Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Komparativ Semittisk introduserer komparativ semittisk språkvitenskap og gir oversikt av semittiske folk, språk og kulturer i Midøsten og Nord-Afrika.

Hva lærer du?

SEM4110 er et avansert kurs i komparativ semittisk språkvitenskap. Vi behandler forskjellige historiske og aktuelle problemer på ulike lingvistiske nivåer: skriftsystemer og fonologi, morfologi, syntaks, ordsemantikk og rekonstruksjonsmetodologi. Vi danner oss også et inntrykk av ”perifere” semittiske språk som neo-arameiske og sørarabiske språk. Emnet legger vekt på nøyaktig undersøkelse av
primærdata og diskusjon av aktuell sekundærlitteratur. Emnet er egnet for både hebraisk-semittisk- og arabiskstudenter på masternivå med interesse for komparative studier. Undervisningsopplegget kan til en viss grad tilpasses deltakernes interesser og ønsker. Tekstene organiseres av emneansvarlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Emnet krever studierett på masterstudiet på Program for asiatiske og afrikanske studier, HFM2-SPR023.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

80-gruppe – Arabisk språk (80ARAS) (tar ikke opp nye studenter) eller 80-gruppe – Hebraisk språk (80HEBS) (tar ikke opp nye studenter) eller bachelor i lingvistikk med dokumentert bakgrunn i ett semittisk språk.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på grunnleggende kompetanse i arabisk eller hebraisk språk tilsvarende ARA2110 – Arabisk språk 3+4 (nedlagt) eller HEB2110 – Hebraisk 3+4 (nedlagt) eller lingvistikk.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen gis i form av veiledning, både felles og individuell.

Studenten skriver en semesteroppgave over en problemstilling hentet fra et avgrenset område. Problemstilling for oppgaven velges av studenten i samråd med faglærer.

Det vil bli holdt oppgaveveiledningsseminar over 1 dobbelttime per uke i 10 uker, der gruppeundervisning kombineres med to individuelle veiledningsmøter. Den første er tilbakemelding til hver students disposisjon, det andre tilbakemelding til et utkast på 3-4 sider av semesteroppgaven.

Eksamen

Semesteroppgave.

Semesteroppgavens omfang er 8-10 sider (ca 2300 tegn per side, mellomrom ikke medregnet). Linjeavstand 1,5, skrift 12 punkt (Times New Roman eller lignende) og paginert (sett inn sidetall). Litteraturliste og forside kommer i tillegg. Husk å påføre emnekode, semester og navnet ditt på forsiden av førsteutkastet. På endelig levering skal navnet ditt erstattes med kandidatnummer (blir å finne i studentweb ca. 1-2 uker før leveringsfrist).

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering

Annet

Emnet kan inngå i Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning for Midtøsten og Nord-Afrika, samt innenfor Språkprogrammet, religionsstudier, eller andre tverrfakultære programmer (SV, TF) der studentene velger enkeltemner eller språklige emnegrupper på 40- eller 80 studiepoeng.

Nyttig informasjon om masterstudier ved IKOS finner du her

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk