Norwegian version of this page

Sideline jobs and owner interests of staff at the Faculty of Medicine

Here you find an overview of approved sideline jobs and owner interests of people with an active employment relationship to the Faculty of Medicine, University of Oslo. The overview does not include tasks or duties that according to current legislation are exempt from public access.

Information for staff: Registration of sideline jobs and owner interests

 

The overview is sorted alphabetically. You can sort the list by other values in ascending or descending order by clicking on the column header. For example, click the table heading «Employed at» to sort the list by location code in ascending order. Click the headline again to sort in descending order. The «Scope» column indicates assumed activity as a percentage of a man-year.
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Amiry-Moghaddam, Mahmood Reza Molekylær nevrovitenskap Oxy Solutions AS Siden juni 2012 har jeg vært engasjert i Oxy Solutions virksomhet som vitenskaplig rådgiver. Dermed ble mitt engasjementsom20%forskningssjef avsluttet. Engasjementet er varierende. Det inngår ingen laboratoriearbeid i dette. Men kvalitetssikringavforskningsprosjekter, hjelp med analyse og publisering av resultatene 2012-06-21 13%
Bentzen, Heidi Beate Senter for medisinsk etikk European Huntington's Disease Network Bioetisk rådgiver 2019-11-05 1%
Birkeland, Kåre I. Avdeling for transplantasjonsmedisin Antidoping Norge Medlem av påtalenemnden for dopingsaker Antidoping Norge 2010-01-01 1%
Birkeland, Kåre I. Avdeling for transplantasjonsmedisin Norges Diabetesforbund Leder av Medisinsk Fagråd og fast levrandør av redaksjonelt stoff til Forskningsspalten i bladet Diabetes 2010-01-01 2%
Birkeland, Kåre I. Avdeling for transplantasjonsmedisin European Journal of Endocrinology Medlem av Editorial Board for European Journal of Endocrinology, vurdering av manuskripter, rekrutteringavfagfellebedømmere,redaksjonelle bidrag. 2014-01-13 3%
Birkeland, Kåre I. Avdeling for transplantasjonsmedisin Helse Vest RHF Leder av komite for tildeling av regionale forskningsmidler Helse Vest 2018-02-01 5%
Birkeland, Kåre I. Avdeling for transplantasjonsmedisin Apotekenes kompetanse og utviklingssenter Innspilling av 2 undervisningsvideoer om diabetes til bruk i opplæring av apotekansatte. Nødvendige årlige revisjoner 2019-09-01 1%
Bjerke, Lise Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Asiapunkt Redaksjons- og styremedlem i Asiapunkt, ubetalt frivilligarbeid. Asiapunkt.no er et nettsted for alle som søker merdyptgåendekunnskap om sosiale, politiske og kulturelle forhold i land iAsia.Vi publiserer tekster skrevet både av redaksjonen og aveksternebidragsytere med spesialkompetanse på og interesse forAsia. 2017-11-15 10%
Bjørneboe, Gunn-Elin Aa. Avdeling for ernæringsvitenskap Kreftforeningen Styreleder 2015-06-01 4%
Bjøro, Kristian Institutt for klinisk medisin Storebrand Hovedlege, rådgiver vedr medisinske forhold ifb forsikringssaker 2011-01-01 5%
Bjøro, Kristian Institutt for klinisk medisin Furst Med Lab Konsulent 1989-01-01 5%
Blomhoff, Rune Avdeling for ernæringsvitenskap Throne Holst Stiftelse Leder av styret i Throne Holst stiftelsen og Freiafondet 2009-03-01 1%
Blomhoff, Rune Avdeling for ernæringsvitenskap Oslo Universitetssykehus Forskerstilling ved Kreftklinikken, OUS 2010-08-15 20%
Blomhoff, Rune Avdeling for ernæringsvitenskap Helsedirektoratet Leder av arbeidsgruppe, Nordiske Næringsstoffanbefalinger 2019-01-01 20%
Bogen, Bjarne K.G. Jebsen Senter for influensavaksine-part UiO Vaccibody AS Bjarne Bogen er oppfinner på Vaccibody patentet og gründer av Vaccibody AS (2007). Han har værtlederforvitenskapelig råd i Vaccibody AS siden opprettelsen. Dette har vært lønnet med tegningsretter ellerkontantutbetalinger.Beløpetsstørrelse var i 2008 kr 15 000, i dag er beløpet kr 25 000/år. 2019-02-26 2%
Breivik, Jarle Avdeling for atferdsmedisin VIVO INNOVATION Jarle Breivik Foredragsvirksomhet 2000-02-03 2%
Breivik, Jarle Avdeling for atferdsmedisin PREP4DOC AS Prep4doc AS utvikler mobil-applikasjon som hjelper pasienter å forberede legebesøket. 2018-05-24 5%
