Norwegian version of this page

Sideline jobs and owner interests of staff at the Faculty of Law

Here you find an overview of approved sideline jobs and owner interests of people with an active employment relationship to the Faculty of Law, University of Oslo. The overview does not include tasks or duties that according to current legislation are exempt from public access.

Information for staff: Registration of sideline jobs and owner interests

The overview is sorted alphabetically. You can sort the list by other values in ascending or descending order by clicking on the column header. For example, click the table heading «Employed at» to sort the list by location code in ascending order. Click the headline again to sort in descending order. The «Scope» column indicates assumed activity as a percentage of a man-year.
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Andenæs, Mads Institutt for privatrett Institute of Advanced Legal Studies, School of Advanced Study,University of London Senior Research Fellow. Forskning og veiledning. Har hatt stillingen siden 1993. 1993-01-01 5%
Andenæs, Mads Institutt for privatrett NGOer som Redd Barna, NOAS, SEIF Oppdrag som pro bono-advokat for norske domstoler og internasjonale domstoler og FN-organer. Ulønnet men kan blitilkjentsaksomkostninger. Oppdraget går til meg personlig, og Advokatfirmaet Galtung bistår meg med praktiske forhold avforskjelligslag.Oppdragene kommer til meg gjennom NGOer som Redd Barna, NOAS og SEIF. Jeg har alltid med meg studenter og noengangerkolleger. 2015-10-07 6%
Andreassen, Bård Anders Norsk senter for menneskerettigheter Bård A. Andreassen Enkeltmannsforetak for undervisning og konsulenttjenester 2009-02-16 2%
Arnesen, Finn Nordisk institutt for sjørett Finansdepartementet Styreleder, Finanstilsynet 2018-03-15 2%
Arnesen, Finn Nordisk institutt for sjørett Har spurt Arnesen Enkeltpersonforetak -rettsvitenskapelig forfattervirksomhet og dermed forbundne aktiviteter 2018-12-05 2%
Arnesen, Finn Nordisk institutt for sjørett Kongen i statsråd Medlem, Markedsrådet 2018-01-01 1%
Asland, John Institutt for privatrett Høgskolen i Lillehammer Professor II 2013-08-15 20%
Asland, John Institutt for privatrett Handelshøyskolen BI Leder av klagenemnd. Være med på å avgjøre klagesaker i fuskesaker og andre saker hvor studenter klager på forholdvedundervisningsinstitusjonen. 2016-08-01 3%
Baetens, Freya PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet Brussels Bar Member of the Brussels Bar 2016-12-01 1%
Bentzen, Heidi Beate Institutt for privatrett European Huntington's Disease Network Bioetisk rådgiver 2019-11-05 1%
Bentzen, Heidi Beate Institutt for privatrett Norsk forening for jus og EDB Styremedlem 2017-06-12 1%
Bentzen, Heidi Beate Institutt for privatrett EU-kommisjonen Ethics review og evaluering av forskningsprosjektsøknader 2020-01-15 7%
Bentzen, Heidi Beate Institutt for privatrett Stiftelsen Dam Fagutvalgsmedlem Helse høst 2020-02-10 2%
Bentzen, Heidi Beate Institutt for privatrett Det Horizon 2020-finansierte forskningsprosjektet EPHOR (#874703) External Advisory Board Member 2020-01-01 1%
Bentzen, Heidi Beate Institutt for privatrett Det Horizon 2020-finansierte forskingsprosjektet iReceptor Plus (#825821) Bioethics Advisor 2020-01-01 1%
Bentzen, Heidi Beate Institutt for privatrett Det Horizon 2020-finansierte forskningsprosjektet FURTHER (#825859) Bioethics Advisor 2020-01-01 1%
Bentzen, Heidi Beate Institutt for privatrett Det Horizon 2020-finansierte forskningsprosjektet PainFACT (#848099) Bioethics Advisor 2020-01-01 1%
Bentzen, Heidi Beate Institutt for privatrett Helsedirektoratets Bioreferansegruppe Medlem 2019-08-01 1%
Bentzen, Heidi Beate Institutt for privatrett Oslo universitetssykehus Rådgivning 2020-11-01 3%
Bergsåker, Trygve Institutt for privatrett Forbrukerklageutvalget Leder av Forbrukerklageutvalget 1990-01-01 4%
Bergsåker, Trygve Institutt for privatrett Finansklagenemnda Leder av Finansklagenemndas avdeling for bank 2015-01-01 4%
Bjørnebye, Henrik Nordisk institutt for sjørett Advokatfirmaet Lund & Co Underleverandør NVEs internasjonale bistandsprogram 2019-07-01 2%
Bjørnebye, Henrik Nordisk institutt for sjørett Energiklagenemnda Medlem, Energiklagenemnda 2019-11-29 5%
Bjørnebye, Henrik Nordisk institutt for sjørett Frdidtjof Nansens Institutt Bistilling som forsker 2020-04-01 20%
Bruserud, Herman Institutt for privatrett Stiftelsen Lovdata Leder for stiftelsens styre 2015-03-01 4%
Bruserud, Herman Institutt for privatrett Standard Norge Leder for komiteen SN/K 360 OPS-kontrakter og komiteen SN/K 362 Ytelsesbeskrivelser. 2015-05-15 4%
Bruserud, Herman Institutt for privatrett Det norske styret for De nordiske juristmøter Leder av styret 2017-08-22 1%
Christoffersen, Margrethe Buskerud Institutt for privatrett Finansdepartementet Varamedlem i Børsklagenemden 2017-01-01 1%
Christoffersen, Margrethe Buskerud Institutt for privatrett NUPI Leder av NUPI's redelighetsutvalg 2018-02-06 1%
Cordero-Moss, Giuditta Institutt for privatrett Arbeidsdepartmentet Nøytral medlem i tariffnemnda 2015-06-01 2%
Cordero-Moss, Giuditta Institutt for privatrett Finanstilsynet Nestleder i styre 2014-05-01 5%
Cordero-Moss, Giuditta Institutt for privatrett International Chamber of Commerce Member of the ICC International Court of Arbitration 2018-07-01 2%
Ekern, Stener Norsk senter for menneskerettigheter Høgskolen i Sørøst-Norge Sensur av kurs på USN (Universitetet i Sørøst-Norge (tidligere HSN) sin nastergrad i menneskerettigheter, 1-2 kurs i året med til sammen ca 30-50 timeverk, samt ekstra lesing av 2-5 masteroppgaver annethvert år som 'tilsynssensor'. 2014-01-01 3%
Elster, Jakob Norsk senter for menneskerettigheter Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst A, Universitetet i Oslo Medlem (fagkyndig i etikk) i regional komite for medisinsk forskningsetikk (REK) sør-øst A. Arbeidet innebærer deltakelseikomitemøter, samt for- og etterarbeid. Arbeidet går ut på å behandle søknader om forhåndsgodkjenning av medisinske oghelsefagligeforskningsprosjekter mm. 2017-07-01 11%
Elster, Jakob Norsk senter for menneskerettigheter Bioteknologirådet Varamedlem i Bioteknologirådet 2019-04-15 6%
Graver, Hans Petter Institutt for privatrett Transparency International Styreleder 2015-07-23 1%
Graver, Hans Petter Institutt for privatrett Landsorganisasjonen i NOrge Bistå med å føre sak for Den europeiske menneskerettighetsdomstol 2017-06-01 1%
Graver, Hans Petter Institutt for privatrett Det Norske Videnskaps-Akademi Preses 2019-01-01 20%
Graver, Hans Petter Institutt for privatrett Utenriksdepartementet AD hoc medlem EFTAs overvåkningsorgan. Trer inn i tilfelle det norske medlemmets inhabilitet eller fravær 2019-02-01 1%
Hagland, Birgitte Institutt for privatrett Finansklagenemnda Delt lederverv i Finansklagenamda Skade. Nemda avgir uttalelser om forståelsen av forsikringsvilkår og lovgivning ikonkretesaker om skadeforsikring. Nemdas uttalelser er rådgivende, og kan overprøves av domstolene. Uttalelsene er offentlige, ogpubliseres i Lovdata. 2019-01-01 5%
Hennum, Ragnhild Helene Det juridiske fakultet Oslo krisesenter Styreleder ved Oslo krisesenter gir minimalt med økonomisk uttelling (1000 kr. pr. styremøte) ut over betalingen forstyremøteneer arbeidet å betrakte som ubetalt frivillig arbeid. 2008-03-01 1%
Hennum, Ragnhild Helene Det juridiske fakultet Norges kvinnelobby Styreleder ubetalt fritidsverv 2017-05-01 1%
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett Hotvedt Holding Styrearbeid i Hotvedt Holding og underliggende selskaper 2012-05-09 6%
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett Forskningsstiftelsen Fafo Stilling som Forsker II 2019-01-01 20%
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett European Labour Law Network, European Centre of Expertise Nasjonal ekspert for Norge 2020-06-01 1%
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett Arbeidsretten Varadommer for faste fagdommere 2020-09-01 2%
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett Universitetsforlaget Medredaktør i tidsskriftet Arbeidsrett 2020-02-01 1%
Hotvedt, Marianne Jenum Institutt for privatrett Norsk arbeidsrettslig forening Leder av foreningen 2019-09-05 1%
Høgestøl, Sofie A.E. Nordisk institutt for sjørett Den norske Nobelkomite Varamedlemtil Den norske Nobelkomite 2018-2020 2018-01-01 1%
Høgestøl, Sofie A.E. Nordisk institutt for sjørett NORDEM Valgobservatørfor Norge gjennom NORDEM sitt roster over godkjente valgobservatører. Kan blisendt på korttidsoppdragsomvalgobservatør 1-2 ganger i året. 2019-01-01 5%
Ikdahl, Ingunn Institutt for offentlig rett Store Norske Leksikon Fagansvarlig for fagområdet Likestilling og diskriminering 2015-01-01 1%
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Nordiskt Immateriellt Rättsskydd Norsk redaktør for fagtidsskriftet Nordiskt Immaterielt Rättsskydd - det ledende tidsskrift for immaterialrett i Norden (nivå 2). 2012-03-01 2%
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Oslo og Omland Friluftsråd Styremedlem.Oslo og Omland Friluftsråd (OOF) er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner med formål åarbeideforfriluftsliv og naturvern, herunder sikring og bruk av friluftsområder i Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo og Østfold. 2016-08-01 2%
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Kari og Kjell Aukrusts stiftelse Styremedlem 2016-01-01 6%
Irgens-Jensen, Harald Institutt for privatrett Bildende Kunstneres Hjelpefond Styreleder i fondet, som etter vedtektene § 2 har følgende formål: "Fondet skal støtte kunstneresomhovedsakelig har eller har hatt sitt virke i Norge, deres etterlatte og andre formål til fremme av norsk kunst. Fondetskal innkreve kunstavgift ved omsetning av kunst i Norge, både den avgiften som følger av kunstavgiftsloven ogfølgerett etterÅndsverklovens bestemmelser. Følgeretten videreformidles til den organisasjon som representererrettighetshaverene." 2019-05-01 2%
Jerkø, Markus Institutt for privatrett Universitetsforlaget Redaksjonssekretær for tidsskriftet Lov og Rett 2012-03-01 10%
Jerkø, Markus Institutt for privatrett Kunnskapsdepartementet Juridisk fagkyndig i regional komité for vurdering av søknader om klinisk utprøving av legemiddel, REK KUL A. 2018-11-23 5%
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Intoto Invest AS Styreleder. 2012-09-19 1%
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Norsk forening for internasjonal rett Styremedlem. 2015-02-02 1%
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Tidsskrift for rettsvitenskap Redaksjonssekretær i et juridisk, vitenskapelig tidsskrift på nivå 2. 2013-11-01 3%
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Norsk forening for europarett Sekretær for foreningen. Herunder medlemsregistrering, drift av nettsiden, osv. 2017-08-01 1%
Johansen, Stian Øby Nordisk institutt for sjørett Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) sør-øst-Norge Juridisk fagkyndig medlem av REK Sør-Øst D. Oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. 2017-07-01 7%
