REL4020 – Religion og politikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet starter med en historisk og en sosiologisk innføring i hvordan sektorene religion og politikk forholder seg til hverandre i kristen historie, og i dagens verden med vekt på den vestlige.

Det vektlegges en grundig forståelse av sekulariseringsteori og alternative perspektiver på religionens politiske rolle i den moderne verden.

Det gis også en grundig innføring i fundamentalisme som globalt fenomen i mange forskjellige kulturelle sammehenger.

I tillegg ser man på en bestemt teori om religionens plass i konflikter i vår tid både mellom stater og innad i stater.

Områdeeksperter vil gjesteforelese og gi dypere analyser av religionens plass i politikken i utvalgte regioner: Norge, India, Kina, Tunisia og Balkan.

Hva lærer du?

Fagspesifikk kompetanse:

Du får:

  • kunnskap om religionens roller i politikken
  • kunnskap om sentrale teorier om sekularisering
  • kunnskap om teorier om nasjonalisme
  • kunnskap om Clash of civilizations-teorien
  • kunnskap om en viktig tilnærming til fundamentalisme
  • kunnskap om konfliktområder i flere religioner og på ulike steder i verden

Generell kompetanse

  • øvelse i muntlig presentasjon av fagstoff.
  • øvelse i å gi kritisk og konstruktiv tilbakemelding på medstudenters skriftlige og muntlige prestasjoner.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Dette er et masteremne som forutsetter grunnleggende kunnskap om religion. Som et minimum anbefales at du har religionskunnskap tilsvarende de obligatoriske innføringsemnene på programmet (REL1001 – Religionsvitenskapelig teori og REL1003 – Verdensreligioner i moderne samfunn). Men seminarundervisningen vil kunne ta hensyn til studenter med en annen fagbakgrunn, f.eks. fra historie, statsvitenskap, jus eller Peace and Conflict Studies.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer felles med REL3020. I tillegg vil det være 2 egne seminarer for masterstudenter, ett i begynnelsen og ett i slutten av semesteret. Undervisningen strekker seg over hele semesteret.

Forelesningene supplerer pensum og gir mye viktig innsikt i emnet.

Seminarene er obligatoriske (70% fremmøte). Oppgaveinnleveringer i tilknytning til seminarene foregår i det virtuelle klasserommet Fronter.

Beskjeder fra lærer til den enkelte student og viktige meldinger som angår alle studentene vil bli gitt via e-mail. Det understrekes at hver student er forpliktet til å være tilgjengelig på e-post gjennom hele semesteret.

Ved første gruppeseminar blir det gitt en orientering om kvalifiseringsoppgaven. Oppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Kvalifiseringsoppgaven kan ha ulik utforming, men omfanget av det skriftlige arbeidet skal ikke overskride 3 sider (12 pkt, halvannen linjeavstand).

Kvalifiseringsoppgaven leveres i Fronter. Innleveringsfrist og andre viktige opplysninger vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Sammen med kvalifiseringsoppgaven skal studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Emnet vurderes med en hjemmeeksamen på slutten av semesteret. Besvarelsen skal være på 6 - 8 sider (ca 2300 tegn per side). Forside og litteraturliste kommer i tillegg.

For å kvalifisere til innlevering av hjemmeeksamen, må kvalifiseringsoppgave (1-3 sider) være godkjent av faglærer.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2014

Eksamen

Høst 2014

Undervisningsspråk

Norsk