Bretthauer, Michael Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Annals of Internal Medicine Medisinsk redaktør i Annals of Internal Medicine 2019-10-11 10%
Bruland, Øyvind Avdeling for kreftbehandling Onconivent AS Videreføring av tidligere meldt sidegjøremål som utløp ultimo 2018. Er ikke ansatt som lønnsmottager i Oncoinvent AS, mensendesmånedlige fakturaer fra mitt ene-eide selskap Blaahaugen AS. Det er Blaahaugen AS som har eierinteresser i Oncoinvent AS.Ingenpersonlige eierinteresser. 2019-01-01 15%
Cataliotti, Alessandro Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Madeleine Pharmaceuticals Advisory Board Member 2015-01-10 1%
Celius, Elisabeth Gulowsen Nevrologisk avdeling Legemiddelfirmaer Rådgivning og foredrag for/på møter arranger av legemiddelindustri innen mitt fagfelt. Skjer utenfor arbeidstid. 2018-10-01 1%
Christensen, Geir Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Blix fond til fremme av medisinsk forskning Deltagelse i styremøter og fordeling av midler 2010-10-13 2%
Dalen, Knut Tomas Transgene dyr og lipidlagring Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjør uavhengige, åpne,vitenskapelige risikovurderinger forMattilsynetogMiljødirektoratet. Dalen var medlem av Faggruppen for genmodifiserte organismer (GMO) i perioden(2014-2018), oger nåmedlemav faggruppen for ernæring, dietetiskeprodukter, ny mat og allergi (2018 ->). 2014-06-16 10%
Danbolt, Niels Christian Nevrotransportørlaboratoriet Science Linker AS Arbeide med utvikling av dataprogram for Science Linker AS (org nr. 990 342 539). Dette selskapet er registrertmedfølgendekoder: # Næringskode(r): 62.010 Programmeringstjenester # Sektorkode: 710 Private foretak medbegrensetansvar(aksjeselskaper mv.) Første avtale om sidegjøremål ble inngått med UiO januar 2007 og har pågått siden da.Avtalene harblittfornyet. I perioder har jeg hatt redusert stillingsbrøk ved UiO (ulønnet permisjon). I 2010 har jeg hatt fullstilling ved UiOog 20 % i Science Linker. Notat v/instituttleder 8. nov. 2010: bekrefter at sidegjøremålet har vært kjentfor instituttetvedavtale mellom Science Linker og IMB. Notat v/Danbolt 16.11.2012: Sidegjøremålet fortsetter som førmedsammebegrunnelse. 2007-01-05 5%
Danbolt, Niels Christian Nevrotransportørlaboratoriet University of Montana Gjesteprofessorat med rett til å søke NIH med amerikansk adresse og benytte kjernefasiliteter ved Universitetet i Montana. 2015-01-15 5%
Davanger, Svend Seksjon for anatomi Acem Norsk Meditasjonsskole Undervisning på kurs i Acem-meditasjon. Organisasjonsutvikling. Redaksjonsarbeid i tidsskriftet Dyade. Alt arbeid er frivillig og ulønnet. 2003-03-01 10%
Davanger, Svend Seksjon for anatomi OsloMet Underviser ved Institutt for fysioterapi 2018-09-01 20%
Dietrichs, Espen Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus Hovedstilling 2019-01-01 80%
Dietrichs, Espen Nevrologisk avdeling Espen Dietrichs Faglitterær forfatter 2019-01-01 1%
Dietrichs, Espen Nevrologisk avdeling Espen Dietrichs Foredragsvirksomhet 2019-01-01 1%
Dukefoss, Didrik Bakke Gliaceller Apex Intensivkurs DA Kveldskurs for sykepleie-, vernepleie og fysioterapistudenter. 2019-06-03 1%
Dymbe, Kine Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging Oslo kommune Miljøterapeut i Oslo kommune 2020-05-22 17%
Eide, Torunn Bjerve Avdeling for allmennmedisin Torunn Bjerve Eide Selvstendig næringsdrivende fastlege ved Majorstuhuset legesenter i Oslo. 2013-09-01 50%
Eide, Torunn Bjerve Avdeling for allmennmedisin European General Practice Research Network EGPRN Norsk representant i EGPRN 2019-01-01 1%
