Innplassering av fakultetets enheter i samlet arealløsning

Når nybygget ved Tullinløkka overtas høsten 2019, vil de av fakultetets enheter som i dag befinner seg i leide lokaler flytte på seg.

Nå fattes beslutningen om hvem som skal sitte hvor.

Etter en grundig prosess i vinter, er dekanen kommet frem til at følgende innplassering er den beste for fakultetet slik det ser ut til dag:

Kristian Augusts gate (nybygget)

 • Fakultetsadministrasjonen
 • Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS)
 • Juridisk bibliotek
 • Senter for menneskerettigheter (SMR)
 • PluriCourts
 • Studenter og undervisningsrom

Domus Biblioteca (DB)

 • Institutt for offentlig rett (IOR) (unntatt PluriCourts)

Domus Media (DM)

 • Institutt for privatrett (IFP)
  (unntatt Senter for rettsinformatikk (SERI)/Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN))
 • Nordisk institutt for sjørett (NIFS) med Senter for Europarett (EU-retten)

Domus Academica (DA)

 • Senter for rettsinformatikk (SERI)
 • Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN)
 • Undervisningsrom

Nybygget

IKRS, SMR, PluriCourts, fakultetsadministrasjonen og Juridisk bibliotek vil holde til i nybygget sammen med studentene

Samlokalisering av fakultetsadministrasjonen med de studentrettede tjenestene var en viktig forutsetning for å oppnå bedret studiekvalitet i forbindelse med Universitetsstyrets behandling av leieavtalen.

IKRS innplasseres med sine studieprogrammer, noe som styrker nybygget som læringsarena. Videre vil SMR og PluriCourts/folkerettsmiljøet samlokaliseres – noe som åpner for et tettere faglig samarbeid på ett av fakultetets prioriterte områder enn dagens fysiske plassering tillater.

En gjennomgang av bygningstegningene viser at IKRS kan innplasseres i nybyggets 8 etasje, og at det vil være rom for faglig aktivitet ut over IKRS´ nåværende størrelse. Det betyr at arealer i denne etasjen kan stilles til rådighet for andre fagmiljøer ved behov. Etasjen inneholder dessuten fellesarealer for hele fakultetet i form av en takterrasse som er tilknyttet en sosial sone/seminarlokaler.

7. etasje gir rom for både SMR og PluriCourts. Disse enhetene vil dele etasjen frem til PluriCourts avsluttes i 2023. Etter hvert som PluriCourts’ aktivitet reduseres og etter hvert opphører frem mot 2023, vil etasjen ha god kapasitet til å ta i mot ny faglig aktivitet.

Fakultetsadministrasjonen innplasseres i deler av byggets 6. etasje, og i 2. etasje der Informasjonssenteret og andre studentrettede tjenester er plassert.

Domus Bibliotheca (DB)

IOR værende i DB. Hele bygget vil måtte tas i bruk, derunder noen arbeidsplasser i 1. etg som frigjøres når Juridisk bibliotek flytter sin sentrale virksomhet over i nybygget. Universitetsledelsen og Juridisk bibliotek vil fortsatt ha interesser i DBs 1. etasje. Biblioteket vil bl.a. fortsatt ha aktivitet i DB knyttet til magasiner, og en betydelig historisk boksamling. Det foreligger planer for utnyttelse av deler av DB 1. etasje som en formidlingsarena for UiO.

Domus Media (DM)

IFP og NIFS forblir i DM, og SERI og AFIN forslås plassert i DA. Studentene flytter ut av alle lesesalene og inntar nybygget, slik at frigjorte arealer kan bygges om til nødvendige kontorarealer. Frigjorte biblioteksarealer benyttes som arbeidsplasser, med eller uten ombygging. Eiendomsavdelingens arealbehov i DM avklares for å se om det er mulig å frigjøre ytterligere arealer til faglig virksomhet. Det er per dato ikke plass til SERI/AFIN som samlet fagmiljø.

Det må foretas ombygginger i DM – Østfløyen ved at lesesaler gjøres om til arbeidsplasser for stipendiater og møte-/seminarrom. Eventuelt vil også bibliotekslokaler i underetasje kunne deles av til enekontorer. Samlet sett er dette begrensede tiltak som kan gjennomføres mens bygget forøvrig er i bruk, og er en ombygging som må gjøres uansett innplassering.

Domus Academica

SERI/AFIN innplasseres i bygget, og vil få nærhet til egne studenter da det fortsatt skal være undervisningsaktivitet i bygget. DA vil også ha lokaler som kan brukes til å huse prosjekter og forskergrupper som ønsker å samle seg for en periode. Det må avklares i hvilken grad Eiendomsavdelingen har behov for lokaler i dette bygget – noe det vil kunne være rom for. Studentorganisasjonene disponerer i dag deler av underetasjen, det vil sannsynligvis være mulig å fortsette denne bruken, men dette må behovsprøves.

Forslaget og premisser for beslutning

Departementet har i sin dialog med UiO i forbindelse med godkjenning av leieavtalen med Entra om nybygget i Tullinkvartalet lagt til grunn at nybygget skal holde seg innenfor en ramme av 23 kvm pr. ansatt i kontordelen av bygget. Normen er blant annet omtalt i Kommunal og moderniseringsdepartementet sin pressemelding 4. februar 2016: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/staten-skal-vare-en-krevende-kunde/id2473959/. Fakultetet har ikke nådd frem med ønsker om endringer av denne premissen.

I fremlegget til Universitetsstyrets møte i mars 2014 ble det lagt til grunn at en samlet arealløsning for Det juridiske fakultet i sentrum skal gi følgende gevinster:

 • Mer kompakt campus i sentrum med gode sosiale og faglige møtesteder
 • Bedre studiehverdag, økt studiekvalitet og godt læringsmiljø i fokus
 • Moderne fleksible undervisningslokaler samlet i ett bygg
 • Samling av studentrettede tjenester
 • Samlet bibliotek i nybygget
 • Samling av enhetene – grunnenheter og fakultetsadministrasjonen

Fakultetet har i løpet av prosessen siden mars 2014 kommet frem til disse supplerende premissene i forbindelse med innplasseringsprosessen:

 • Færrest mulig enheter skal flytte
 • Førstestillinger skal ha enekontor
 • Ansatte i fast eller langvarig arbeidsforhold skal ha fast arbeidsplass, i enekontor eller fler-personskontor
 • Det skal, så langt praktisk bygningsmessig mulig, være likeverdige arbeidsforhold for ansatte uavhengig om de sitter i nybygg eller eksisterende bygg
 • Hvis enheter under institutter ikke samlokaliseres med moderenheten, har dette ikke organisatoriske konsekvenser. Lokaliseringsspørsmålet og instituttstrukturspørsmål holdes atskilt.
 • Alle bygninger fakultetet har til rådighet skal huse en kjernevirksomhet
 • Fakultetet disponerer alle ledige lokaler som er ledige, uansett bygg
 • Hensynet til likebehandling av ansatte innebærer at ingen kan gjøre krav på en bestemt kontorplass

Dekanen har fremhevet disse grunnene for løsningen:

 • Innplasseringen innebærer færre flyttinger enn den opprinnelige tentative innplasseringen av 2014, ved at både IOR, IFP og NIFS forblir i sine nåværende bygninger. Dette reduserer kostnader betydelig; det samme gjelder belastning på organisasjonen og den enkelte ansatte ved disse enhetene. Forslaget tar også hensyn til UiO’s nye regler for internhusleie som trer i kraft 2018.
 • Det er ikke nødvendig med ombygginger på grunn av innplasseringen i DA og DB. Dette sparer Eiendomsavdelingen (og fakultetet) for ressurser sammenlignet med den tentative innplasseringen som forutsatte en økning av enekontorer i DA. En ombygging vil gi følgekostnader ved at de som skal innplasseres må ha midlertidig tilhold i andre lokaler.
 • En viktig nyvinning er at DA vil ha kapasitet til å ta i mot prosjekter/forskergrupper som har behov for samhandlingsarenaer og dette kan skje uten videre ombygging.
 • Leide lokaler i Cort Adelers gate og St. Olavs gate 23 frigjøres tidligere enn i tentativ innplassering da det ikke er behov for ”mellomlagring” av enheter i påvente av bygningsarbeider i eksisterende bygninger.
 • Eiendomsavdelingen får mindre ombyggingskostnader og andre leide lokaler frigjøres tidligere, noe som reduserer følgekostnadene ved nybygget.
 • Løsningen muliggjør samlokalisering av prosjekter i flere bygg.
 • Løsningen muliggjør stipendiatclustre i flere bygg.
Av Steinar Hafto Myre
Publisert 31. mars 2017 12:43 - Sist endret 18. jan. 2022 22:47