Spesifisert karakterbeskrivelse EXPHIL03 - Selvstudium

Formelle krav
 • Det skal være tydelig markert hvilke oppgaver som er valgt.
 • Ved en altfor kort besvarelse må kandidaten regne med karakteren F.
 • Det legges vekt på at regler for ortografi og setningsoppbygning følges.

Kunnskapskrav
 • Besvarelsen skal vise kunnskap om pensumtekstene.      
 • Det er et pluss om kandidaten setter problemstillingen inn i en sammenheng, enten den gitte filosofens øvrige tanker, eller i en historisk linje.

 Struktur
 •
Problemstillingen bør utdypes i en kort innledning. Ren gjentagelse av oppgaveteksten eller manglende disposisjon av besvarelsen bør unngås.
 • Besvarelsen bør systematisk og med god sammenheng mellom de enkelte delene/avsnittene føre frem til en avslutning.

Selvstendighet
 • Selvstendighet går ikke så mye på å fremsette og begrunne egne standpunkter, hvis ikke oppgaveteksten ber spesielt om dette. I alle oppgaver handler selvstendighet om å gi oppgaven fokus og retning ut fra problemstillingen/spørsmålene i oppgaveteksten. Dette kravet til en god besvarelse henger nøye sammen med kravet om struktur.
 • Selvstendighet viser seg i evne til problematisering og drøfting av standpunkter. Dette kan bl.a. skje ved å stille spørsmål og/eller foreslå forskjellige tolkninger og/eller peke på mulige svar på problemstillingen (enten egne eller ut pensumtekstene).
 • Rene, ufokuserte referater bør unngås. Et godt referat viser selvstendighet.

Ståkarakter
 • Det gis bokstavkarakterer A-E (F) i vurdering av eksamen. For å oppnå karakterene A- E må alle delene av eksamensoppgaven være besvart til ståkarakter (E eller bedre).

KARAKTER A (FREMRAGENDE):
 • Må dokumentere svært gode kunnskaper, ingen store misforståelser. Kunnskapene må virke forstått, og ikke være en oppramsing av kunnskapsbrokker eller rent referat.
 • Må utvise meget stor selvstendighet og vurderingsevne og ha svært god struktur på besvarelsen.
 • Alle spørsmålene/poengene i oppgaveteksten må være relevant behandlet.

KARAKTER B (MEGET GOD):
 • Må dokumentere meget gode kunnskaper, ingen store misforståelser. Kunnskapene må virke forstått, og ikke være en oppramsing av kunnskapsbrokker eller rent referat.
 • Må utvise stor selvstendighet og vurderingsevne og ha god struktur.
 • Alle spørsmålene/poengene i oppgaveteksten må være relevant behandlet.

KARAKTER C (GOD):
 • Må dokumentere gode kunnskaper. Kunnskapene må stort sett virke forstått, og ikke bare være en oppramsing av kunnskapsbrokker eller rent referat.
 • Må utvise en viss grad av selvstendighet og vurderingsevne og ha en rimelig bra struktur.
 • De fleste spørsmålene/poengene i oppgaveteksten må være relevant behandlet.

KARAKTER D (BRUKBAR):
 • Må dokumentere noe kunnskap. Kunnskapene virker til en viss grad forstått, selv om mye er kunnskapsbrokker og dårlig referat. Misforståelser forekommer.
 • Må utvise en viss grad av selvstendighet og vurderingsevne ved feks å stille noen spørsmål til temaet eller sammenligne med andre filosofer.
 • Kandidaten har ikke behandlet alle spørsmålene/poengene i oppgaveteksten.

KARAKTER E (TILSTREKKELIG):
 • Kandidaten dokumenter i liten grad kunnskaper. Mer eller mindre store misforståelser forekommer.
 • Manglende selvstendighet vises ved at besvarelsen er usammenhengende, eller kunnskapene er usystematisk fremstilt (kunnskapsbrokker) eller i dårlig referatform.
 • Det stilles få eller ingen spørsmål til temaet. Kandidaten har ikke behandlet alle spørsmålene/poengene i oppgaveteksten.

KARAKTER F (IKKE BESTÅTT):
 • Kandidaten viser manglende selvstendighet og vurderingsevne ved å ha misforstått oppgaven, eller skriver om noe annet enn det oppgaveteksten ber om eller blander sammen en eller flere filosofer.
 • Når spørsmålene i oppgaveteksten faktisk er forsøkt besvart, er kunnskapene mest usammenhengende kunnskapsbrokker og/eller løst snakk over oppgaveteksten. Stoffet virker ikke forstått. Uttrykksmåten er vag og upresis. Bare noen av spørsmålene er forsøkt besvart.
 • Besvarelsen er for kort til å kunne gi svar på spørsmålene.