Eken, Torsten Avdeling for anestesiologi Stiftelsen BEST Bedre & systematisk teamtrening Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling ble opprettet som en videreføring avpilotprosjektet«Kvalitetssikring av traumebehandling i sykehus» i 2001. Stiftelsen har sekretariat i Hammerfest, men drives som etsamarbeid mellom ulike ressurspersoner og fagmiljø over hele landet. Den formelle stiftelse var 8. februar 2001.Stiftelsen BEST:Bedre & systematisk traumebehandling ble godkjent av Brønnøysund-registeret den 19. mars2002. Stiftelsen byttet navntil Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk teamtrening i mai 2010. Ved samme anledningjusterte vi vedtekter og visjon, men bare i forhold til vårt nye navn. Stiftelsens visjoner og mål: BESTskal arbeide for å øke den lokalemestringsevne og profesjonalitet i teamhandling ved systematisk å øve samarbeid, ledelse ogkommunikasjon i tverrfagligeteam. Metodene skal være realistiske, troverdige og vitenskapsbaserte. De skal kunne benyttesumiddelbart og haoverføringsverdi til andre fagområder. BEST skal være troverdig og idealistisk, og drives uten profitt.Gjennom et åpent,grensesprengende og innovativt arbeid skal BEST medvirke til kontinuerlig kvalitetsforbedring. BEST skalsøkesamarbeidspartnere. Åpenhet og vilje til å dele metoder og resultat skal kjennetegne BEST. Oppnådde resultater skalformidlesbredt. 2006-05-24 1%
Elstad, Maja Human Sirkulasjonskontroll Gyldendal forlag Jeg har deltatt i skriving av et kapittel i en lærebok for sykepleiere. Arbeidet er nå avsluttet, (opprinnelig skrevet2013,revidert versjon vår 2018), men jeg vil rapportere inn siden royalties betales ut en-to ganger i året. 2013-05-01 1%
Engebretsen, Eivind Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Universitetet i Agder Professor II 2019-01-01 20%
Engebretsen, Eivind Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Engebretsen Undervisning Enkeltpersonforetak 2008-05-19 1%
Espe, Emil Knut Stenersen Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Bjørknes Høyskole Oppdraget er å undervise ved Bjørknes Høyskole. 2017-05-01 10%
Falkevik, Steffen Studieseksjonen Oslo Universitetssykehus Ressurskoordinator ved akuttmedisinsk kommunikasjonssentral 2017-01-01 33%
Fang, Fei Avdeling for klinisk molekylærbiologi Akershus University Hospital As an independent research group leader, supported by the HSØ Young Research Grant, to work on the molecular mechanisms ofhumanaging and Alzheimer´s disease 2017-10-02 50%
Fang, Fei Avdeling for klinisk molekylærbiologi The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University As a honoraray visiting professor of the First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, China. To provide expertise ontheresearch in the cardiovascular ageing department 2018-08-01 1%
Fang, Fei Avdeling for klinisk molekylærbiologi Faculty of Medicine, Jinan University Honorary Guest Professor, Jinan University, China. With no specific obligaitons or responsibilities. 2018-07-01 1%
Fang, Fei Avdeling for klinisk molekylærbiologi Department of Clinical Gerontology, The First Affiliated Hospital, Zhengzhou Uni Honorary Visiting Professor, Department of ClinicalGerontology, The First Affiliated Hospital, Zhengzhou University, China. No specific obligations or responsibilities 2019-01-12 5%
Fang, Fei Avdeling for klinisk molekylærbiologi Guangzhou First People’s Hospital, the Second Affiliated Hospital of South China University of Techn As an honorary professor, it will enable me to get access to the patient samples from the Department of GeriatricsDepartmentof Guangzhou First People’s Hospital, and to run some ethical approved-basic research their by using theirlabfacilities. The aim for such proposed secondary appointment(s) is/arenot to dilute or reducemyresponsibilities/tasks at UiO and Ahus, but tofacilitate the execution and maximization of the UiO/Ahus projects I amworkingon,especially in view of the animalfacilities and patient samples for basic research. 2020-05-01 5%
Frengen, Eirik Avdeling for medisinsk genetikk Oslo Universitetssykehus Seniorforsker ved Seksjon for Forskning og Utvikling, Avdeling for medisinsk genetikk, Oslo Universitetssykehus 2018-03-15 20%
Frigessi, Arnoldo Avdeling for biostatistikk Norsk Regnesentral Arnoldo Frigessi is director of the centre for research based innovation BigInsight, of which Norsk Regnesentral is host institute. 2019-01-01 19%
Frigessi, Arnoldo Avdeling for biostatistikk Oslo Universitetssykehus Frigessi leads the biostatistics departments at UiO and OUS and is imployed both at UiO (60%) and OUS (40%). 2019-01-01 40%
Gerl, Jan Mikael Aadahl Klinikk for kirurgiske fag Volvat medisinsk senter Arbeider som behandler på Volvat medisinsk senter. 2020-04-01 3%
Godager, Geir Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Akershus Universitetssykehus HF Forskning og veiledning. I perioden fra August 2015- August 2016 er stillingsbrøken redusert til 10% 2010-09-01 20%
Henriksen, Christine Kosthold og kreft Bjørknes Høyskole Medlem av eksamensrådet, som avholder møte 3 ganger i åre 2016-01-01 1%
Henriksen, Christine Kosthold og kreft Nasjonale råd for ernæring Medlem av Nasjonalt råd for ernæring, som har møte 4-6 ganger i året. 2019-01-23 1%
Hetland, Geir Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Dr. Geir Hetland Allmenn legetjeneste 2000-04-01 1%
Hjartåker, Anette Seksjon for ernæringsepidemiologi OsloMet Ekstern representant i FoU-utvalet ved Fakultet for helsefag, OsloMet. 2016-06-29 3%
Holmøy, Trygve Klinikk for indremedisin og laboratoriefag Trygve Holmøy Utarbeidelse av spesialisterklæringer etter personskade. Oppnevnes av forsikringsselskap, advokater eller av retten.Årligomsetning har vært ca 125.000 kroner gjennom enkeltmannsforetak Trygve Holmøy org nr 982958458 1995-01-01 5%
Holter, Marianne T. S. Senter for rus- og avhengighetsforskning Marianne T. S. Holter Enkeltpersonsforetak for gjennomføring av enkeltstående og avgrensede forskningsrelaterte oppdrag, slik som foredrag,veiledningeller kurs. 2017-12-19 1%
Holven, Kirsten Bjørklund Seksjon for klinisk ernæring Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt Råd for Ernæring 2019-01-01 5%
Hølen, Jacob Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk sør-øst NTNU 1.aman Institutt for samfunnsmedisin 2019-07-10 5%
Høye, Sigurd Avdeling for allmennmedisin Fagerborglegene Fastlegevikar 1 dag pr uke 2019-10-01 20%
Jahnsen, Tore Seksjon for Biokjemi Rakel og Otto Bruuns legat Styremedlem. 2011-11-22 1%
Janson, Astri Letnes Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Akershus universitetssykehus Tilknyttet prosjekt som eies av AHUS og ledes av UiO. 2018-11-01 75%
Johnsen, Marianne Bakke Nevroklinikken Oslo universitetssykehus HF Fysioterapeut 2018-09-15 20%
Kalstad, Are Hjertemedisinsk avdeling Are A. Kalstad Enkeltpersonforetak 2020-01-01 1%
Kirkevold, Marit Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Nasjonalforeningen for folkehelsen Leder Rådet for Demens 2018-06-07 1%
Klingenberg, Olav Avdeling for medisinsk biokjemi Stiftelsen Medisinsk Fysiologisk Forenings Forlag Redaksjonssekretær, Scandinavian Journal og Clinical & Laboratory Investigation 2008-01-15 1%
Kvammen, Janne Anita Seksjon for klinisk ernæring Oslo Universitetssykehus HF Klinisk ernæringsfysiolog ved Seksjon for Barneernæring, Rikshospitalet, Oslo Universitetssykehus. 2019-10-03 20%
Larsen, Berit Hofset Senter for medisinsk etikk Oslo Universitetssykehus, Avdeling for kreftbehandling 100% fast stilling, men p.t. 80 % permisjon 1998-08-20 20%
Larsen, Berit Hofset Senter for medisinsk etikk Oslo Universitetssykehus, Avdeling for kreftbehandling Midlertidig utdanningsstilling, stipendiat 2018-07-01 75%
Lindberg, Bent Håkan Avdeling for allmennmedisin Hamar kommune Overlege ved Hedmarken interkommunale legevakt 2013-08-01 50%
Lirhus, Sandre Svatun Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Novartis Analyse av registerdata for Novartis 2020-01-01 15%
Lorntzsen, Bianca M.R. Øre-, nese-, halsavdelingen Øre Nese Hals Avdelingen, Rikshospitalet Innleid som timelønnet konsulent/legespesialist i øre nese hals ved ØNH avdelingen Rikshospitalet. 2016-09-01 20%
Lunde, Ida Gjervold Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Oslo Universitetssykehus (OUS) Forsker/forskningsgruppeleder ved Oslo Univeristetssykehus (OUS), Hjerte- lunge og karklinikken (HLK), Institutt foreksperimentellmedisinsk forskning (IEMF). 100% stilling. 2017-07-01 99%
Løberg, Magnus Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Oslo Universitetssykehus Forskning 2018-01-01 50%
Mehlum, Lars Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging Lars Mehlums spesialistpraksis Deltids spesialistpraksis i psykiatri 1986-01-01 20%
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Siemens Health Holde foredrag på Siemens academy day 2012-03-08 1%
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi biogen foredrag for biogen 2018-06-04 1%
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Helse sør-Øst Bistå i arbeid med fremskriving av behov for sykehustjenester 2018-10-15 2%
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi dagens medisin Betaling for å skrive kronikker 2016-09-26 1%
Moe, Morten Carstens Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi Novartis Advisory Board 2019-01-01 1%
Moe, Morten Carstens Klinikk for hode, hals og rekonstruktiv kirurgi Bayer Advisory Board 2019-01-01 1%
Moen, Anne Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Norwegian Centre for eHealth research Bistilling, for å styrke samarbeid, utvikle forskningsprosjekter og styrke kunnskapsgrunnlaget for pågående digitaliseringihelsetjenesten, 2019-11-01 20%
Moore, Kari Lenita Falck Avdeling for blodsykdommer Stavanger Universitetssykehus Overlege Avdeling for blod- og kreftsykdommer 2015-03-01 50%
Myhre, Anne Margrethe Enhet barne- og ungdomspsykiatri Oslo universitetssykehus Seksjonsleder i forsknings- og utviklingsavdelingen, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus 2007-09-01 80%
Narud, Kjersti Enhet voksenpsykiatri Lege Kjersti Narud Psykiatrisk sakkyndighet i straffe - og sivil-saker 1999-01-01 5%
Narud, Kjersti Enhet voksenpsykiatri Statens sivilrettsforvaltning Verv Den rettsmedisinske kommisjon, Psykiatrisk gruppe, nestleder 2015-04-01 10%
Natvig, Bård Avdeling for allmennmedisin Universitetet i Oslo Enkeltpersonforetak som rådgivende lege, tar oppdrag primært innen forsikringsmedisin med små forsikringsselskap, oppgjørsfirmaer og advokatfirmaer som oppdragsgivere. 2008-07-01 50%
Nebb, Hilde Irene Seksjon for ledelse NebbConsult Enmansforetak, konsulentarbeid, undervisning, komitearbeid Firmaet har ikke vært aktivt siden 2010 ogvilheller ikke ha aktiviteter i perioden 2019-2022 da jeg sitter i fakultetsledelsen 2007-01-01 3%
Nebb, Hilde Irene Seksjon for ledelse Oslo Universitetssykehus HF Spesialrådgiver (innovasjon og internasjonalisering), Direktørens Stab 2019-05-01 20%
Nebb, Hilde Irene Seksjon for ledelse Inven2 AS Styremedlem 2019-06-01 1%
Nerhus, Mari NORMENT part UiO Akershus Universitetssykehus Lege i spesialisering psykiatri, AHUS 2019-01-01 70%
Neupane, Sudan Prasad Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging Tannhelse Rogaland FKF: Kompetansesenteret/Forskningsavd. Bistilling som seniorforsker: Veiledning, artikkelskriving og formidling. Forskningsprosjekt i samarbeidomhandlernevroimmunforklaring på psykiske lidelser og tannhelse. 2020-02-03 20%
Nordheim, Espen Avdeling for transplantasjonsmedisin Avdeling for transplantasjonsmedisin, ous Indremedisinske vakansvakter Rikshospitalet OUS ved behov. Ferievikar nyreseksjonen Rikshospitalet OUS, 3-4 veker per år 2017-09-01 5%
Næss, Øyvind Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Nasjonalt Folkehelseinstitutt Samfunnsmedisinsk arbeid 2005-02-01 20%
Nøkleby, Kjersti Avdeling for allmennmedisin Kjersti Nøkleby Fastlege Østensjø legesenter 2019-01-21 50%
Nøkleby, Kjersti Avdeling for allmennmedisin Helsedirektoratet Medlem i Nasjonalt fagråd for diabetes 2019-01-21 1%
Nøkleby, Kjersti Avdeling for allmennmedisin Legeforeningen Tillitsvalgt for fastlegene i Østensjø bydel 2019-01-21 2%
Olasveengen, Theresa Mariero Avdeling for anestesiologi Marlin Klees stiftelse Styremedlem 2020-03-02 1%
Omland, Torbjørn Klinikk for indremedisin og laboratoriefag Hjertemedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus Konsulentarbeid i hjerforskningsprosjekt. 2020-01-01 3%
Ottersen, Trygve Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Folkehelseinstituttet Direktør, område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet 2017-01-01 99%
Pedersen, Turid Margrethe Institutt for indremedisinsk forskning Oslo Universitetssykehus HF Administrasjon 2018-10-01 20%
