English version of this page

Sidegjøremål og eierinteresser til ansatte ved Det medisinske fakultet

Her finner du en oversikt over godkjente sidegjøremål og eierinteresser for personer med et aktivt ansettelsesforhold ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Oversikten inneholder ikke gjøremål eller verv som iht. gjeldende lovverk er unntatt offentlig innsyn.

Informasjon for ansatte: Registrering av sidegjøremål og eierinteresser

Oversikten er sortert alfabetisk. Du kan sortere listen etter andre verdier i stigende eller synkende rekkefølge ved å klikke på kolonneoverskriften. Klikk eksempelvis på tabelloverskriften «Ansatt ved» for å sortere listen etter stedkode i stigende rekkefølge. Klikk på overskriften på nytt for å sortere i synkende rekkefølge. Kolonnen «Omfang» angir antatt aktivitet som prosent av et årsverk.
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Agartz, Ingrid Senter for psykoseforskning Hjärnfonden Deltar i Hjärnfondens vetenskapliga råd, Sverige. 2016-09-12 0
Amiry-Moghaddam, Mahmood Reza Molekylær nevrovitenskap Oxy Solutions AS Siden juni 2012 har jeg vært engasjert i Oxy Solutions virksomhet som vitenskapl ig rådgiver. Dermed ble mitt engasjementsom20%forskningssjef avsluttet. Engasjem entet er varierende. Det inngår ingen laboratoriearbeid i dette. Men kvalitetssi kringavforskningsprosjekter, hjelp med analyse og publisering av resultatene 2012-06-21 0
Andersen, Lene Frost Institutt for medisinske basalfag VKM - medlem faggruppe Nestleder for faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi (Faggruppe 7) i VKM (Vitenskapskomiteen for mat og miljø. 2018-01-01 0
Andersen, Lene Frost Institutt for medisinske basalfag VKM - Faglig leder av nytte-risikovurdering fisk Faglig leder av en nytte-risikovurdering av fisk som gjennomføres i VKM (Vitenskapskomiteen for mat og miljø) 2019-04-01 0
Andreassen, Ole NORMENT part UiO HealthLytix Konsulent oppstartsfirma innen helsedata-analyse 2017-08-18 0
Aronsen, Jan Magnus Eksperimentell kardiologi Forsker Bistilling ved Farmakologisk institutt, OUS. 2021-09-01 0
Aronsen, Jan Magnus Eksperimentell kardiologi Norges Forskninsgråd Styremedlem i Norges Forskninsgråd 2019-01-01 0
Atar, Dan Medisinsk klinikk Dan Atar Konsult Etmannsforetak eiet av undertegnede. Dan Atar Konsult er registrert i Brønnøysun dregisteret. Oppdragene er bl.a.: 1)Foredragsvirksomhet/videreutdanning av leger 2) Planlegging og ledelse avvitenskapeligemøter 3)Vitenskapelige komiteer så so m DSMB, IDMC, CEC eller Clinical Adjudication Committee forinternasjonalestudier 2010-10-04 0
Atar, Dan Medisinsk klinikk SERCA Klinisk konsulent for ny oppstartsfirma SERCA. 2020-06-19 0
Augestad, Knut Magne Klinikk for kirurgiske fag Prosjektledelse/veiledning HARM score prosjektet HARM Score prosjektet prosjketledelse og veiledning. Honorar lønn 2015-01-01 0
Augestad, Knut Magne Klinikk for kirurgiske fag PhD veiledning/prosjektledelse Prosjketledelse/veiledning NOMOGRAM prrosjektet Helse Nord 2021-26. Honorarlønn 2021-01-01 0
Bentzen, Heidi Beate Senter for medisinsk etikk European Huntington's Disease Network Bioetisk rådgiver 2019-11-05 0
Bentzen, Heidi Beate Senter for medisinsk etikk Det Horizon 2020-finansierte forskningsprosjektet External Advisory Board Member 2020-01-01 0
Bentzen, Heidi Beate Senter for medisinsk etikk Det Horizon 2020-finansierte forskingsprosjektet i Bioethics Advisor 2020-01-01 0
Bentzen, Heidi Beate Senter for medisinsk etikk Det Horizon 2020-finansierte forskningsprosjektet Bioethics Advisor 2020-01-01 0
Bentzen, Heidi Beate Senter for medisinsk etikk Det Horizon 2020-finansierte forskningsprosjektet Bioethics Advisor 2020-01-01 0
Bentzen, Heidi Beate Senter for medisinsk etikk Helsedirektoratets Bioreferansegruppe Medlem 2019-08-01 0
Birkeland, Kåre Inge Avdeling for transplantasjonsmedisin Apotekenes kompetanse og utviklingssenter Innspilling av 2 undervisningsvideoer om diabetes til bruk i opplæring av apotek ansatte. Nødvendige årlige revisjoner 2019-09-01 0
Birkeland, Kåre Inge Avdeling for transplantasjonsmedisin European Journal of Endocrinology Medlem av Editorial Board for European Journal of Endocrinology, vurdering av ma nuskripter, rekrutteringavfagfellebedømmere,redaksjonelle bidrag. 2014-01-13 0
Birkeland, Kåre Inge Avdeling for transplantasjonsmedisin Norges Diabetesforbund Leder av Medisinsk Fagråd og fast levrandør av redaksjonelt stoff til Forsknings spalten i bladet Diabetes 2010-01-01 0
