Programrådsmøte PECOS, referat 310105

Til programstyret
        
 
REFERAT FRA MØTE I PROGRAMRÅDET FOR MASTER I FREDS- OG KONFLIKTSTUDIER, MANDAG 31. JANUAR 2005
Til stede:   Øyvind Østerud, Stephan Hamberg, Anne Julie Semb, Stein

Tønnesson, Geir Ulfstein, Robert Grønås, Stephanie Bjøro.

                 01/05   Godkjenning av valg av innkalling og dagsorden

Vedtak:   Innkalling til møte og dagsorden godkjent
 

                  02/05   Godkjenning av referat fra programrådsmøte 31. januar

 

Vedtak:   Referat godkjent
 
 

                    03/05   Orienteringssaker

 

a)     Orientering om status for stillingen som programleder for PECOS. Anne Julie ble fast ansatt som Førsteamanuensis ved ISV 01.02.05.

 

b)     Orientering om resultatene av studentevalueringen. Hovedsakelig veldig positive tilbakemeldinger fra studentene. Over ting som kunne forandres ble det ytret ønske om en litt mindre statsvitenskaplig profil på programmet.

 

 

                    04/05     Oppnevning av tilsynssensor

 

Etter mye frem og tilbake er det nå allikevel besluttet at vi må oppnevne en tilsynssensor for Master Programmet i Peace and Conflict Studies. Istedenfor å oppnevne en tilsynssensor bare for PECOS bør vi heller satse på å bruke samme tilsynssensor som masterprogrammet Statsvitenskap.

 

Vedtak:   Pecos går inn for å bruke samme tilsynssensor som masterprogrammet i Statsvitenskap.

 

05/05   Organisaseringen av programspesifikke emner

  

Institutt for Statsvitenskap har vedtatt en ny studieordning for masterprogrammet i Statsvitenskap, hvilke konsekvenser bør dette få for PECOS.

 

Vedtak:   Undervisningen i PECOS 4100 gis intensivt til høsten 2005. Endelig eksamen og innlevering av hjemmeoppgave skal finne sted innenfor den angitte perioden. Programleder får fullmakt til å utarbeide et endelig forslag til undervisningsplan

 

 

06/05    Diskusjonssak

 

Bør vi styrke programmets flerfaglig profil? Hva bør i så fall gjøres?

 

Det kom inn flere synspunkt om den flerfaglige profilen burde styrkes eller ikke. Det ble enighet om at den flerfaglige profilen skulle styrkes der det var praktisk mulig, blant annet ved å legge til nye bøker på pensum og ved å forsøke å trekke inn forelesere fra flere institutt.

 

 

06/05    Fastsette dato og tidspunkt for nytt møte

 

  Det ble bestemt at vi skulle satse på å ta et nytt møte en gang i uke 16, 17 eller 18.

 
 

06/05    Eventuelt

  

  Ingenting ble tatt opp på eventuelt

 

Published June 6, 2012 5:45 PM