Retterstøl, Kjetil Seksjon for klinisk ernæring Oslo Universitetssykehus Overlege ved Lipidklinikken 1992-09-01 20%
Retterstøl, Kjetil Seksjon for klinisk ernæring Oslo universitetssykehus Overlege ved Kreft og kirurgiklinikken. 2015-06-01 1%
Retterstøl, Kjetil Seksjon for klinisk ernæring Oslo Universitetssykehus Ansatt som 20% overlege på Lipidklinikken 2012-01-02 20%
Rootwelt-Revheim, Terje Barne- og ungdomsklinikken Fagbokforlaget En av tre redaktører for lærebok: Nevrologi og og nevrokirurgi - fra barn til voksen 2019-01-01 5%
Rosvold, Elin Olaug Avdeling for allmennmedisin Lystglass Elin Olaug Rosvold Kunsthåndverk av glass. www.facebook.com/lystglass/ 2018-08-09 10%
Saltyte-Benth, Jurate Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri Sykehus Innlandet Forsker; statistisk bistand 2012-08-01 20%
Sjaastad, Ivar Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Bjørknes Høyskole Leder av forskningsutvalget ved høyskolen. Er også deleier. 1995-11-10 10%
Sjaastad, Ivar Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Oslo Analytica AS Styremedlem i selskapet som er datterselskap av Bjørknes. 2017-12-01 1%
Skjønsberg, Ole Henning Lungemedisinsk avdeling Store norske leksikon Fagmedarbeider i SNL og SML. 1999-01-01 1%
Skålhegg, Bjørn Steen Seksjon for molekylær ernæring Rheumatech AS Konsulent 2020-01-01 20%
Sollid, Ludvig Magne Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin ImmusanT Scientific Advisor of Scientific Advisory Board (SAB) member of ImmusanT, et amerikansk bioteknologi/legemiddelfirma. Rådgivingog deltakelse på inntil to SAB møter i året. Avtalen er i sin helhet forelagt Instituttleder, Klinmed. 2016-02-01 3%
Sollid, Ludvig Magne Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin GSK Konsulentarbeide, makismalt 15 t. 2019-11-11 1%
Sollid, Ludvig Magne Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Amagma Therapeutics Konsulenttjeneste for biotech-firma 2020-03-25 1%
Spurkland, Anne Molekylær immunologi Store Norske Leksikon Styremedlem i nettleksikonet Store Norske Leksikon (snl.no) 2018-04-01 3%
Staff, Anne Cathrine (Annetine) Kvinneklinikken Pregnancy Hypertension Journal editorial medlem Medlem av redaktørgrupppen for det internasjonale tidsskriftet til ISSHP 2010-01-01 1%
Staff, Anne Cathrine (Annetine) Kvinneklinikken CoLAB Medlem av styringsgruppe til internasjonal forskergruppe CoLAB 2011-01-01 1%
Steineger, Johan Edvard Øre-, nese-, halsavdelingen OUS Rikshospitalet inntil 20% klinisk stilling som legespesialist ved ØNH avd OUS Rikshospitalet. 2018-01-08 20%
Stenehjem, Jo S. Avdeling for biostatistikk Oslo universitetssykehus - Akuttklinikken 40% forskerstilling ved OUS-akuttklinikken og Nasjonalt traumeregister. 2019-07-01 40%
Storm, Hanne Ferdighetssenteret Med-Storm Innovation Med-Storm Innovation AS ble startet i desember 1998. Det er et firma som har utviklet forandringer i hudledningsevne(emosjonellsvette) til et smertemål på pasienter som ikke kan gjøre rede for seg verbalt. Jeg har vært med å starte firmaet, jeghareierandel og arbeider som leder i firmaet. Jeg er også styremedlem. Organisasjons nummer: 980406903 1999-01-01 20%
Tasken, Kjetil Institutt for kreftforskning PCI Biotech ASA Medlem Scientific Advisory Board 2018-05-30 1%
Thoresen, Lisbeth Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap VID vitenskapelig høgskole veildning phd kandidater 2016-09-01 3%
Tingleff, Tiril Obstetrikk og gynekologi A Oslo universitetssykehus HF, kvinneklinikken Ullevål Legevikar 2018-03-05 5%
Tingleff, Tiril Obstetrikk og gynekologi A Vestre Viken hf, Ringerike sykehus, gynekologisk avdeling Vikar som overlege 2018-03-05 5%
Toft, Mathias Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus Overlege ved Nevrologisk avdeling (100%) 2017-08-15 80%
Torgersen, Kristin S Avdeling for atferdsmedisin Oslo legevakt Allmennmedisin/legevaktsarbeid 2019-01-01 20%
Uhlig, Tillmann Ortopedisk avdeling - Ullevål Tillmann Uhlig Enkeltmansforetak 1991-02-02 1%
Ulberg, Randi Enhet voksenpsykiatri Diakonhjemmet Sykehus Overlege 2018-09-01 20%
Ulberg, Randi Enhet voksenpsykiatri Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress 2019-10-30 1%