Birkeland, Kåre Inge Avdeling for transplantasjonsmedisin Antidoping Norge Medlem av påtalenemnden for dopingsaker Antidoping Norge 2010-01-01 0
Bjertness, Espen Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Tannlegepraksis<1dag/uke Tannlegepraksis < 1 dag/uke 1990-05-01 0
Bjøro, Kristian Institutt for klinisk medisin Storebrand Hovedlege, rådgiver vedr medisinske forhold ifb forsikringssaker 2011-01-01 0
Bjøro, Kristian Institutt for klinisk medisin Furst Med Lab Konsulent 1989-01-01 0
Bjålie, Jan G. Nevrale systemer Konsulentvirksomhet Konsulenttjenester innen forskning og teknologiutvikling. Faglig rådgiving innen nevroinformatikk og dataorganisering. 2021-07-30 7
Blomhoff, Rune Seksjon for klinisk ernæring Oslo Universitetssykehus Forskerstilling ved Kreftklinikken, OUS 2010-08-15 0
Blomhoff, Rune Seksjon for klinisk ernæring Helsedirektoratet Leder av arbeidsgruppe, Nordiske Næringsstoffanbefalinger 2019-01-01 0
Blomhoff, Rune Seksjon for klinisk ernæring Helsedirektoratet "Leder, arbeidsgruppe for ""Nordic Nutrition Recommendations"" 2022" 2021-01-01 0
Blomhoff, Rune Seksjon for klinisk ernæring Throne Holst Stiftelse Leder av styret i Throne Holst stiftelsen og Freiafondet 2009-03-01 0
Bragstad, Line Kildal Avdeling for sykepleievitenskap OsloMet - Storbyuniversitetet 20% stilling tilknyttet Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag. 2020-08-10 0
Bragstad, Line Kildal Avdeling for sykepleievitenskap OsloMet - Storbyuniversitetet Ansatt i 20% stilling som førsteamanuensis ved Institutt for ergoterapi og ortop ediingeniørfag. 2020-08-10 0
Breivik, Jarle Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap PREP4DOC AS Prep4doc AS utvikler mobil-applikasjon som hjelper pasienter å forberede legebes øket. 2018-05-24 0
Breivik, Jarle Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap VIVO INNOVATION Jarle Breivik Foredragsvirksomhet 2000-02-03 0
Bretthauer, Michael Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Universitetet i Tromsø Undervisningsledelse ved medisinstudiet 2021-03-01 0
Bretthauer, Michael Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Annals of Internal Medicine Medisinsk redaktør i Annals of Internal Medicine 2019-10-11 0
Cataliotti, Alessandro Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Madeleine Pharmaceuticals Advisory Board Member 2015-01-10 0
Celius, Elisabeth Gulowsen Nevrologisk avdeling Legemiddelfirmaer Rådgivning og foredrag for/på møter arranger av legemiddelindustri innen mitt fa gfelt. Skjer utenfor arbeidstid. 2018-10-01 0
Christensen, Geir Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Blix fond til fremme av medisinsk forskning Deltagelse i styremøter og fordeling av midler 2010-10-13 0
Clausen, Thomas Senter for rus- og avhengighetsforskning Sørlandet Sykehus, Forskningsenheten Forskning og forskningsveiledning. Rus og avhengighetsmedisin. 2006-03-01 1
Dalen, Knut Tomas Transgene dyr og lipidlagring Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) gjør uavhengige, åpne,vitenskapelige ri sikovurderinger forMattilsynetogMiljødirektoratet. Dalen var medlem av Faggruppe n for genmodifiserte organismer (GMO) i perioden(2014-2018), oger nåmedlemav fag "gruppen for ernæring, dietetiskeprodukter, ny mat og allergi (2018 ->)." 2014-06-16 0
Dammen, Toril Enhet voksenpsykiatri Helse Sør-Øst Fra 1.1.2014 Redusert 100% driftstilskudd HSØ spesialistpraksis i psykiatri fra 100% til 60% samtidig som tiltrådte 60%stillingsom professor I. ved UiO 2014-01-01 0
Danbolt, Niels Christian Nevrotransportørlaboratoriet Science Linker AS Arbeide med utvikling av dataprogram for Science Linker AS (org nr. 990 342 539) . Dette selskapet er registrertmedfølgendekoder: # Næringskode(r): 62.010 Progra mmeringstjenester # Sektorkode: 710 Private foretak medbegrensetansvar(aksjesels kaper mv.) Første avtale om sidegjøremål ble inngått med UiO januar 2007 og har 2007-01-05 0
Danbolt, Niels Christian Nevrotransportørlaboratoriet University of Montana Gjesteprofessorat med rett til å søke NIH med amerikansk adresse og benytte kjer nefasiliteter ved Universitetet i Montana. 2015-01-15 0
Davanger, Svend Seksjon for anatomi Acem Norsk Meditasjonsskole Undervisning på kurs i Acem-meditasjon. Organisasjonsutvikling. Redaksjonsarbeid i tidsskriftet Dyade. Alt arbeid er frivillig og ulønnet. 2003-03-01 0
Dietrichs, Espen Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus Hovedstilling 2019-01-01 0
