Dette emnet er nedlagt

ROMA4010 – Symbol og fortelling i italienske freske- og mosaikksykluser: Å lese middelalderbasilikaens billedprogram

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset omhandler freske- og mosaikksykluser i italienske middelalderkirker fra Konstantins tid til Frans av Assisi, med spesiell vekt på romerske monumenter. Middelalderens kirkerom er gjerne dekorert med scener fra mosebøkene, evangeliene, Åpenbaringsboken og helgenlegender. Plasseringen av disse bildene er ikke tilfeldig, men utført i henhold til visse regler som var retningsgivende for all dekorasjon i en gitt periode, selv om de forandret seg over tid. Snarere enn å analysere det enkelte bildet, dets stil eller ikonografi, vil vi drøfte hvordan man skal tolke eller lese et program som består av en serie bilder komponert i henhold til spesifikke regler. Syklusen er komponert av narrative såvel som symbolske bilder, og vi vil se på hvordan disse elementene er relatert til kirkerommet som ”symbolsk kropp.” Analysene vil bli drøftet i lys av aktuelle teorier om narrativitet, programenhet og tolkningsstrategier inspirert av teorier knyttet til retorikk, typologi og liturgi.

Hva lærer du?

Kurset tilbyr en spesialisering i et bestemt emne innen Italias middelalderkunst, og er spesielt rettet mot kunsthistoriestudenter på høyere nivå. Kursets tverrfaglige profil åpner imidlertid også for studenter som følger studieprogram med emner som arkeologi, historie, idéhistorie, religionsvitenskap og teologi, under den forutsetning at de har nødvendig basiskunnskap i kunsthistorie. Målet er at studentene skal kunne sette sitt fordypningsområde innen BA-graden inn i en helhetlig kulturell og historisk ramme, samtidig som emnet tjener som springbrett til en MA-grad innen områdene arkeologi- og kunsthistorie, kultur- og idéstudier eller antikk kultur og klassisk tradisjon.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Kurset forutsetter basiskunnskaper tilsvarende et emne på 10-15 studiepoeng som helt eller delvis omfatter middelalderens kunsthistorie (BA-nivå). Grunnleggende kunnskaper i kunsthistorie utover dette emnet anbefales, men kan evt. erstattes med andre emner innen et eller flere av de ovennevnte fagområder.

Anbefalte forkunnskaper

Alminnelig gode kunnskaper i engelsk forutsettes. Forøvrig er det ønskelig at studenten har en viss kjennskap til minst ett av de følgende språk: tysk, fransk eller italiensk. Dette er imidlertid intet absolutt krav.

Overlappende emner

Emnet erstatter det gamle hovedfagskurset (”høstkurset”) ved Det norske institutt i Roma, og godkjennes som et kurs på mastergradsnivå i kunsthistorie ved alle norske universitet.

Undervisning

Kurset avholdes ved Det norske institutt i Roma (DNIR), og har en varighet på 4 uker. Det vil i løpet av kursperioden bli arrangert korte ekskursjoner i Roma og byens omegn. Undervisningen vil delvis bli holdt i seminarrom, og delvis foran monumentene.

Eksamen

Seminaroppgave på 10-12 sider. Oppgavetittelen må godkjennes av faglærer.

Annet

Studentene som deltar på kurset må selv ordne med reise og opphold i Roma.

Emnet kan kombineres med andre emner fra studieprogrammene til arkeologi- og kunsthistorie, kultur- og idéstudier eller i antikk kultur og klassisk tradisjon ved Universitetet i Oslo, eller tilsvarende program ved andre norske universitet.

Maksimum 20 studenter, minimum 5. Påmelding skjer f.o.m. våren 2005 på StudentWeb. Kontakt DNIR for mer informasjon om kurset.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk