English version of this page

2,1 millioner kroner fra Veksthuset til innovative forskere og studenter ved UiO

23 forskerprosjekt og to studentprosjekt ved Universitetet i Oslo har fått såkornmidler og studentstøtte fra Veksthuset for livsvitenskap. Vi er glade for å se så mange lovende innovasjonsideer i tidlig fase. Vi gratulerer alle som er involvert i prosjektene, og ser fram til godt samarbeid!

Bildekollasj forskere og studenter

Forskerne Madeleine Fosslie, Ana Calejo, Georgina Faura Muñoz, Per Steinar Halvorsen, Goran Petrovski, Noelia Alonso-Rodriguez, Janicke Liaaen Jensen, Ole Smørdal, Shuo-Wang Qiao, Gerry Tonkin-Hill, Aleksandra Aizenshtadt, Dena Helene Alavi, Joel Glover, Pawel Borowicz, M Carmen Herrera, Marianne Fyhn, Anette Weyergang, Thi Hong Nhung Trinh, Christian Tronstad, Oliver Pabst, Andrej Kuznetsov, Athanasios Chatzitakis og Hua Hu (ikke på bildet) har fått såkornmidler mens Therese Bang og Ola Sten Baksaas har fått støtte til studentprosjekt.

Universitetet i Oslos nye innovasjonsenhet Veksthuset for livsvitenskap kom i vår med sin første utlysning for innovative forskere og studenter.

Bredt sammensatt prosjektportefølje

Veksthuset for livsvitenskap skal bidra til idestimulering blant forskere og studenter innen livsvitenskap, helse og teknologi ved de to eierfakultetene – Det medisinske fakultet og Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet – men Veksthusets tjenester er tilgjengelige for hele Universitetet i Oslo (UiO), også i aksen med Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus. 

I denne søknadsrunden fikk vi inn 36 søknader fra forskere og fire søknader fra studenter hvorav henholdsvis 23 og to søknader ble tildelt støtte.

I de tolv prosjektene ved Det medisinske fakultet som er tildelt såkornmidler, skal forskerne utvikle nye metoder, tjenester eller produkter for blant annet å få bedre og høyere kvalitet på DNA-data; behandling av høyt blodtrykk, øyesykdom, tuberkulose og hjernekreft; intensivbehandling; bruk av miniorganer til å teste legemidler og sykdomsmodeller generelt og nevrologiske sykdommer spesielt; metoder for å se på kroppssammensetning med CT og påvisning av sykdomsfremkallende organismer samt studie av immunsystemet. 

I åtte prosjekt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet vil forskere se på tidlig diagnostikk av kreft i bukspyttkjertelen; nytt legemiddel mot hode- og nakkekreft; verktøy til bruk i hjerneforskning og forskning på gravide; målemetoder på hud; utvikling av en smart sokk til bruk i utredning av diabetes; halvleder som tåler stråling; og katalysator for energiomdanning. 

Et fellesprosjekt mellom de to eierfakultetene jobber med torskens immunsystem som også kan gi oss kunnskap om menneskets immunsystem.

I tillegg har forskere ved Det odontologiske fakultet fått støtte til å lage en ny versjon av digitalt tannkart, og forskere ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet har fått støtte til verktøy for å identifisere mekanismer for å finansiere plattformer for sosial innovasjon.

Ett studentprosjekt fra hvert eierfakultet har fått støtte. Studentprosjektet ved Det medisinske fakultet jobber med immunterapi ved hudkreft, mens studentprosjektet ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet jobber med å utvikle en rakett.

Se fullstendig liste av prosjekter som har fått støtte, lenger nede i saken.

Har nådd ut til forskere som har tidligfaseidéer

HIlde Nebb
Direktør i Veksthuset for livsvitenskap, Hilde Nebb. Foto: Forskningsparken.

– Det er svært gledelig at vi nå kan støtte mange innovative forskere ved begge våre eierfakultet, slik at de får jobbet videre med å modne sine innovasjonsideer. Vi ser at vi har klart å nå ut til prosjekter i tidlig fase av innovasjonsprosessen i tråd med intensjonen med Veksthuset. Nå gleder vi oss til å jobbe videre med prosjektene som, i tillegg til den økonomiske støtten de har fått gjennom denne utlysningen, kan få veiledning fra våre svært dyktige innovasjonsrådgivere, sier Veksthusets direktør, Hilde Nebb. 