Dietrichs, Espen Nevrologisk avdeling Espen Dietrichs Foredragsvirksomhet 2019-01-01 0
Dietrichs, Espen Nevrologisk avdeling Espen Dietrichs Faglitterær forfatter 2019-01-01 0
Eide, Torunn Bjerve Avdeling for allmennmedisin Torunn Bjerve Eide Selvstendig næringsdrivende fastlege ved Majorstuhuset legesenter i Oslo. 2013-09-01 0
Eken, Torsten Avdeling for anestesiologi og intensivmedisin Stiftelsen BEST Bedre & systematisk teamtrening "Stiftelsen BEST: Bedre & systematisk traumebehandling ble opprettet som en idereføring avpilotprosjektet«Kvalitetssikring av traumebehandling i sykehus» i 2001. Stiftelsen har sekretariat i Hammerfest, men drives som etsamarbeid mellom ulike ressurspersoner og fagmiljø over hele landet. Den formelle stiftelse var 2006-05-24 0
Engebretsen, Eivind Centre for Sustainable Healthcare Education Engebretsen Undervisning Enkeltpersonforetak 2008-05-19 0
Eskeland, Ragnhild Kromatin Biologi Gruppen CAPPELEN DAMM Forfatter av delkapitler til lærebøker Bios1 og Bios2 for videregående skule. 2021-01-01 0
Espe, Emil Knut Stenersen Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Bjørknes Høyskole Oppdraget er å undervise ved Bjørknes Høyskole. 2017-05-01 0
Espe, Emil Knut Stenersen Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Bjørknes høyskole Undervisning. 2017-04-01 0
Fang, Fei Avdeling for klinisk molekylærbiologi Guangzhou First People’s Hospital, the Second Affi As an honorary professor, it will enable me to get access to the patient samples from the Department of GeriatricsDepartmentof Guangzhou First People’s Hospital , and to run some ethical approved-basic research their by using theirlabfacilit ies. The aim for such proposed secondary appointment(s) is/arenot to dilute or 2020-05-01 0
Fang, Fei Avdeling for klinisk molekylærbiologi The First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen Univers As a honoraray visiting professor of the First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, China. To provide expertise ontheresearch in the cardiovascular agei ng department 2018-08-01 0
Fang, Fei Avdeling for klinisk molekylærbiologi The 1st Guangzhou People's Hospital A visiting professorship with 5% appointment on mentoring, grantsmanship, and research activities. 2020-08-01 0
Fang, Fei Avdeling for klinisk molekylærbiologi Sun Yat-sen University, The First Hospital Honorary professor with no obligations or responsibilities. To provide advice on research activities if requested. 2018-08-01 0
Frengen, Eirik Avdeling for medisinsk genetikk Oslo Universitetssykehus Seniorforsker ved Seksjon for Forskning og Utvikling, Avdeling for medisinsk gen etikk, Oslo Universitetssykehus 2018-03-15 0
Frigessi, Arnoldo Avdeling for biostatistikk Norsk Regnesentral Arnoldo Frigessi is director of the centre for research based innovation BigInsi ght, of which Norsk Regnesentral is host institute. 2019-01-01 0
Frigessi, Arnoldo Avdeling for biostatistikk Oslo Universitetssykehus Frigessi leads the biostatistics departments at UiO and OUS and is imployed both at UiO (60%) and OUS (40%). 2019-01-01 0
Godager, Geir Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Akershus Universitetssykehus HF Forskning og veiledning. I perioden fra August 2015- August 2016 er stillingsbrø ken redusert til 10% 2010-09-01 0
Granerud, Beathe Kiland Avdeling for mikrobiologi Høgskolen i Østfold Undervisning, forskning og utvikling tilknyttet Bachelor i bioingeniørfag ved Høgskolen i Østfold. 2021-06-21 7
Hatlen, Kristine Vaage Klinikk for indremedisin og lab fag Norsk Diabetessenter Stillingsbetegnelse: Lege med spesiell kompetanse innen diabetesbehandling, opplæring og veiledning. Stillingen innebærer arbeid ved Norsk Diabetessenters poliklinkk. Kristine Vaage Hatlen er ansatt på deltid med arbeidstid ca 6 timer hver annen uke. 2022-01-01 0
Hetland, Geir Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Dr. Geir Hetland Allmenn legetjeneste 2000-04-01 0
Holen, Børge NORMENT part UiO Oslo Universitetssykehus Ekstra vaktlege, akuttpsykiatrisk avdeling. 2021-11-08 0
Holmøy, Trygve Klinikk for indremedisin og lab fag Trygve Holmøy Utarbeidelse av spesialisterklæringer etter personskade. Oppnevnes av forsikring sselskap, advokater eller av retten.Årligomsetning har vært ca 125.000 kroner gj ennom enkeltmannsforetak Trygve Holmøy org nr 982958458 1995-01-01 0
