Kort om emnet

Exphil gir en innføring i grunnleggende filosofiske spørsmål om viten og etikk. Emnet består av tre hoveddeler som tilsvarer begrepsområdene: ‘vite’, ‘være’ og ‘gjøre’. Del én handler om hva det vil si å vite noe, og særlig hva det vil si å ha vitenskapelig viten. Del to dreier seg om virkeligheten, og det som man kan ha viten om. Del tre behandler hva som er godt eller rett, hva som har verdi og hvordan vi bør handle, og hvordan vi kan ha viten om disse spørsmålene.

Exphil trekker frem viktige bidrag fra filosofi- og vitenskapshistorien som er særlig egnet til å belyse den vitenskapelige tenkemåtens grunnlag og vitenskapens filosofiske forutsetninger. Teorier om normativ etikk, og spørsmål i metaetikk og anvendt etikk blir behandlet. Etiske dilemma knyttet til menneskets eksistens, spørsmål om hvordan man legitimerer staten og om hva som utgjør et kulturelt verdifelleskap blir tatt opp til diskusjon. Studentene introduseres for tema som gir verktøy for å forstå og kontekstualisere problemer felles for hele universitetet. I tillegg til perspektiver fra klassiske og samtidige tenkere, sees temaene også i lys av kjønns- og miljøperspektiv.

I alle tre deler blir pensum presentert gjennom både originaltekster og introduksjonstekster.

Det tilbys både en selvstudiumsvariant og seminarvariant av emnet og begge varianter tilbys på både norsk og engelsk, les mer under "Undervisning"

Hva lærer du?

Gjennom studier av tekstene skal studentene ved gjennomført emne kunne redegjøre for sentrale problemstillinger hos tenkere i filosofi- og vitenskapstradisjonen, særlig i tilknytning til vitenskap, erkjennelse og etikk. Dette gir grunnlag for å reflektere over vitenskapsteoretiske og vitenskapsetiske problemer man kan støte på i universitetssammenheng og i samfunnet forøvrig. Formålet er å utvikle studentenes evne til å forholde seg reflektert til vitenskapene i dag.

For alle pensumdelene skal studentene:

  • kunne gjenkjenne, sammenlikne og diskutere ulike posisjoner innen de forskjellige områder som blir tatt opp
  • kunne identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i en vitenskapelig tekst
  • vise ferdigheter i å strukturere stoffet og presentere det skriftlig i henhold til vanlige akademiske normer for fremstilling og kildebruk

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet er åpent for alle studenter, men seminarvarianten har begrenset kapasitet og vi prioriterer studenter med opptak til studieprogram ved UiO.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot EXPHIL03E – Examen philosophicum - English option (nedlagt)

Bestått examen philosophicum etter studieplan av 1996 eller tidligere gir generelt fritak for EXPHIL03. Bestått exphil-variant fra annen norsk utdanningsinstitusjon gir også fritak for EXPHIL03, men du må søke det eksterne emnet godkjent i grad ved UiO.

Undervisning

Du kan melde deg til enten seminarvarianten eller selvstudium. Selvstudium er et tilbud til studenter som av en eller annen grunn ikke har anledning til å følge seminarundervisningen.

Alle forelesninger til exphil er åpne for begge varianter og hvis du velger seminarvarianten kan du velge mellom norsk eller engelsk som undervisningsspråk i seminargruppen din.

Vær oppmerksom på at eksamensordningene er forskjellige på de to variantene, og at det på seminarvarianten er obligatoriske undervisningsaktiviteter.

Seminarvariant

  • 20 dobbelttimer forelesning
  • 7 dobbelttimer seminarundervisning

Se også:

Selvstudiumsvariant

  • Undervisning gis kun i form av forelesninger, totalt 20 dobbelttimer.
  • Det er ingen obligatoriske undervisningsaktiviteter.

Se også:

Digitalt undervisningstilbud

  • Enten forelesningene går fysisk eller digitalt, finner du etter hvert alle forelesningene digitalt i Canvas.

Eksamen

Emnet har to eksamensvarianter: seminarvariant og selvstudium. Eksamen etter seminarvarianten forutsetter at du gjennomfører og får godkjent obligatoriske undervisningsaktiviteter.

Seminarvariant

  • 2,5 timers digital hjemmeeksamen med opplasting av semesteroppgave og besvarelse av eksamensspørsmål.

Mer informasjon: 

Selvstudiumsvariant

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Ny eksamen tilbys ikke, verken på seminarvarianten eller på selvstudiumsvarianten av exphil, jf. Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Oslo, § 5.5.  Studenter som ikke består eksamen må  melde seg opp til emnet på nytt i et annet semester. 

På seminarvarianten tilbys utsatt hjemmeeksamen til studenter som har gyldig forfall til den ordinære hjemmeeksamenen. På selvstudiumsvarianten tilbys ikke utsatt eksamen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttets studiekvalitetssider.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk

Emnet tilbys både på norsk og engelsk