– Når det gjelder studentprosjekt, har vi støttet to svært gode prosjekt, ett ved hvert eierfakultet. Og med studenter som har ambisjoner om å skyte en rakett langt ut i atmosfæren, er det bare å si «the sky is the limit».

Flere muligheter for støtte

Vi gjør oppmerksom på at forskere og studenter til enhver tid kan kontakte Veksthuset for å få skreddersydd veiledning av våre innovasjonsrådgivere. Som ledd i dette vurderer de om prosjektet kan ha nytte av økonomisk støtte og mentor.

Hvorvidt det kommer flere utlysninger fra Veksthuset, kommer an på i hvilken grad forskerne og studentene benytter seg av tjenestene på eget initiativ.

Prosjektene som har fått støtte

Forskerprosjekt med såkornmidler

Søker

Ansvarlig fakultet og institutt ved UiO

Andre prosjektmedlemmer*

Tildelt i norske kroner

A Solid Phase Reversible Immobilization (SPRI)-based DNA extraction method for improved sequencing data quality from low input and single-cell samples

Madeleine Fosslie, OUS

Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin

John Arne Dahl, OUS; Adnan Hashim, OUS; Hilde Loge Nilsen, OUS/UiO

48 000

Novel therapy for treatment-resistant hypertension

Ana Calejo, OUS

Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin

Lise Román Moltzau, UiO); Finn Olav Levy, UiO; Alessandro Cataliotti, UiO; Aina Rengmark, Inven2

200 000

Smart sensor technology for the non-destructive quality control of retinal pigment epithelium cultures.

Georgina Faura Muñoz

Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin

Lars Eide, Goran Petrovski, Katja Benedikte Prestø Elgstøen, Xavier Muñoz-Berbel

50 000

Improved detection of adverse events in extracorporeal membrane oxygenation (ECMO)

Per Steinar Halvorsen

Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin

Lars Prag Antonsen, Svein A. Landsverk, Andreas Espinoza, Itai Schalit, Didrik Lilja

200 000

Self-healing bioadhesive for corneal perforation and corneal graft transplantation applications

Goran Petrovski

Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin

Dr. Santosh Gupta, OUS/UiO

50 000

Novel drugs for the treatment of Multidrug Resistant Tuberculosis

Noelia Alonso-Rodriguez, OUS

Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin

Anne Margarita Dyrhol Riise, OUS/UiO; Gareth Griffiths, UiO; Andrew Thompson, University of Auckland

50 000

Detection of cod antibody

Shuo-Wang Qiao

Det medisinske fakultet, Institutt for klinisk medisin

Professor Finn-Eirik Johansen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for biovitenskap

50 000

Rapid prediction of pathogen phenotypes

Gerry Tonkin-Hill

Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag

Dr. Rebecca Gladstone, Dr. John Lees, professor Jukka Corander

50,000

Repel glioblastoma invasion using optogenetic and chemogenetic tools

Hua Hu

Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag

Professor Iver Arne Langmoen, OUS

50 000

Cryopreserved iPSC-derived zonated liver organoids with mature functionality for drug testing and disease modelling

Aleksandra Aizenshtadt

Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag

Stefan Krauss, Ingrid Wilhelmsen

50 000

Automated quantification of body composition from CT scans

Dena Helene Alavi

Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag

Professor Rune Blomhoff; Peter M. Lauritzen, OUS; Tomas Sakinis, OUS

50 000

A versatile microfluidic device for in vitro modeling of multiple human neurological diseases

Joel Glover

Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag

Alexandra Aizenstadt, Hege Fjerdingstad, Michal Mielnik

50 000

How to make cytotoxic T cells harmless?

Pawel Borowicz

Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag

Anne Spurkland, Kaja Elisabeth Børsum

50 000

METTL13 as a potential early detection biomarker for pancreatic cancer

M Carmen Herrera

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for biovitenskap

Professor Pål Falnes; PhD Mads Bengtsen; Agnes Bartels, masterstudent; Karl Kristian Kroken, master student

50 000

CINPLA viral vector core

Marianne Fyhn

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Institutt for biovitenskap

PhD Guro Vatne; PhD Sverre Grødem

200 000

EG103, a novel drug for Head and Neck cancer

Anette Weyergang, OUS

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Farmasøytisk institutt

Kristian Berg, Håvard Sletta, Åse Bratland

200 000

Development of NorPreg – an interface to support pregnancy studies by visualizing and analyzing Norwegian registry linked data

Thi Hong Nhung Trinh

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Farmasøytisk institutt

Hedvig Nordeng, Angela Lupattelli, Marleen van Gelder, Luigi Maglanoc

50 000

Smartsokk – utvikling av prototype

Christian Tronstad, OUS

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt

Elisabeth Qvigstad, OUS; Jonny Hisdal, OUS; Inge Petter Kleggetveit, OUS, Oliver Pabst, Ørjan G. Martinsen

50 000

Memristive measurements on human skin

Oliver Pabst

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt

Christian Tronstad, OUS; Ørjan G. Martinsen

50 000

Universal radiation-tolerant semiconductor

Andrej Kuznetsov

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt/Senter for materialvitenskap og nanoteknologi

Øystein Prytz, Javier Garcia Fernandez, Alexander Azarov

200 000

Well adhered and supported advanced catalysts for energy conversion applications

Athanasios Chatzitakis

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Kjemisk institutt/Senter for materialvitenskap

Dr. Xiaolan Kang og M.Sc. Kevin Gregor Both

84 500

New version of a digital dental chart

Janicke Liaaen Jensen

Det odontologiske fakultet, Institutt for klinisk odontologi

Førsteamanuensis Lene Hystad Hove; PhD-kandidat Håvard Hynne; direktør Patrik Cetrelli og forskningsdirektør Astrid Jullumstrø Feuerherm, Kompetansesenteret tannhelse Midt (TK-Midt), Trondheim

50 000

Sustaining Talkwall   – Identifying mechanisms to finance social innovation platforms

Ole Smørdal

Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Institutt for pedagogikk

Ingvill Rasmussen, Richard Nesnass, Jan Dolonen, Anja Amundrud, Camille Dorival, Sharanya Manivasagam, Tom Seidel

200 000

Studentprosjekt

Søker

Fakultet og institutt

 

 

Tankyrase Inhibition in Melanoma Immunotherapy

Therese Bang

Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag

Jo Waaler, OUS; Shoshy Alam Brinch,  OUS; Stefan Krauss, UiO

10 000

Production of a combustion chamber for a liquid bi-propellant rocket engine

Ola Sten Baksaas

 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Fysisk institutt

Rokas Naudziunas, Ingvild Garmo Nilsson, Ralv Holmsen, Elin Nystog Nordbø, Arne Fredrik Adamsrød, Håkon Offernes, Ole Jørgen Norstrand, Even Tobias Eriksen,  Jannik Eschler, Aline Rangøy Brunvoll,  Aleksander Bourmistrov, William Dugan, Natalia Lidia Stepien, Oskar Idland, Fuad Dadvar,  Semya Tønnessen,  Hannah Sofie Roland, Peter Aarhaug

10 000

hovedkontakt ved UiO i kursiv der søker kommer fra Oslo universitetssykehus (OUS)

Om Veksthuset for livsvitenskap

  • innovasjonsenhet for livsvitenskap, helse og teknologi ved Universitetet i Oslo (UiO), som åpnet i februar 2022
  • blir drevet av Det medisinske fakultet og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og holder til i Forskningsparken i Oslo
  • skal bidra til en sterkere innovasjonskultur ved UiO slik at mer kunnskap fra forskningen blir tatt i bruk
  • hjelper forskere og studenter med å modne ideer i tidlig fase gjennom å tilby skreddersydd veiledning, såkornmidler, møteplasser, kurs, seminar, internship for studenter, mentorprogram med mer
  • er en åpen dør for studenter ved UiO; forskere ved UiO, Oslo universitetssykehus og Akershus universitetssykehus; ledere og administrativt ansatte som støtter innovative forskere; og eksisterende og nye eksterne samarbeidspartnere
  • samarbeider tett med instituttene ved UiO og universitetssykehusene samt med teknologioverføringskontoret Inven2, næringsklynger, inkubatorer og næringsliv i innovasjonsøkosystemet
Av Norunn K. Torheim
Publisert 23. juni 2022 09:28 - Sist endret 23. juni 2022 10:05