Holven, Kirsten Bjørklund Seksjon for klinisk ernæring Forskningsansvarlig Forskningsansvarlig for NKTforFH 2014-08-01 7
Høye, Sigurd Avdeling for allmennmedisin Fagerborglegene Fastlegevikar 1 dag pr uke 2019-10-01 0
Iversen, Per Ole Seksjon for klinisk ernæring Oslo universitetssykehus Legevirksomhet ved avd. for blodsykdommer, Oslo universitetssykehus 2003-02-01 0
Iversen, Per Ole Seksjon for klinisk ernæring Division of Human Nutrition, Stellenbosch Universi Gjesteprofessor 2020-01-01 0
Jahnsen, Tore Seksjon for Biokjemi Rakel og Otto Bruuns legat Styremedlem. 2011-11-22 0
Jenssen, Trond Geir Avdeling for transplantasjonsmedisin Medisinsk rådgiver Medisinsk medarbeider i Diabetesforbundet 2003-11-01 0
Kelpanides, Inga Katherina Avdeling for anestesiologi og intensivmedisin Akuttklinikken, OUS Rikshospitalet Vaktarbeid som anestesilege i Anestesiavdelingen ved OUS Rikshospitalet med primæransvar for barneanestesi og -intensiv og thoraxanestesi og -intensiv. 2021-08-23 1
Kirkevold, Marit Avdeling for sykepleievitenskap Nasjonalforeningen for folkehelsen Leder Rådet for Demens 2018-06-07 0
Klingenberg, Olav Inge Avdeling for medisinsk biokjemi Stiftelsen Medisinsk Fysiologisk Forenings Forlag "Redaksjonssekretær, Scandinavian Journal og Clinical & Laboratory Investiga ion 2008-01-15 0
Kvammen, Janne Anita Kosthold og kreft Oslo Universitetssykehus HF Klinisk ernæringsfysiolog ved Seksjon for Barneernæring, Rikshospitalet, Oslo Un iversitetssykehus. 2019-10-03 0
Larsen, Berit Hofset Senter for medisinsk etikk Oslo Universitetssykehus, Avdeling for kreftbehand 100% fast stilling, men p.t. 80 % permisjon 1998-08-20 0
Lichtwarck, Hanne Ochieng Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Klinikk for psykisk helse og avhengighet, Oslo Uni Ekstravakt lege 2021-01-01 0
Lieng, Marit Kvinneklinikken Privat gynekologipraksis Nei 2005-01-01 0
Lieng, Marit Kvinneklinikken Sakkyndig i NPE Nei 2016-01-01 0
Lindberg, Bent Håkan Avdeling for allmennmedisin Hamar kommune Overlege ved Hedmarken interkommunale legevakt 2013-08-01 0
Lundin, Knut Institutt for klinisk medisin Konsulent for Glaxo Smith Kline Clinical Advisory Board for Glaxo Smith Kline 2021-05-31 0
Lundin, Knut Institutt for klinisk medisin Konsulent tjeneste Konsulent tjeneste som fagperson for Alimentiv Inc., (tidligere Robart Inc.) en USA basert non-profit organisasjon som arbeider innen tarmsykdommer med å planlegge og utføre kliniske utprøvninger. Deres hjemmeside: https://alimentiv.com/ 2021-12-01 0
Løberg, Magnus Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Oslo Universitetssykehus Forskning 2018-01-01 0
Magelssen, Morten Senter for medisinsk etikk Morten Magelssen Foredrag om medisinsk etikk Faglige foredrag på kveldstid og i helger. Royalties fra boksalg. 2020-09-30 0
Magelssen, Morten Senter for medisinsk etikk MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og Professor II i bioetikk 2020-09-01 0
Magelssen, Morten Senter for medisinsk etikk Menneskeverd Utvalgsleder for organisasjonen Menneskeverds faglig-etiske utvalg 2014-11-01 0
Mehlum, Lars Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging Lars Mehlums spesialistpraksis Deltids spesialistpraksis i psykiatri 1986-01-01 0
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi dagens medisin Betaling for å skrive kronikker 2016-09-26 0
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Helse sør-Øst Bistå i arbeid med fremskriving av behov for sykehustjenester 2018-10-15 0
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Siemens Health Holde foredrag på Siemens academy day 2012-03-08 0
Melle, Ingrid Enhet voksenpsykiatri Oslo universitetssykehus Forsker ved Seksjon for psykoseforskning, Avdeling forskning og innovasjon. 1996-07-01 0
Melle, Ingrid Enhet voksenpsykiatri Frontiers in Psychiatry Områderedaktør (specialty editor) for schizofreni, Frontiers in Psychiatry. 2020-04-01 0
Meyer, Haakon Eduard Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Nasjonalt folkehelseinstitutt Overlege. I perioden 15/11-2020 til 31/3-2021, fungerende avdelingsdirektør på F HI (70% stilling, dvs total50+70=120%stilling) 1995-01-01 0
Moore, Kari Lenita Falck Avdeling for blodsykdommer Stavanger Universitetssykehus Overlege Avdeling for blod- og kreftsykdommer 2015-03-01 0
Myhre, Anne Margrethe Enhet barne- og ungdomspsykiatri Oslo universitetssykehus Seksjonsleder i forsknings- og utviklingsavdelingen, Klinikk psykisk helse og av hengighet, Oslo universitetssykehus 2007-09-01 0
