English version of this page

Nordic hospitalities in a context of migration and refugee crisis (NORDHOST)

Er det noe særskilt ved nordiske former for gjestfrihet som utvikles i møter mellom migranter og sivilsamfunnets mottaksinitiativ og -prosjekt? NORDHOST inkluderer forskere fra en rekke disipliner og fagfelt, og har som mål om å tilnærme seg verdispørsmål knyttet til migrasjon og gjestfrihet i Norden.

 

Home is where your heart is står det på en bro. Foto.
Foto: Kaia Rønsdal

Omdiskutert migrasjon i Norden

Migrasjon er et svært omdiskutert tema, både etisk og politisk. I Norden ser vi tendenser til økt restriksjon og begrensning av grensekryssing, spesielt for ikke-europeere. Noen av de nordiske landene har tatt i mot et relativt høyt antall migranter, men dette ser ut til å være etterfulgt av stengte grenser og økt fokus på deportasjon.

Praksis nedenfra

Mens politisk samtale og praksis tilsynelatende beveger seg i retning av økte begrensninger, ser vi samtidig etableringen av praksiser som tyder på noe annet. For eksempel i 2015 mobiliserte store deler av befolkningen i Sør-Varanger kommune, på den russisk-norske grensen, for en vesentlig mer gjestfri og inkluderende praksis enn det som ble iverksatt av norske myndigheter. Tilsvarende, i Gøteborg, har et stort og langvarig samarbeid mellom en lokal luthersk kirke og en ikke-religiøs frivillig organisasjon vært en sterk og tydelig røst i forsvaret av papirløse migranters rett til helsehjelp i Sverige. Dette har spilt en vesentlig rolle i lovendringer for å sikre grunnleggende medisinsk hjelp til denne gruppen mennesker.

Åpenhet og begrensning

NORDHOST har som mål å utforske slike motsetninger mellom åpenhet og restriksjon. I migrasjonssammenheng er verdier som gjestfrihet og solidaritet ofte brukt for å diskutere og utfordre politiske bevegelser og tendenser. Hva kan slike verdier bety i en nordisk kontekst der velferdsstatens universelle prinsipp har en så stor betydning? NORDHOST vil se på dette både konseptuelt og empirisk.

Prosjektet vil analysere eksempler på sivilsamfunnets tiltak, intitiativ og praksiser i Norden som motsetter seg og utfordrer dagens grenseregimer, og videre utforske hva slags verdier som utvikler seg i slike praksiser. Det vil være analytisk og teoretisk interessant å utforske og fortolke nye former for sosiale identiteter som utvikles.

Et spørsmål som oppstår er hvordan slike praksiser reformulerer tradisjonelle ideer om sosial inkludering og likhet, verdier som gjerne har vært tilskrevet de nordiske landene. Er det nye former for sosial solidaritet som oppstår? Tidligere forskning indikerer at noen av disse praksisene kan danne grunnlag for å skape nye identiteter, der ikke bare mottakere, men også migrantene selv agerer på tvers av binærer som vert/gjest, der de er aktivt handlende subjekt. Motiveres og drives de av kosmopolitiske, religiøse eller humanitære former for solidaritet, eller er dette nye praksiser og verdier der tradisjonelle kategorier og binærer blir overflødige eller mindre relevante? Hvilke diskurser bygger de på, og hvordan kommer disse praktisk til uttrykk?

NORDHOST ledes av Trygve Wyller, sammen med kjernegruppen bestående av Katja Franko, Arne Johan Vetlesen og Thomas Hylland Eriksen. Kjernegruppen samarbeider med flere forskere fra UiO og andre internasjonale institusjoner.

Les mer om NORDHOST, prosjektets forskere og de mange underprosjektene på vår engelske hjemmeside.

 

Publisert 9. jan. 2017 10:07 - Sist endret 22. apr. 2020 10:53