Ulven, Stine Marie Seksjon for klinisk ernæring VKM Medlem i fagruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Fagruppen vurderer nytte og risiko innenfagområdenehuman ernæring, dietetiske produkter og allergi. 2018-08-01 5%
Vindenes, Vigdis Avdeling for rettsmedisinske fag Den rettsmedisinske kommisjonen, Statens sivilrettsforvaltning Leder toksikologisk gruppe DRK. 2019-04-01 20%
Vistnes, Maria Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Paradigm Biopharma Konsulentoppdrag for planlegging av studie. 2016-08-15 3%
Wagstaff, Anthony Avdeling for samfunnsmedisin og global helse European Society of Aerospace Medicine Sammenslutning av nasjonale foreninger innen flymediscn for Europa, i 34 land 2016-09-20 5%
Wahl, Astrid Klopstad Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Oslo universitetssykehus, avdeling for transplantasjonsmedisin Forsker 2018-09-01 20%
Winkler, Andrea Sylvia Helsam, Felles faglig aktivitet Technical University of Munich Coordination of CYSTINET-Africa, a large health network funded by the German Ministry of Education and Research 2016-04-01 20%
Wisløff-Aase, Kristin Avdeling for anestesiologi Oslo Universitetssykehus, akuttklinikken Overlege i tilstedevakt ved akuttklinikken OUS, RH Overlege på transplantasjonsteamet OUS, RH 2014-01-03 25%
Wold, Kristin Fjelnseth NORMENT part UiO Psykolog Kristin Fjelnseth Wold Private psykologtjenester deltid 2020-03-01 15%
Wyller, Torgeir Bruun Geriatrisk avdeling Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse / Sykehuset i Vestfold Fagkonsulent 2016-01-01 10%
Wyller, Torgeir Bruun Geriatrisk avdeling Gyldendal akademisk Forfatter av boken Geriatri - en medisinsk lærebok. Mottar royalty av salget. 2011-01-01 1%
Wyller, Torgeir Bruun Geriatrisk avdeling Capplen Damm Hovedkonsulent for læreverket Syk - Frisk. Mottar royalty av salget. 2009-01-01 1%
Wyller, Torgeir Bruun Geriatrisk avdeling Legers videre- og etterutdanning Underviser på diverse kurs som ledd i legers videre- og etterutdannelse 2000-01-01 1%
Zelewska, Katarzyna Joanna Avdeling for komparativ medisin Knive Gris as. Veterinær Katarzyna Joanna Zelewska jobber ved Knive Gris AS som rådgiver og ansvarlig veterinær. 2019-08-27 2%
Aabakken, Lars Avdeling for transplantasjonsmedisin Informa Executive editor, Scand J Gastroenterol. Redaksjonelt arbeid med fagtidsskrift. Editor in Chief er HelgeWaldum,NTNU 1996-01-01 5%
Aabakken, Lars Avdeling for transplantasjonsmedisin Eika Forsikring Hovedlege, forsikringsselskap 2019-01-01 2%
Aars, Ole Kristian Avdeling for helseledelse og helseøkonomi OKA consulting Bistand til strategiarbeid for CEPI, herunder planer for oppfølging av investorer og beslutningsstøtte for vaksineinvesteringer 2020-07-01 15%
Name Employed at Organization Nature of the work Start date Scope
Blomhoff, Rune Avdeling for ernæringsvitenskap Redoks AS 2018-10-31
Bogen, Bjarne K.G. Jebsen Senter for influensavaksine-part UiO Vaccibody AS 2019-02-26
Breivik, Jarle Avdeling for atferdsmedisin SKAULUND HOLDING AS 2018-03-23
Bruland, Øyvind Avdeling for kreftbehandling Oncoinvent AS 2010-10-01
Bruland, Øyvind Avdeling for kreftbehandling Nordic Nanovector 2009-10-10
Clausen, Gina Susanna Seksjon for undervisningsplanlegging, ledelsesstøtte og kommunikasjon Kaj Clausen Design AS 2019-05-27
Collas, Philippe Seksjon for Biokjemi Regenics AS Utvikling og kommersialisering av cosmeceuticals based på fiskeegg-deriverte produkter. 2007-01-01
Danbolt, Niels Christian Nevrotransportørlaboratoriet Neurotransporter AS Aksjeselskap som er deleier i selskapet Science Linker AS som utvikler programvare. - Næringskode(r): 65.238Porteføljeinvesteringer - Sektorkode: 710 Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) 2006-09-05
Godager, Geir Avdeling for helseledelse og helseøkonomi HELSEØKONOMISK ANALYSE AS Fremstilling/salg av utredningsvirksomhet og rådgivning og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andreforetagender. 2012-11-01
Godager, Geir Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Early View AS 2018-12-18