Myklestul, Hans-Christian Avdeling for allmennmedisin Akershus Legeforening Fritt valgt styremedlem i Akershus Legeforening 2021-09-01 0
Myklestul, Hans-Christian Avdeling for allmennmedisin Hans-Christian Myklestul Fastlege ved Lillestrøm Legesenter 2013-09-01 0
Myklestul, Hans-Christian Avdeling for allmennmedisin Allmennlegeforeningen Styremedlem i Allmennlegeforeningen 2021-09-01 0
Narud, Kjersti Enhet voksenpsykiatri Lege Kjersti Narud Psykiatrisk sakkyndighet i straffe - og sivil-saker 1999-01-01 0
Narud, Kjersti Enhet voksenpsykiatri Statens sivilrettsforvaltning Verv Den rettsmedisinske kommisjon, Psykiatrisk gruppe, nestleder 2015-04-01 0
Natvig, Bård Avdeling for allmennmedisin Universitetet i Oslo Enkeltpersonforetak som rådgivende lege, tar oppdrag primært innen forsikringsme disin med små forsikringsselskap, oppgjørsfirmaer og advokatfirmaer som oppdrags givere. 2008-07-01 0
Nebb, Hilde Irene Veksthuset for livsvitenskap Oslo Universitetssykehus HF Spesialrådgiver (innovasjon og internasjonalisering), Direktørens Stab 2019-05-01 0
Nebb, Hilde Irene Veksthuset for livsvitenskap NebbConsult Enmansforetak, konsulentarbeid, undervisning, komitearbeid Firmaet har ikke vært aktivt siden 2010 ogvilheller ikke ha aktiviteter i perioden 2019-2022 da jeg s itter i fakultetsledelsen 2007-01-01 0
Neupane, Sudan Prasad Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging Tannhelsetjenestens kompetansesenter Rogaland bistilling som seniorforsker. 2020-02-03 0
Næss, Øyvind Erik Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Nasjonalt Folkehelseinstitutt Samfunnsmedisinsk arbeid 2005-02-01 0
Nøkleby, Kjersti Avdeling for allmennmedisin Kjersti Nøkleby Fastlege Østensjø legesenter 2019-01-21 0
Olasveengen, Theresa Mariero Avdeling for anestesiologi og intensivmedisin Styremedlem Laerdalstiftelsen Styremedlem i Laerdalstiftelsen 2022-02-01 0
Olasveengen, Theresa Mariero Avdeling for anestesiologi og intensivmedisin Marlin Klees stiftelse Styremedlem 2020-03-02 0
Omland, Torbjørn Klinikk for indremedisin og lab fag Hjertemedisinsk avdeling, Haukeland Universitetssj Konsulentarbeid i hjerforskningsprosjekt. 2020-01-01 0
Omland, Torbjørn Klinikk for indremedisin og lab fag CardiNor AS Styremedlem og konsulent for CardiNorAS 2022-02-16 0
Ottersen, Trygve Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Folkehelseinstituttet Direktør, område for helsetjenester, Folkehelseinstituttet 2017-01-01 0
Pedersen, Reidar Senter for medisinsk etikk Forelesninger Forelesninger for ulike foreninger. 2021-09-23 1
Pedersen, Reidar Senter for medisinsk etikk Ulike helseforetak Diverse undervisnings- og veiledningsoppdrag 2021-09-23 1
Pedersen, Reidar Senter for medisinsk etikk Diverse gjesteforelesninger Forelesninger/undervisning ved andre høskoler og universiteter i Norge 2021-09-23 1
Pedersen, Reidar Senter for medisinsk etikk Forfatter Forfatter (lærbøker, fagbøker, undervisningsmateriell m.m.) 2021-09-23 1
Retterstøl, Kjetil Atherosclerosis, lipidology and amino acids Kjetil Retterstøl Legevirksomhet og foredragsvirksomhet og rådgivning 2020-01-01 0
Retterstøl, Kjetil Atherosclerosis, lipidology and amino acids Oslo Universitetssykehus Ansatt som 20% overlege på Lipidklinikken 2012-01-02 0
Retterstøl, Kjetil Atherosclerosis, lipidology and amino acids Oslo universitetssykehus Overlege ved Kreft og kirurgiklinikken. 2015-06-01 0
Retterstøl, Kjetil Atherosclerosis, lipidology and amino acids Oslo Universitetssykehus Overlege ved Lipidklinikken 1992-09-01 0
Rootwelt-Revheim, Terje Barne- og ungdomsklinikken Fagbokforlaget En av tre redaktører for lærebok: Nevrologi og og nevrokirurgi - fra barn til vo ksen 2019-01-01 0
Rosnes, Kristin Stenger Seksjon for klinisk ernæring ABEL Technologies App skapt for å legge til rette for å drive kost- og treningsveiledning. Tittelen min er "Head of nutrition" og jeg har ansvar for mye av ernæringsarbeidet. Appen planlegger også å inngå samarbeid med ernæringsrel. utdannings- og behandlingsinstusjoner. 2021-09-01 0
Rosseland, Leiv Arne Forskningsleder AKU Vitenskapelig rådgivning og undervisning Konsulent og undervisning 2021-05-01 0
Rosvold, Elin Olaug Seksjon for ledelse Lystglass Elin Olaug Rosvold Kunsthåndverk av glass. www.facebook.com/lystglass/ 2018-08-09 0
Rødland, Ernst Kristian Centre for Sustainable Healthcare Education Lovisenberg Diakonale Høyskole 1. amanuensis, Lovisenberg Diakonale Høyskole 2017-08-01 0
