Grading system KFL4090

Grading system KFL4090

A (fremragende)

Klart formulerte problemstillinger, besvarer disse og gjennomfører analyse,

argumentasjon og dokumentasjon i tråd med problemstillingen. Gjør

eksplisitt og meget godt rede for teoretiske og metodiske hovedvalg, som skal

være relevant i forhold til problemstillingen. Oversiktlig og begrunnet

framstilling, presist og klart språk, konsekvent og riktig gjennomført

referansebruk. Overbevisende med hensyn til faktakunnskaper og svært god

kjennskap til forskningslitteraturen: demonstrerer gode kunnskaper om

relevant tidligere forskning på feltet. Relevante teoretiske perspektiver,

selvstendighet i framstilling og diskusjon av disse. Eventuelle empiriske

analyser på et høyt nivå, godt og riktig gjennomført. Meget interessante

perspektiver. Demonstrerer meget god forståelse av sentrale begreper og

konsistent bruk av disse i framstillingen. Klarhet, selvstendige og interessante

resonnementer. Holder seg innenfor de omfangsbegrensinger som er definert

med mindre helt spesielle hensyn tilsier at disse begrensingene overskrides.

Tildels fremragende og originalt arbeid som bekrefter en meget god forståelse

og håndtering av teoretiske og analytiske momenter. Høyt kunnskapsnivå.

Selvstendig.

 

B (meget god)

Klart formulerte problemstillinger, besvarer disse. God sammenheng mellom

problemstillinger, teori og empiri. Gjør rede for teoretiske og metodiske

hovedvalg, som er relevante i forhold til problemstillingen. Oversiktlig og

begrunnet framstilling, presist og klart språk. God oversikt over

kunnskapsfeltet og kjennskap til forskningslitteraturen, kompetent

gjennomførte empiriske analyser, interessante perspektiver. Selvstendig bruk

av kunnskapen. Demonstrerer forståelse av sentrale begreper. Relevante

teoretiske perspektiver. Holder seg innenfor de omfangsbegrensinger som er

definert med mindre helt spesielle hensyn tilsier at disse begrensingene

overskrides. Et meget godt arbeid når det gjelder analyse, metode,

presentasjon og kjennskap til litteratur.

 

C (god)

En god oppgave på alle viktige punkter. Oppgaven har gode

problemstillinger, men disse kan være noe mangelfulle eller uklart

formulerte. Rimelig god sammenheng mellom problemstillinger, teori og

empiri. Gjør rimelig godt rede for teoretiske og metodiske hovedvalg, som er

mer eller mindre relevante i forhold til problemstillingen. Gode

faktakunnskaper, og en godt gjennomført analyse som er godt presentert og

forankret i litteraturen.

Andre momenter som kan komme til anvendelse på dette nivået vil kunne

være noe uklar og upresis språkbruk, inkonsistent bruk av begreper, noe

uklar struktur, noe feilaktig eller mangelfull framstilling av fakta eller

teoretiske perspektiver, noe overskridelse av de omfangsbegrensinger som er

definert uten at helt spesielle hensyn tilsier dette.

 

D (brukbar)

Oppgaven er ytre sett gjennomført etter de formmessige kriterier som gjelder,

men har flere store og betydelige mangler. Nokså god sammenheng mellom

problemstilling, teori og empiri, men mangler forbundet med fagfeltets

kunnskapselementer. Kan ikke benytte kunnskapen selvstendig. Stort sett en

brukbar oppgave, men med betydelige svakheter mht. problemstilling,

design, analyse, metode eller presentasjon.

Andre momenter som kan komme til anvendelse på dette nivået vil kunne

være uklar og upresis språkbruk, inkonsistent bruk av begreper, uklar

struktur, feilaktig eller mangelfull framstilling av fakta eller teoretiske

perspektiver, noe overskridelse av de omfangsbegrensinger som er definert

uten at helt spesielle hensyn tilsier dette, unødvendige eller irrelevante

innslag, inneforstått eller utydelig framstillingsform, feilaktig eller

inkonsistent referansebruk.

 

E (tilstrekkelig)

Oppgaver som på en vesentlig måte bryter med de formmessige kriterier som

gjelder uten at dette er godt begrunnet. Oppgaver som har store og betydelige

mangler på svært mange av de punktene som er nevnt under nivå D.

Tilfredsstiller bare minimumskravene. Behersker ikke kunnskapsfeltet.

Uselvstendig.

 

F stryk

Mangler detaljkunnskap og oversikt. Tilfredsstiller ikke minimumskravene

 

Grading system for the University of Oslo

Published Oct. 29, 2014 3:11 PM - Last modified Oct. 29, 2014 3:15 PM