Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet, oppfølging og implementering

Bakgrunn og formål

Prosjektet er opprettet i forbindelse med oppfølgingen av prosjekt Organisasjonsutvikling av UiOs IT-virksomhet og universitetsstyrets behandling av prosjektets anbefaling i v-sak 4 på universitetsstyrets møte 1/2021 hvor det ble vedtatt at:

1. Det etableres en felles IT-organisasjon for UiO i samsvar med anbefalt alternativ 1 (Tilpasset)
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å gjennomføre etableringen

Se styrenotat med vedlegg

Prosjektet skal følge opp vedtaket og levere slik det er beskrevet i prosjektbeskrivelsen.

Prosjektstart: Mars 2021

Prosjektslutt: September 2022

Kontaktinformasjon

ou-it@usit.uio.no

Oppdragsgiver 

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen

Prosjekteier

IT-direktør Lars Oftedal

Prosjektleder

USITs stabsdirektør Lill R. Mardal 

Prosjektorganisering

Se prosjektets organisering og deltakere

Hva jobber prosjektet med nå?

Styringsdokumentasjon

Prosjektets styrende dokumenter, mandat, prosjektbeskrivelse mm.

Prosjektstatus:

Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere
  Leveranse: Førsteutkast til organisasjonskart Leveranse: Andreutkast til organisasjonskart, behandlet av referansegrupper 

Leveranse:
Tredjeutkast til organisasjonskart, tilpasset etter dialogrunder med enhetene.

Leveranse: Endelig organisasjonskart + funksjons- og bemanningsplan    
Planverk ferdigstilt Levert 6. september Levert 2. november Levert, mars 2022