Pensum/læringskrav

Internasjonal privatrett

Denne litteraturlisten er felles for studenter som tar emnet på master- og bachelor-nivå. Merk at det er egne læringskrav avhengig av om du tar master-emnet eller bachelor-emnet.

Fagbeskrivelse

Når et rettsforhold har tilknytning til mer enn ett land, må man ofte velge hvilket av de aktuelle lands rett som kommer til anvendelse på rettsforholdet. Den internasjonale privatrett er de rettsregler og prinsipper som avgjør dette rettsvalget. Bakgrunnsretten er avgjørende for utformingen av partenes rettigheter og forpliktelser, derfor må hver vurdering av et internasjonalt rettsforhold begynne med spørsmålet om lovvalget. Lovvalget avhenger av hvilket lands internasjonal privatrett som anvendes, derfor kan spørsmålet besvares først etter at man har identifisert hvilket lands domstol som har verneting. Kurset gir deg verktøyet til å identifisere hvilket lands domstol som har verneting og hvilket lands rett som skal anvendes på et internasjonalt rettsforhold.

Læringskrav for JUR1280 - bachelor-emnet på 10 studiepoeng (for jusstudenter og jurister)

Det kreves god forståelse av følgende emner:.

Den internasjonalprivatrettslige metode:

 

  • Hensyn bak den internasjonale privatretten;
  • Forholdet mellom den individualiserende metode og faste lovvalgsregler;
  • Betydningen av kvalifikasjon og tilknytningsfaktorer;
  • Internasjonalt preseptoriske regler og ordre public, herunder:
  • Forholdet mellom EU-internasjonal privatrett og norsk internasjonal privatrett;
  • Rettsvalget i kontraktsretten, personretten, familieretten og arveretten.

 

Hovedlitteratur:

Giuditta Cordero-Moss: Internasjonal privatrett på formuerettens område, Universitetsforlaget

2013, kapitler 1, 2 og 3, samt kapittel 4 pkt 3,4,og 5 (225 sider)

Helge J. Thue: Internasjonal personrett, familierett og arverett. De alminnelige prinsipper og de

enkelte reguleringer, Gyldendal 2002, s. 217-246, 295-300, 305-311, 382-440, 505-575 (170 sider)

Støttelitteratur

Om internasjonal kontraktsrett i EU:

COM (2002) 654(01), GREEN PAPER on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the

law applicable to contractual obligations into a Community instrument and its modernization, s. 1-

46

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V5&T2=2002&T3=654&RechType=RECH_naturel&Submit=Search

Om internasjonal erstatningsrett i EU og i USA:

COM (2003) 427(01), Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND

THE COUNCIL ON THE LAW APPLICABLE TO NON-CONTRACTUAL OBLIGATIONS ("ROME

II") Explanatory memorandum, s. 1-40

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003PC0427:EN:HTML

P.J. Kozyris: Rome II: Tort Conflict on the Right Track! A Postscript to Symeon Symeonides’

“Missed Opportunity”, The American Journal of Comparative Law 2008, s. 471-497 (finnes på

Heinonline på bibsys)

Xandra E. Kramer: The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations:

The European private international law tradition continued, Nederlands Internationaal

Privaatrecht (NIPR) 2008, no. 4, s. 414 – 424.

http://repub.eur.nl/res/pub/14226/2008%20Rome%20II%20Regulation%20-%20NIPR%20(Kramer).pdf

Symeon Symenonides, Rome II and Tort Conflicts: A Missed Opportunity, American Journal of

Comparative Law, Vol. 56, 2008, s-1-46,

 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1031803

Om internasjonale familierett og arverett i EU:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Om Luganokonvensjonen:

C 319 (23/12/2009), Explanatory report from Prof Fausto Pocar on the Convention on jurisdiction

and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed in

Lugano on 30 October 2007, s.1-56,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:319:0001:0056:EN:PDF

 

Om internasjonal privatrett i Norden:

Michael Bogdan: Concise Introduction to EU Private International Law, 2006

Michael Bogda: Svensk internationell privat- og processrätt, Stockholm 2008

Peter Arnt Nielse: International handelsrett, København 2006

Om internasjonal privatrett i EU og i USA:

Symeon Symeonides, The American Revolution and the European Evolution in Choice of Law:

Reciprocal Lessons, Tulane Law Review, Vol. 82, No. 5, 2008, s. 1-51,

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1104284

Nyttige lenker:

Rapporter om rettspraksis om Luganokonvensjonen

Den europeiske Kommisjonens portal om justissamarbeid gir en fin oversikt over det europeiske regelverk innenfor internasjonal privatrett

Nyheter, artikler og kommentarer innenfor europeisk internasjonal privatrett finnes på

http://www.conflictoflaws.net/

Hjemmesiden til Haag-konferansen samler alle internasjonalprivatrettslige konvensjoner som er laget i regi av Haag-konferansen, samt oversikt over hvilke and som har signert og ratifisert dem og publikasjoner utgitt av konferansen i forbindelse med disse konvensjoner:

Hjemmesiden til Haag-konferansen

Forslag til internasjonale rettskilder og/eller fremmedspråklig litteratur:

Jf. støttelitteratur og ”nyttige lenker” ovenfor. De to bøker i hovedlitteraturen gjør utstrakt bruk av europeiske kilder og litteratur.

