This course is discontinued

Emnerapport for EAST1504 - East Asia: Great Traditions, våren 2010

Emneansvarlig: Vladimir Tikhonov

 

Undervisningen i emnet EAST1504 gikk mer eller mindre i samsvar med den opprinnelige planen, uten noen merkbare avvik. Blant de 16 studentene som avla eksamen, fikk flertallet (10 stykker) karakterene ”B” og ”C”, som viser at motivasjons- og engasjementsnivået generelt var godt. To studenter fikk ”A”, på bakgrunn av besvarelser som viser en høy grad av interesse i og forståelse av den østasiatiske religionen og filosofien.

Å analysere studentenes vurdering av emnet på basis av en nettbasert undersøkelse er vanskelig fordi undersøkelsen var besvart av bare 7 av 17 studenter. Men noen av kommentarene på spørreskjemaet viser at en del av studentene er sterkt misfornøyde med at emnets innhold er skjevt og ca. halvdelen av emnet behandler forskjellige buddhistiske skoler. Det virker som forfatterne av disse kommentarene gjerne skulle sett at mer av innholdet handler om moderne religioner (kristendom og forskjellige nye religioner), at ikke balansen mellom buddhismen og konfutsianismen er så skjev (buddhismen dominerer), og at litt mer handler om taoismen.

I forhold til at den buddhistiske delen av kurset ble undervist av meg, mens resten ble undervist av Ivo Spira, ble det påpekt at de to delene manglet samkjøring. Ivo Spira lastet opp sine forelesningsnotater på Fronter, men det ble påpekt av en av studentene at dette ble gjort den 5. mai, og det var altfor sent i forhold til å bruke disse notatene til forelesningsforberedelser. Jeg vil prøve å forbedre denne delen i fremtiden.

En annen interessant bemerkning i spørsmålsskjemaet var at en av studentene forventet tilbakemelding fra læreren på kvalifiseringsoppgaven hans/hennes, men ikke fikk det. I den eksisterende ordningen får ikke studentene tilbakemeldinger på kvalifiseringsoppgavene sine, men jeg tror at det må forandre seg i fremtida. Studentene bruker tid og energi på disse oppgavene, så det er bare rettferdig at de får tilbakemeldinger og studieutbytte ut av det.  

Det ble også påpekt at pensumet er for stort og virker litt for overveldende i forhold til en ”gjennomsnittsstudent”. Kanskje kan det være hensiktsmessig å forminske pensumet og forenkle pensumets innhold.

Studentene som besvarte spørreskjemaet viste også interesse for å ha mer seminarundervisning, og jeg tror at de har rett i det.

For å oppsummere de viktigste poengene fremstår emnet for tiden litt gammeldags og ubalansert – det består bare av forelesninger, og halvparten er om buddhismen. Det må modifiseres, med bedre balanse mellom buddhismen, konfutsianismen, taoismen, kristendommen og moderne nye religioner, og mer aktiv studentdeltagelse.