Karbonfangst og -lagring

Fossile energikilder er, og vil fortsatt være, en dominerende energikilde globalt. I tillegg er det betydelige utslipp av CO2 fra mange industriprosesser. Fangst og lagring av karbon er derfor avgjørende for å nå målet om redusert CO2 i atmosfæren og begrense den globale oppvarmingen til maksimalt 1,5 grader.  UiO samarbeider med forskningssentre som har som formål å muliggjøre rask etablering av CO2 lagring gjennom industridreven vitenskapelig basert innovasjon. Vi arbeider med utvikling av det regulatoriske rammeverket for transport og langsiktig lagring av CObåde nasjonalt og på europeisk nivå. UiO har også flere miljøer som forsker på fangst av CO2, injeksjon i reservoarer, forhindring av lekkasjer og overvåkning.