Hansson, Kristiane Myckland Senter for medisinsk etikk Kristiane M. Hansson Helseformidling 2019-10-14
Iversen, Tor Avdeling for helseledelse og helseøkonomi HELSEØKONOMISK ANALYSE AS Fremstilling/salg av utredningsvirksomhet og rådgivning og andre produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender. 2012-11-01
Jahnsen, Tore Seksjon for Biokjemi Arctic Pharma AS Arctic Pharma driver legemiddelutvikling innen kreft. 2012-02-08
Jahnsen, Tore Seksjon for Biokjemi Rheumatech Utvikle og kommersialisere teknologi i tilknytning til metabolismen i T- og B-celler. Selskapet ønsler å utvikle teknologi somkan benyttes i forbindelse med å behandle (bedre) ulike dysfunksjoner i kroppens immunforsvar. 2002-06-07
Jahnsen, Tore Seksjon for Biokjemi Spermatech Utvikle og kommersialisere teknologi i tilknytning til spermiers metabolisme. Selskapet ønsker å utvikle teknologi som kan brukes til å påvirke metabolismen i spermier i forbindelse med utvikling av mannlig prevensjon og i forbindelse med utvikling av medisiner til hjelp ved mannlig inferilitet. 2002-06-07
Jahnsen, Tore Seksjon for Biokjemi TJ Medical 2000-04-12
Kirkevold, Marit Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Marit Kirkevold 2000-04-12
Kaarbøe, Oddvar Martin Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Helseøkonomisk analyse as Fremstilling/salg av utredningsvirksomhet og rådgivning innen helse-og omsorgsområdet, og andre produkter som naturligfaller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måtegjøre seg interessert I andre foretagender. 2014-11-04
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ML analyse as Oppdrag i forbindelse med Python programmering og dataanalyse. 2016-10-18
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi MULTI MELBERG 2018-10-11
Moen, Anne Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Appetitus as 2018-11-20
Mossin, Hans Administrasjonen ved institutt for klinisk medisin Partner Regnskap & Økonomi Regnskapskontor. (Regnskap/ skatt/ lønn) Virksomhet drives av ektefelle, men er registrert på Hans Mossin grunnetregelverket om autorisasjon. 1985-07-01
Nilsen, Hilde Loge Avdeling for klinisk molekylærbiologi 916820267 Forskning mot nye kreftmedisiner basert på nanoteknolog 2016-01-25
Nøkleby, Kjersti Avdeling for allmennmedisin Østensjø legesenter 2019-01-21
Sjaastad, Ivar Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Serodus AS Mindre aksjepost som del av patent i samarbeid med bl.a. Finn Olav Levy 2009-02-06
Sjaastad, Ivar Institutt for eksperimentell medisinsk forskning MBL AS Passiv eier i et lite forlag uten vesentlig aktivitet for tiden. 45% av aksjene. Bruker ikke tid på selskapet. 1995-11-10
Sjaastad, Ivar Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Bjørknes Høyskole Bjørknes Høyskole fusjonert med en annen medisinsk høyskole jeg var eier av, i 2010. På den tiden eide jeg 50% av høyskolen. Bjørknes høyskole er i hovedsak helsefaglig, noe humaniora. Jeg eier 9% av Bjørknes høyskole, som forøvrig eies av BjørknesPrivatskole. Sitter som minoritetsaksjonær også i styret for Bjørknes Høyskole og Oslo Analytica, som eies av BjørknesHøyskole. Sidegjøremålet er godkjent av OUS, sist høsten 2017. 1995-05-10
Sjaastad, Ivar Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Serca AS 2019-01-01
Skålhegg, Bjørn Steen Seksjon for molekylær ernæring Rheumatech AS 2020-01-01
Tasken, Kjetil Institutt for kreftforskning Spermatech AS Utvikle mannlig prevensjonsmidler og andre teknologier som modulerer spermiemotilitet. 5500 aksjer (mindre eierpost) fått vedstiftlese ifbm overdragelse av oppfinnelse gjort ved UiO (før lovendring om eierskap). Ikke aktiv i selskapet. 2002-06-07
Tasken, Kjetil Institutt for kreftforskning Kjetil Tasken Legevirksomhet. Enkeltpersonforetak opprettet ifbm legevaktskjøring tidligere (innmeldt UiO som arb.giver), brukt noe ifbmkonsulent-virksomhet. Ikke aktivitet/næringsinntekt siden 2015. 1995-01-01
Tasken, Kjetil Institutt for kreftforskning Serca Pharmaceuticals AS 2018-11-09
Tasken, Kjetil Institutt for kreftforskning Ledidi AS 2019-10-29
Aabakken, Lars Avdeling for transplantasjonsmedisin Augere Medical AS 2019-01-21