Kjelland, Morten Institutt for offentlig rett Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Professor II-stilling ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) Undervisning påbachelorstudietirettsvitenskap. 2018-08-01 15%
Larsen, Kjetil Mujezinović Institutt for offentlig rett OsloMet Sensor i rettsvitenskapelige emner 2018-10-01 1%
Lintvedt, Mona Naomi Institutt for privatrett OsloMet Sensor i personvernrett ved Master i offentlig administrasjon og styring 2020-10-27 1%
Mahler, Tobias Institutt for privatrett REK varamedlem Jeg har siden 2013 vært varamedlem i regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, REK. Jeg bleoppnevntetteroppfordring fra Det juridiske fakultet. 2013-07-01 3%
Mahler, Tobias Institutt for privatrett Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø PhD veileder 2019-08-01 3%
Meling, Marie Nordisk institutt for sjørett Bankenes sikringsfond Marie Meling er med virkning fra 1. janaur 2019 oppnevnt av Finansdepartementet som styremedlem iBankenessikringsfond. Bankenes sikringsfonds mandat og virksomhet er definert avfinansforetakslovenog fondetsvedtekter. Sammen med Finansdepartementet, Finanstilsynet og NorgesBank skalbankenessikringsfond bidra til å opprettholde finansiell stabilitet. Det er bestemt i lov om Bankenessikringsfond atsikringsfondets hovedoppgave er å garantere for innskuddene i medlemsbankene. Dette gjøres ved å yte støtte for åsikremedlemmersfortsatte drift, eller stå for utbetaling til innskyterne dersom en medlemsbank settes under offentligadministrasjon.Regler fornår og hvordan sikringsfondet kan gi medlemsbanker støtte eller sørge for utbetaling avinnskuddfinnes i finansforetakslovenkapittel 19. I tillegg til å forvalte innskuddsgarantifondet,forvaltersikringsfondet midlene som tilhørerkrisetiltaksfondet. Bankenes sikringsfond bistår Finanstilsynet somkrisehåndteringsmyndighet med administrative oppgaver knyttettil krisetiltaksfondet. Reglene for bruk av fondet finnes ifinansforetaksloven kapittel20. 2019-01-01 2%
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett EFTA Court Ad hoc-dommar ved EFTA-domstolen i tilfelle forfall frå ein fast medlem av domstolen 2006-01-01 1%
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett Fondet for dansk-norsk samarbeid Styreleiar 2017-05-13 4%
Mestad, Ola Nordisk institutt for sjørett Tvistande partar Frå tid til anna dommar i valdgiftssaker. Søkjer permisjon ved rettsforhandlingar. 2017-01-01 4%
Mulder, Johann Institutt for privatrett Johann Mulder Enskild firma (enkeltmannsforetak) för juridisk rådgivning 2017-01-01 5%
Mähönen, Jukka Institutt for privatrett Turun yliopisto / University of Turku Extern styrelsemedlem vid Turun yliopisto (Turku universitet), ett offentligt universitet i Åbo, Finland. www.utu.fi/en 2018-01-01 3%
Nadheim, Morten Smedal Institutt for privatrett Regional komitee for medisink og helsefaglig forskningsetikk (REK) egionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal vurdere om forskningsprosjekt er etisk forsvarlig å gjennomføre. Ved all medisinsk og helsefaglig forskning som involverer mennesker, menneskelig biologisk materialeellerhelseopplysninger, skal det søkes om forhåndsgodkjenning fra REK. Fremleggingsplikten omfatter også pilotstudier ogutprøvendebehandling. Saker om etablering av helseregistre omfattes derimot ikke av fremleggingskravet. Godkjenning fra REK skalalltidforeligge før prosjektet kan igangsettes. 2019-08-01 2%
Nordrum, Jon Christian F. Institutt for offentlig rett Juristenes utdanningssenter Undervisning av kurset Praktisk regelteknikk over to dager to ganger i året. 2010-09-01 5%
Rognstad, Ole-Andreas Institutt for privatrett Vederlagsnemnda Leder av Vederlagsnemnda. Statlig opprettet organ uten statlig arbeidsgivertilknytning, som behandler tvister om vederlag forbruk av opphavsrettsbeskyttet materiale. 2003-01-01 1%
Rustad, Benedicte Fakultetssekretariat UNINETT AS Styremedlem 2004-03-01 4%
Røsæg, Erik Nordisk institutt for sjørett Birgit og Rolf Sunnaas Minnefond Styreleder 2017-06-01 1%
Sand, Inger Johanne Institutt for offentlig rett Høgskolen i Oslo og akershus Leder for Høgskolen i Oslo og Akershus forskningsetiske utvalg 2011-11-01 4%
Sandvik, Kristin Bergtora Institutt for kriminologi og rettssosiologi PRIO Forskning, eksisterende NFR prosjekt. 2016-05-01 20%
Schartum, Dag Wiese Institutt for privatrett NEM - Det nasjoanle forskningsetiske komité for medisin og helsefag Medlem av NEM 2018-01-01 5%
Schartum, Dag Wiese Institutt for privatrett Kommunal- og moderniseringsdepartementet Medlem av Personvernkommisjonen 2020-09-01 3%
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Lovsamlingsfondet Styreleder i lovsamlingsfondet 2019-01-01 3%
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Gyldendal Rettsdata Redaktør for Rettsdatta Offentlige anskaffelser 2011-12-02 5%
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Tekniske Foreningers Servicekontor AS Seminarvirksomhet 2011-01-01 10%
Simonsen, Lasse Institutt for privatrett Boligtvistnemnda Formann for Boligtvistnemnda 2011-01-01 5%
Sjåfjell, Beate Institutt for privatrett Concerned Scientists Norway Nestleder i styret i organisasjonen Concerned Scientists Norway (forskere for en bærekraftig utvikling), se www.cs-n.org 2010-08-01 1%
Sjåfjell, Beate Institutt for privatrett NTNU Professor II ved Fakultetet for økonomi, Institutt for institusjonell økonomi og teknologiledelse,medarbeidsoppgaver:forskningssamarbeid, undervisning, veiledning. 2016-08-01 10%
Skilbrei, May-Len Institutt for kriminologi og rettssosiologi De nasjonale forskningsetiske komiteene Jeg er medlem i Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) 2014-01-01 4%
Stenseth, Geir Institutt for privatrett Kommunal- og moderniseringsdepartementet Leder av arbeidsgruppe som skal vurdere ulike strategier forforbedring av, eller alternativer til, dagens system med sakforjordskifteretteni forbindelse med tradisjonelt jordskifte og urbant jordskifte ved fortettingog transformasjon av områder i byerogtettsteder. 2020-01-01 4%
Strand, Vibeke Blaker Institutt for offentlig rett Store norske leksikon Fagansvarlig for temaet menneskerettigheter på nettsidene til Store norske leksikon 2013-01-17 1%
Strand, Vibeke Blaker Institutt for offentlig rett Stiftelsen Friends of God’s Golden Acre Medstifter og leder av stiftelsen. Frivillig ulønnet arbeid. 2001-01-01 1%
Torvund, Olav Institutt for privatrett Forskerforbundet Medlem av Forskerforbundets opphavsrettsutvalg. Rådgivende utvalg for hovedstyret. 2006-01-01 2%
Torvund, Olav Institutt for privatrett Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening Styremedlem i Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening 2019-01-01 3%
Ugelvik, Synnøve Institutt for offentlig rett Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Personlig vara for leder i NMBUs klagenemnd. 2017-09-01 2%
Voigt, Christina Institutt for offentlig rett FN (United Nations Framework Convention on Climate Change) Bi-leder (co-chair) av FN´s Parisavtalens etterlevelseskomittee 2020-06-02 5%
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett Forsikringsklagekontoret Formann i Finansklagenemnda Skade 2009-01-01 7%
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett Olje og energidepartementet Formann i Petroleumsprisrådet 2009-01-01 3%