 

Læringskrav for JUS5280 - master-emnet på 10 studiepoeng (for jusstudenter, masterstudenter og jurister)

Det kreves god forståelse av følgende emner:

- Den internasjonalprivatrettslige metode:

· Hensyn bak den internasjonale privatretten;

· Forholdet mellom den individualiserende metode og faste lovvalgsregler;

· Betydningen av kvalifikasjon og tilknytningsfaktorer;

· Internasjonalt preseptoriske regler og ordre public;

- Forholdet mellom EU-internasjonal privatrett og norsk internasjonal privatrett;

- Forholdet mellom internasjonal privatrett og voldgift;

- Norske domstolers internasjonale kompetanse;

- Rettsvalget i kontraktsretten, tingsretten, selskapsretten, erstatningsretten, personretten,

familieretten og arveretten.

 

Hovedlitteratur:

Giuditta Cordero-Moss: Internasjonal privatrett på formuerettens område, Universitetsforlaget

2013 (360 sider).

Helge J. Thue: Internasjonal personrett, familierett og arverett. De alminnelige prinsipper og de

enkelte reguleringer, Gyldendal 2002, s. 217-246, 295-300, 305-311, 382-440, 505-575 (170 sider)

Symeon Symeonides, The American Revolution and the European Evolution in Choice of Law:

Reciprocal Lessons, Tulane Law Review, Vol. 82, No. 5, 2008, s. 1-51,

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1104284

 

Støttelitteratur

Om internasjonal kontraktsrett i EU:

COM (2002) 654(01), GREEN PAPER on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the

law applicable to contractual obligations into a Community instrument and its modernization, s. 1-46

http://eur-lex.europa.eu/Result.do?T1=V5&T2=2002&T3=654&RechType=RECH_naturel&Submit=Search

Om internasjonal erstatningsrett i EU og i USA:

COM (2003) 427(01), Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND

THE COUNCIL ON THE LAW APPLICABLE TO NON-CONTRACTUAL OBLIGATIONS ("ROME

II") Explanatory memorandum, s. 1-40

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003PC0427:EN:HTML

P.J. Kozyris, Rome II: Tort Conflict on the Right Track! A Postscript to Symeon Symeonides’

“Missed Opportunity”, The American Journal of Comparative Law 2008, s. 471-497 (finnes på

Heinonline på bibsys)

Xandra E. Kramer, The Rome II Regulation on the Law Applicable to Non-Contractual Obligations:

The European private international law tradition continued, Nederlands Internationaal

Privaatrecht (NIPR) 2008, no. 4, s. 414 – 424.

http://repub.eur.nl/res/pub/14226/2008%20Rome%20II%20Regulation%20-%20NIPR%20(Kramer).pdf

Symeon Symenonides, Rome II and Tort Conflicts: A Missed Opportunity, American Journal of

Comparative Law, Vol. 56, 2008, s-1-46,

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1031803

Om internasjonale familierett og arverett i EU:

http://ec.europa.eu/justice/civil/family-matters/index_en.htm

Om Luganokonvensjonen:

C 319 (23/12/2009), Explanatory report from Prof Fausto Pocar on the Convention on jurisdiction

and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed in

Lugano on 30 October 2007, s.1-56

 http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:319:0001:0056:EN:PDF

Om internasjonal privatrett i Norden:

Michael Bogdan: Concise Introduction to EU Private International Law, 2006

Michael Bogdan: Svensk internationell privat- og processrätt, Stockholm 2008

Peter Arnt Nielsen: International handelsrett, København 2006

Nyttige lenker:

Rapporter om rettspraksis om Luganokonvensjonen:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/tema/andre/Europeisk_justissamarbeid/Luganokonvensjonen.html?id=417248

Den europeiske Kommisjonens portal om justissamarbeid gir en fin oversikt over det europeiske

regelverk innenfor internasjonal privatrett:

http://ec.europa.eu/justice/civil/index_en.htm

Nyheter, artikler og kommentarer innenfor europeisk internasjonal privatrett finnes på

http://www.conflictoflaws.net/

Hjemmesiden til Haag-konferansen samler alle internasjonalprivatrettslige konvensjoner som er

laget i regi av Haag-konferansen, samt oversikt over hvilke and som har signert og ratifisert dem og

publikasjoner utgitt av konferansen i forbindelse med disse konvensjoner:

http://www.hcch.net

Forslag til internasjonale rettskilder og/eller fremmedspråklig litteratur:

Jf. Hovedlitteratur, støttelitteratur og ”nyttige lenker” ovenfor.

 

Publisert 14. mai 2013 10:21 - Sist endret 30. aug. 2013 09:09