Saltyte Benth, Jurate Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri Sykehus Innlandet "Forsker; statistisk bistand" 2012-08-01 0
Sandset, Tony Joakim Ananiassen Centre for Sustainable Healthcare Education Minotenk, stiftelse (styremedlem) Sitter i styret i stiftelsen, som styremedlem deltar jeg i styremøter i tråd med vanlig styrearbeid. Sidegjøremålet er utenfor ordinær arbeidstid og innbefatter normal styrearbeid forbundet med styreverv. 2021-04-01 0
Scholz, Hanne SFF - Hybrid Technology Hub European Society for Organ Transplantation (ESOT) The European Society for Organ Transplantation (ESOT) is the umbrella organisati on under which all Europeantransplantactivities are organised. ESOT cooperates w ith many other organisations to structure and streamline transplant activitiesin Europe. Several Sections and Committees within ESOT represent expert knowledge o 2019-01-01 0
Sjaastad, Ivar Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Bjørknes Høyskole Leder av forskningsutvalget ved høyskolen. Er også deleier. 1995-11-10 0
Sjaastad, Ivar Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Ledidi AS CSO i Ledidi AS 2021-09-13 40
Skjønsberg, Ole Henning Lungemedisinsk avdeling Store norske leksikon Fagmedarbeider i SNL og SML. 1999-01-01 0
Skow, Marius Andre Hybbestad Avdeling for allmennmedisin Allmennlegevakten Oslo Kommune Legeskiftleder ved Allmennlegevakten i Oslo. 2017-09-11 16
Sollid, Ludvig Magne Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Topas Therapeutics Konsulentvirksomhet for legemiddelskap. 2020-10-20 0
Sollid, Ludvig Magne Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Bioniz Therapeutics Consulting. Member of the clinical advisory board for celiac disease. 2017-09-09 0
Sollid, Ludvig Magne Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin Celgene/BristolMyersSquibb Konsulentarbeide. 2021-06-21 0
Sollid, Ludvig Magne Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin SQZ Biotechnologies Konsulentvirksomhet 2021-05-19 0
Spurkland, Anne Molekylær immunologi Frie kaker Anne Spurkland Enkeltpersonforetak Frie kaker Anne Spurkland Enkeltpersonforetak. Bokutgivelser, foredragsvirksomhet i den forbindelse 2011-07-01 0
Spurkland, Anne Molekylær immunologi Forskningsfondet for cøliaki Leder for forskningsfondet for cøliaki 2022-01-01 0
Staff, Anne Cathrine (Annetine) Administrasjon KVI Associate editor Pregnancy Hypertension, Elsevier Håndtere ca 30 vitenskapelige artikler for Journalen årlig: koordinere fagfellearbeidet og publikasjonsbeslutninger innen fagfeltet (hypertensjon i svangerskap og hjerte- og karhelse hos kvinner). 2021-10-01 0
Staff, Anne Cathrine (Annetine) Administrasjon KVI Pregnancy Hypertension Journal editorial medlem Medlem av redaktørgrupppen for det internasjonale tidsskriftet til ISSHP 2010-01-01 0
Staff, Anne Cathrine (Annetine) Administrasjon KVI CoLAB Medlem av styringsgruppe til internasjonal forskergruppe CoLAB 2011-01-01 0
Stokke, Mathis Korseberg Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Oslo universitetssykehus Overlege 2020-06-01 0
Storm, Hanne Ferdighetssenteret Med-Storm Innovation Med-Storm Innovation AS ble startet i desember 1998. Det er et firma som har utv iklet forandringer i hudledningsevne(emosjonellsvette) til et smertemål på pasie nter som ikke kan gjøre rede for seg verbalt. Jeg har vært med å starte firmaet, jeghareierandel og arbeider som leder i firmaet. Jeg er også styremedlem. Organ 1999-01-01 0
Tasken, Kjetil Institutt for kreftforskning PCI Biotech ASA Medlem Scientific Advisory Board 2018-05-30 0
Thoresen, Hege Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap Kunnskapsdepartementet Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - klinisk utprøving av legemidler og medisinsk utstyr (KULMU) B 2021-07-01 0
Tingleff, Tiril Obstetrikk og gynekologi II Oslo universitetssykehus HF, kvinneklinikken Ullev Legevikar 2018-03-05 0
Tingleff, Tiril Obstetrikk og gynekologi II Vestre Viken hf, Ringerike sykehus, gynekologisk a Vikar som overlege 2018-03-05 0
Toft, Mathias Nevrologisk avdeling Oslo universitetssykehus Overlege ved Nevrologisk avdeling (100%) 2017-08-15 0
Turkovic, Irfan Seksjon for undervisningsplanlegging, forskningsstøtte og kommunikasjon Norges Håndballforbund Håndballdommer 2017-12-01 0
Turkovic, Irfan Seksjon for undervisningsplanlegging, forskningsstøtte og kommunikasjon Miljøarbeider Miljøarbeider - Oslo kommune 2022-01-10 0
