Kort om emnet

Emnet består av to hoveddeler: Exphil I – Filosofi- og vitenskapshistorie, og Exphil II – Etikk.

Exphil I forener temaene filosofi- og vitenskapshistorie ved å trekke frem historiske bidrag som er særlig egnet til å belyse vitenskapelig tenkemåtes filosofiske bakgrunn. I tillegg blir det mot en historisk bakgrunn presentert viktige bidrag innen etikk. Studentene blir gjort kjent med tenkere fra sentrale epoker i vår vestlige kultur frem til og med vår egen tids vitenskapelige, særlig naturvitenskapelige virkelighetsoppfatning. Bidragene blir også diskutert i et kjønnsperspektiv.

Exphil II gir en systematisk innføring i etikk hvor metaetikk, etiske teorier, anvendt etikk og feministisk etikk blir fremstilt fra et samtidsperspektiv. Studentene blir gjort kjent med dagens etiske teorier og begrunnelsene for disse, samt aktuelle problemstillinger innen anvendt etikk.

I begge hoveddeler blir pensum presentert dels gjennom originaltekster og dels gjennom kommentarlitteratur.

Når du studerer exphil har du to valg: selvstudiumsvarianten og seminarvarianten. Alle forelesninger til exphil er åpne for begge varianter og tilbys på både norsk og engelsk.

Hvis du velger seminarvarianten kan du velge mellom norsk eller engelsk som undervisningsspråk i seminargruppen din.

Hva lærer du?

Gjennom studier av originaltekster og kommentarlitteratur i filosofi- og vitenskapshistorie skal studentene ved gjennomført emne kunne redegjøre for sentrale problemstillinger hos tenkere i den vestlige filosofi- og vitenskapstradisjon, særlig i tilknytning til vitenskap, erkjennelse og etikk. Formålet er å utvikle studentenes evne til å forholde seg reflektert til vitenskapene i dag.

Gjennom studier av viktige bidrag innen systematisk etikk skal studentene ved gjennomført emne kunne redegjøre for sentrale trekk ved forskjellige normative etiske teorier, og sentrale problemstillinger i metaetikk og anvendt etikk. Dette skal gi grunnlag for å reflektere over etiske problemer man støter på i universitetssammenheng og i samfunnet for øvrig.

For begge pensumdelene skal studentene:

  • kunne gjenkjenne, sammenlikne og diskutere ulike posisjoner innen de forskjellige områder som blir tatt opp, samt kjenne til deres eventuelle kjønnede aspekter
  • kunne identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i en vitenskapelig tekst
  • vise ferdigheter i å strukturere stoffet og argumentativt presentere det skriftlig

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er åpent for alle studenter, men seminarvarianten har begrenset kapasitet og vi prioriterer studenter med opptak til studieprogram ved UiO.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot EXPHIL03E – Examen philosophicum - English option (nedlagt)

Bestått examen philosophicum etter studieplan av 1996 eller tidligere gir generelt fritak for EXPHIL03. Bestått exphil-variant fra annen norsk utdanningsinstitusjon gir også fritak for EXPHIL03, men du må søke det eksterne emnet godkjent i grad ved UiO.

Undervisning

Du kan melde deg til enten seminarvarianten eller selvstudium. Selvstudium er et tilbud til studenter som av en eller annen grunn ikke har anledning til å følge seminarundervisningen.

Vær oppmerksom på at eksamensordningene er forskjellige på de to variantene, og at det på seminarvarianten er obligatoriske undervisningsaktiviteter.

Seminarvariant

  • 20 dobbelttimer digital forelesning
  • 7 dobbelttimer digital seminarundervisning

Se også:

Selvstudiumsvariant

  • Undervisning gis kun i form av digitale forelesninger, totalt 20 dobbelttimer.
  • Det er ingen obligatoriske undervisningsaktiviteter.

Se også:

Digitale undervisningstilbud, åpne for alle

  • Vi legger ut podcast av de aller fleste forelesningene på semestersiden. Vi anbefaler at du følger forelesningene likevel, og at du bruker podcast til repetisjon eller hvis du har måttet være borte.

Eksamen

Emnet har to eksamensvarianter: seminarvariant og selvstudium. Eksamen etter seminarvarianten forutsetter at du gjennomfører og får godkjent obligatoriske undervisningsaktiviteter.

Seminarvariant

  • Digital hjemmeeksamen med opplasting av semesteroppgave og besvarelse av eksamensspørsmål.

Mer informasjon: 

Selvstudiumsvariant

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Ny eksamen tilbys ikke, verken på seminarvarianten eller på selvstudiumsvarianten av exphil, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Oslo, § 5.5.  Studenter som ikke består eksamen må  melde seg opp til emnet på nytt i et annet semester. 

På seminarvarianten tilbys utsatt hjemmeeksamen til studenter som har gyldig forfall til den ordinære hjemmeeksamenen. På selvstudiumsvarianten tilbys ikke utsatt eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet tilbys både på norsk og engelsk