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett Norsk Legemiddelansvarsforsikring Styreformann i Norsk Legemiddelansvarsforsikring 2009-01-01 1%
Wilhelmsen, Trine-Lise Nordisk institutt for sjørett fFinansmarkedsfondet Styremedlem 2011-09-28 1%
Woxholth, Geir Institutt for privatrett Verdipapirforetakens forbund Formann i Etisk Råd 2019-02-04 1%
Zyberi, Gentian Norsk senter for menneskerettigheter Permanent Court of Arbitration Members of the Permanent Court of Arbitration based in The Hague are potential arbitrators appointed by member states. Eachmember state is entitled to nominate up to four persons of “known competency in questions of international law, of the highest moralreputation and disposed to accept the duties of arbitrators” as “Members of the Court.” Members of the Court are appointed foratermof six years, and their appointments can be renewed. In addition to forming a panel of potential arbitrators,theMembers ofthe Court from each member state constitute a “national group,” which is entitled to nominate candidates for theelection to theInternational Court of Justice (article 4(1) of the Statute of the International Court of Justice). The Members ofthe Court (alongwith the judges of the ICJ) are among a handful of groups entitled to nominate candidates for the Nobel PeacePrize. 2016-05-10 1%
Zyberi, Gentian Norsk senter for menneskerettigheter United Nations I am elected as a member of the UN Human Rights Committee for the period 2019-2022. The Committee monitors the implementationofthe International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) by its State parties. The Committee meets three times per year,for a period of three weeks each. These meetings take place in Geneva, Switzerland. 2019-01-01 20%
Ørstavik, Inger Berg Institutt for privatrett Matbransjens Faglige Utvalg Utvalgsleder 2016-11-18 3%
Ådum, Mona Østvang Institutt for privatrett Privatrettsfondet Forretningsfører for Privatrettsfondet Fondet til fremme av forskning på privatrettens område 2003-05-27 3%
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Asland, John Institutt for privatrett John Asland 2005-02-22
Bekkedal, Tarjei Institutt for privatrett tarjei bekkedal 2013-01-01
Bjørnebye, Henrik Nordisk institutt for sjørett Henrik Bjørnebye Juridisk betenkningsvirksomhet, faglitterær forfattervirksomhet, voldgiftsoppdrag 2012-07-25
Bruserud, Herman Institutt for privatrett Herman Bruserud Betenkninger, rådgivning, megling, voldgift mv. 2014-04-29
Cordero-Moss, Giuditta Institutt for privatrett Giuditta Cordero Moss Juridisk rådgivning 2003-06-05
Føllesdal, Andreas PluriCourts - Senter for forskning om internasjonale domstolers legitimitet Andreas Føllesdal 82.990 Annen forretningsmessig tjenesteyting: Foredrag, fremføring av egne åndsverk, publikasjoner, rådgivning, innen filosofi,forskningspolitikk, søknadsskriving, søknadsevaluering 1995-02-20
Mahler, Tobias Institutt for privatrett Mahler Research Communications Forskningsformidling, kurs og rådgivning. 2013-12-18
Rognstad, Ole-Andreas Institutt for privatrett Ole-Andreas Rognstad Juridisk betenkningsvirksomhet og faglitterær forfattervirksomhet 2002-01-01
Rognstad, Ole-Andreas Institutt for privatrett OA Rognstad AS 2015-03-01
Sandvik, Kristin Bergtora Institutt for kriminologi og rettssosiologi Sandvik Tankeverk 2019-01-01
Stenseth, Geir Institutt for privatrett Advokat Geir Stenseth 1994-08-01
Woxholth, Geir Institutt for privatrett Geir Woxholth 2019-02-04
Ørstavik, Inger Berg Institutt for privatrett Inger Ørstavik Eget enkeltmannsforetak. 2015-01-15
Østerud, Eirik Institutt for privatrett Eirik Østerud Juridisk rådgivning m.m. 2014-01-01