Uhlig, Tillmann Ortopedisk avdeling - Ullevål Tillmann Uhlig Enkeltmansforetak 1991-02-02 0
Ulberg, Randi Enhet voksenpsykiatri Diakonhjemmet Sykehus Overlege 2018-09-01 0
Ulberg, Randi Enhet voksenpsykiatri Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk st - 2019-10-30 0
Ulven, Stine Marie Avdeling for ernæringsvitenskap UNIFOR Jeg er nestleder i Unifor. 2019-06-01 0
Ulven, Stine Marie Avdeling for ernæringsvitenskap Throne Holst stiftelsen Jeg har sittet som vara i THS siden 1.6.2019. Nå er jeg styreleder i stiftelsen fra 1.1.2021-31.12.2025 2019-06-01 0
Ulven, Stine Marie Avdeling for ernæringsvitenskap VKM Medlem i fagruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. Fagrup pen vurderer nytte og risiko innenfagområdenehuman ernæring, dietetiske produkte r og allergi. 2018-08-01 0
Vindenes, Vigdis Avdeling for rettsmedisinske fag Den rettsmedisinske kommisjonen, Statens sivilrett Leder toksikologisk gruppe DRK. 2019-04-01 0
Vistnes, Maria Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Lege i spesialisering Lege i spesialisering 2018-10-22 20
Vistnes, Maria Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Paradigm Biopharma Konsulentoppdrag for planlegging av studie. 2016-08-15 0
Wagstaff, Anthony Sverre Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Anthony s. Wagstaff Undervisningsaktivitet, sakkyndigarbeid, faglig rådgivning. 2005-07-01 0
Wahl, Astrid Klopstad Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Oslo universitetssykehus, avdeling for transplanta Forsker 2018-09-01 0
Waszak, Sebastian Martin Sebastian Waszak Group - Computational Oncology University of California Associate Adjunct Professor of Neurology at the University of California, San Francisco (https://directory.ucsf.edu/people/search/id/212510). 2021-10-01 0
Winer, Lisbeth Hagen Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Enkeltmannsforetak Sertifisert bruker av AON Assesment Norge sitt testsystem til bruk i rekrutteringsøyemed. 2021-11-22 0
Winkler, Andrea Sylvia Helsam, Felles faglig aktivitet Technical University of Munich Coordination of CYSTINET-Africa, a large health network funded by the German Min istry of Education and Research 2016-04-01 0
Wyller, Torgeir Bruun Geriatrisk avdeling Gyldendal akademisk Forfatter av boken Geriatri - en medisinsk lærebok. Mottar royalty av salget. 2011-01-01 0
Wyller, Torgeir Bruun Geriatrisk avdeling Legers videre- og etterutdanning Underviser på diverse kurs som ledd i legers videre- og etterutdannelse 2000-01-01 0
Wyller, Torgeir Bruun Geriatrisk avdeling Capplen Damm Hovedkonsulent for læreverket Syk - Frisk. Mottar royalty av salget. 2009-01-01 0
Zelewska, Katarzyna Joanna Avdeling for komparativ medisin Knive Gris as. Veterinær Katarzyna Joanna Zelewska jobber ved Knive Gris AS som rådgiver og ans varlig veterinær. 2019-08-27 0
Aabakken, Lars Avdeling for transplantasjonsmedisin Eika Forsikring Hovedlege, forsikringsselskap 2019-01-01 0
Aabakken, Lars Avdeling for transplantasjonsmedisin Informa Executive editor, Scand J Gastroenterol. Redaksjonelt arbeid med fagtidsskrift. Editor in Chief er HelgeWaldum,NTNU 1996-01-01 0
Aars, Ole Kristian Avdeling for helseledelse og helseøkonomi OKA Consulting Konsulentoppdrag innenfor global helse. Rådgivning og analyser til internasjonale organisasjoner. 2022-02-14 6
Navn Ansatt ved Organisasjon Arbeidets art Startdato Omfang
Andreassen, Ole NORMENT part UiO Sjaand Invest AS Medeier i investeringsselskap 2020-09-01
Aronsen, Jan Magnus Eksperimentell kardiologi Serca Pharmaceuticals AS Deleier i oppstartsfirma basert på UiO/OUS-forskning. 2018-11-02
Aronsen, Jan Magnus Eksperimentell kardiologi Digital Campus Deleier i firma. 2012-04-23
Bentzen, Heidi Beate Senter for medisinsk etikk Governance Advisory AS Betenkninger, foredrag, evalueringer, rådgivning. 2020-11-06
Berg, Jens Petter Seksjon for ledelse Dronebud Solutions A) Å muliggjøre mere effektiv drift av sykehus og legesentre ved regulær transport av medisinske prøver, medisiner etc til laboratorier med droner og annet transportmiddel med Forutsigbare, hurtige og pålitelige transporttider. B) Annen aktivitet som mått 2020-03-18
Bergland, Ivar Veksthuset for livsvitenskap Siv Ing I Bergland Enkeltmannsforetak uten omsetning eller aktivitet 2018-10-01
Blomhoff, Rune Seksjon for klinisk ernæring Redoks AS Holdingselskap 2018-10-31
Breivik, Jarle Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap SKAULUND HOLDING AS Holding selskap med eierandel i Prep4doc AS, et selskap som utvikler mobil-appli kasjon som hjelper pasienter åforberedelegebesøket. 2018-03-23
Bruland, Øyvind Avdeling for kreftbehandling Oncoinvent AS Blaahaugen AS, der jeg har 100% av aksjene, har betydelig eierpost/aksjer i virk somheten 2010-10-01
Bruland, Øyvind Avdeling for kreftbehandling Nordic Nanovector Aksjeposter i Nordic Nanovector både privat og gjennom mitt ene-eide selskap Bla ahaugen AS 2009-10-10
Christensen, Geir Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Eier av aksjer Aksjeeier i CardiNor AS 2016-01-01
Clausen, Gina Susanna Helgerud Seksjon for undervisningsplanlegging, forskningsstøtte og kommunikasjon Kaj Clausen Design AS Grafisk design/visuell kommunikasjon 2019-05-27
Collas, Philippe Avdeling for molekylærmedisin Regenics AS Eierandel i Regenics AS. 2007-01-01
Collas, Philippe Avdeling for molekylærmedisin Ingen; kun medeier Utvikling av sårhelingsprodukter. www.regenics.no 2021-05-01
Danbolt, Niels Christian Nevrotransportørlaboratoriet Neurotransporter AS Dette er et holdingselskap som blant annet eier halvparten av aksjene i Science Linker AS 2006-09-05
Frigessi, Arnoldo Avdeling for biostatistikk NordicRWE Arnoldo Frigessi eier 2.5% av NordicRWE. 2021-05-01
Godager, Geir Avdeling for helseledelse og helseøkonomi HELSEØKONOMISK ANALYSE AS Eier 1/6 del av selskapet. 2012-11-01
Godager, Geir Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Early View AS Eier av Aksjeselskap. Ingen bruk av UiO ressurser. 2018-12-18
Iversen, Tor Avdeling for helseledelse og helseøkonomi HELSEØKONOMISK ANALYSE AS Leder i styret, partner, prosjektleder Web-side: http://www.healtheconomics.no/ 2012-11-01
Jahnsen, Tore Seksjon for Biokjemi Arctic Pharma AS Har en eierandel. Er ikke aktiv i firmaet. 2012-02-08
Jahnsen, Tore Seksjon for Biokjemi Rheumatech Har en eierandel. Er ikke aktiv i firmaet. 2002-06-07
Jahnsen, Tore Seksjon for Biokjemi Spermatech Har en eierandel. Er ikke aktiv i firmaet. 2002-06-07
Jahnsen, Tore Seksjon for Biokjemi TJ Medical Enkeltpersonforetak. 2000-04-12
Kirkevold, Marit Avdeling for sykepleievitenskap Marit Kirkevold Fagbokforfattervirksomhet 2000-04-12
Kaarbøe, Oddvar Martin Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Helseøkonomisk analyse as Fremstilling/salg av utredningsvirksomhet og rådgivning. 2014-11-04
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi MULTI MELBERG Foredragsvirksomhet 2018-10-11
Melberg, Hans Olav Avdeling for helseledelse og helseøkonomi ML analyse as dataanalyse og programmering 2016-10-18
Mossin, Hans Ragnar Seksjon for ledelse Partner Regnskap & Økonomi Enkeltpersonforetak eid siden 1985 1985-07-01
Möhle, Luisa Avdeling for patologi 927 466 619 Vitenskapelig konsultasjon og skriving av vitenskapelige tekster. 2021-09-01
Nilsen, Hilde Loge Avdeling for klinisk molekylærbiologi 916820267 Medeier i oppstartfirma iNANOD 2016-01-25
Nøkleby, Kjersti Avdeling for allmennmedisin Østensjø legesenter Aksjonær i Østensjø legesenter AS 2019-01-21
Pedersen, Reidar Senter for medisinsk etikk Formidling, undervisning, veiledning, forskning og Begrensede FoU-bidrag gjennom enkeltmannsforetak ("Pedersen - Etikk og kommunikasjon") som kommer i tillegg til og ikke ikke konkurrerer med lignende aktiviteter som ansatt ved UiO. 2021-09-23
Sengupta, Tanima Avdeling for klinisk molekylærbiologi iNANOD AS Medeier i oppstartfirma iNANOD 2016-01-25
Sjaastad, Ivar Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Serodus AS Eierskap basert på innovasjon 2009-02-06
Sjaastad, Ivar Institutt for eksperimentell medisinsk forskning MBL AS Aksjonær i inaktivt forlag. 1995-11-10
Sjaastad, Ivar Institutt for eksperimentell medisinsk forskning Serca AS Aksjonær basert på innovasjon 2019-01-01
Tasken, Kjetil Institutt for kreftforskning Spermatech AS Aksjer ifbm oppfinnelse v dannelse av selskapet i 2002. 2002-06-07
Tasken, Kjetil Institutt for kreftforskning Serca Pharmaceuticals AS Selskapet er dannet basert på forskning i Kjetil Taskéns forskningsgruppe. Oppfi nner av teknologien i selskapet. 2018-11-09
Tasken, Kjetil Institutt for kreftforskning Kjetil Tasken Inaktivt. 1995-01-01
Tasken, Kjetil Institutt for kreftforskning Ledidi AS Selskap som lager gjennomgående IT-løsninger for håndtering av forskningsdata. 2019-10-29
Aabakken, Lars Avdeling for transplantasjonsmedisin Augere Medical AS Aksjeposti Augere Medical AS 2019-01-21