Funksjonsbeskrivelse for lokal beredskaps-koordinator

Lokal beredskaps-koordinator skal bistå øverste leder ved fakultetene, museene, Universitetsbiblioteket, Eiendomsavdelingen og USIT med å påse at alle oppgaver i det systematiske sikkerhets- og beredskapsarbeidet ivaretas på tilfredsstillende mate.

Ansvar og rolle

 • Dekan, museumsdirektør og bibliotekdirektør, eiendomsdirektør og it-direktør har det overordnete ansvaret for sikkerhets- og beredskapsarbeidet ved egen enhet.
 • Hvilke arbeidsoppgaver og hvilken myndighet som er delegert til lokal beredskaps-koordinator, skal avtales skriftlig mellom leder og lokal beredskaps-koordinator. Noe av dette vil være nedfelt i den lokale beredskapsplanen. Ulike enheter har ulike særtrekk og behov som vil avgjøre hvilke arbeidsoppgaver og hvilken myndighet som er aktuelle for lokal beredskaps-koordinator.

Kompetanse

Lokal beredskaps-koordinator skal ha nødvendig kompetanse for å kunne utføre arbeidsoppgavene, med særlig kunnskap om gjeldende styringsdokumenter for sektoren  og UiOs ledelsessystem for sikkerhet og beredskap. Nødvendig kompetanse kan hentes fra opplæringstilbud som utarbeides av Enhet for HMS og beredskap. Nettverk for beredskapskoordinatorer skal være en arena for kompetansebygging, «best practice» og læring på tvers. Nettverket møtes 4-6 ganger pr år, etter møteplan fra Enhet for HMS og beredskap.

Typiske arbeidsoppgaver

Hovedoppgaver

 • Fungere som rådgiver for enhetens ledelse i sikkerhets- og beredskapsspørsmål.
 • Bistå lokal ledelse i utøvelsen av det systematiske sikkerhets- og beredskaps-arbeidet med støtte fra Enhet for HMS og beredskap. Arbeidet består i å koordinere, etablere, utvikle, og kvalitetssikre det systematiske sikkerhets- og beredskapsarbeidet. De viktigste arbeidsoppgavene er:
  • Utarbeidelse, oppdatering og oppfølging av ROS-analyser.
  • Utarbeidelse og oppdatering av beredskapsplanverk.
  • Planlegging, gjennomføring og evaluering av årlige beredskapsøvelser.
 • Sørge for at det systematiske sikkerhets- og beredskapsarbeidet planlegges og dokumenteres i henhold til UiOs ledelsessystem for sikkerhet og beredskap, herunder å sørge for at avvik og hendelser blir systematisk dokumentert.
 • Rapportere til enhetens ledelse og holde ledelsen løpende informert om vesentlige forhold som angår arbeidet med sikkerhet og beredskap.
 • Levere inn politianmeldelser i henhold til vedtatt policy og prosedyre.

Andre praktiske oppgaver

 • Dokumentere deltakelse på opplæring i sikkerhet og beredskap.
 • Utarbeide lokale prosedyrer.
 • Følge opp enhetens avviksbehandling.
 • Bistå leder med å analysere hendelser som underlag for læring og oppdatering av planverk.
 • Sørge for at enhetens sikkerhet- og beredskapswebsider oppdateres.
 • Være sekretær for møter i lokal beredskapsledelse.
Publisert 20. okt. 2016 14:00 - Sist endret 20. okt. 2016 14:00