måte samspiller egenskaper ved læringsmiljøet, elevenes egenrapporterte tilstand og kjennetegn ved læreren når læreren avgjør om gitte elever befinner seg i en "risikosone"? 3. Er det systematiske forskjeller mellom læringsmiljøene når det gjelder hvilke elevtyper som anses å kreve spesielle tiltak fra skolens eller lærerens side? 4. I hvilken type læringsmiljøer er elevene spesielt utsatt for å oppleve mistrivsel, stress og psykiske plager? 5. Avhenger effekten av en bestemt type læringsmiljø av de personlige egenskaper og den hjemmebakgrunn eleven har?

Prosjektbeskrivelse med vedlegg

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

TSD

  • Ja

Biobank

  • Nei

Godkjenninger

NSD - Ja 1 fil

Disse dokumentene er kun synlige for prosjektleder, enhetens leder og forskningsadministrasjon.

Tidspunkt for anonymisering og sletting av dataene

  • Anonymisering: desember 2018

Prosjektleder / prosjektansvarlig ved UiO

Ragna Veslemøy Wiese

Ansvarlig enhet

Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap

Prosjekttype

  • Studentprosjekt – Bachelor-, master- eller spesialistoppgave

Helsefaglig forskning

  • Ja

Personopplysninger

  • Ja

Tidsperiode

  • Start: august 2009
  • Slutt: desember 2018