Pensum/læringskrav

Pensum (ca. 980 s)

Følgende 5 bøker må skaffes:

Smith 1991; Westphal 2009; Neumann 2001; Foucault 1999; Thagaard 2009 Det øvrige pensum (artikler/bokkapitler) er tilgjengelig i papirkompendium til emnet eller i elektronisk versjon.

Metodepluralisme: religion, teologi, ritual, interreligiøse studier (ca. 220s)

Smith, Wilfred Cantwell (1991) The Meaning and End of Religion, (Minneapolis) (ca. 150 s utvalg)

Asad, Talal (2001) "Reading a Modern Classic: W. C. Smith's The Meaning and End of Religion," History of Religion 40, no. 3, s. 205-22 (Online) (17s).

Hjelde, S. (2007) "Teologi og religionshistorie - slektskap til besvær?" i Sigurd Hjelde og Otto Krogseth (red.) Religion - et vestlig fenomen? Om bruk og betydning av religionsbegrepet (Oslo: Gyldendal akademisk) s. 31-50 (i kompendium) (19s)

Taves, Ann (2007) “The Camp Meeting and the Paradoxes of Evangelical Protestant Ritual”, i Catherine Bell (red.)Teaching Ritual, Oxford University Press, s. 119-131 (i kompendium) (12s)

Cheetham, D (2005) "The University and Interfaith Education" i Studies in Interreligious Dialogue (2005: 1) s. 16-35 ( Online database ) (19s)

Dunbar, D. (1998) "The place of interreligious dialogue in the academic study of religion" i Journal of Ecumenical Studies (3-4: 1998) (i kompendium) (2s)

Hermeneutikk, begrepshistorie og diskursanalyse (ca. 440s)

Merold Westphal (2009) Whose Community? Which Interpretation? Philosophical Hermeneutics for the Church (Grand Rapids) (156s)

Hans-Georg Gadamer (1970) ”Universaliteten i det hermeneutiske problem” i Norsk Filosofisk Tidsskrift nr 3/4 (i kompendium) (13s)

Paul Ricouer, ”Hva er en tekst? Å forstå og forklare”, Sissel Lægreid og Torgeir Skorgen (red.) Hermeneutisk lesebok (Oslo: Spartacus), s. 59-84 (I kompendium) (25s)

Helge Jordheim, "Begrepshistorie: språk som erfaring", i Lesningens vitenskap. Utkast til en ny filologi, Oslo: Universitetsforlaget 2001, s. 149-179 (I kompendium) (30s)

Neumann, I. B. (2001) Mening, materialitet, makt: En innføring i diskursanalyse (Oslo: Fagbokforlaget) (205s)

Foucault, M (1999) Diskursens orden (Tiltredelsesforelesning holdt ved Collège de France 2. desember 1970. Oslo: Spartacus Forlag) Oversettelse og etterord ved E. Schaaning, (42s)

Feministisk teori/metode (ca. 90s)

Alcoff, Linda: "Gadamer’s Feminist Epistemology” " i Lorraine Code (red.): Feminist Interpretations of Hans-Georg Gadamer, 2003. University Park: Penn State University Press. s. 231-258. (28 s) (i kompendium)

Haraway, D. J. (1991) "Situated Knowledges. The Science Question in Feminism and the Privilege of Partial Perspective" I Simians, Cyborgs and Women (London:Free Association Books) s. 183-201 (I kompendium)(18s)

Longino, Helen : "Subjects, Power and Knowledge: Description and Prescription in Feminist Philosophies of Science" i Alcoff, Linda og Elisabeth Potter, (red) : Feminist Epistemologies, 1993. London: Routledge. 101-120. (I kompendium) (20 s.).

Irigaray, Luce : To Speak is Never Neutral, 2002. New York: Continuum. s. 247-258. (10s) (i kompendium) Warnke, Georgia: "Feminism and Hermeneutics" i Hypatia , Volum 8 nr. 1, 1999. s. 81-98. (17s) (i kompendium)

 Samfunnsvitenskapelig teori og metode (ca. 220s)

Thagaard, Tove (2009), Systematikk og innlevelse. En innføring i kvalitativ metode, (Oslo: Fagbokforlaget) (ca. 120s utvalg)

Skjervheim, Hans (2001) ”Deltakar og tilskodar”, i Norsk tro og tanke , bd. 3. (Oslo: Universitetsforlaget) s. 473-481 (i kompendium) (8s)

Bell, Catherine (2007) “Religion through ritual”, i Catherine Bell (red.)Teaching Ritual, Oxford University Press, s. 177-191 (i kompendium) (14s) (i kompendium)

Bourdieu, P (1999) "Kunnskap gjennom kroppen" i Meditasjoner (Oslo: Pax) s. 134-170 (i kompendium) (36s)

Bourdieu, P. (2003) "The Berber House" i Setha M. Low and Denise Lawrence-Zúñiga (red.) The Anthropology of space and place. Locating culture (Oxford: Blackwell) s. 124-131 (i kompendium) (7s)

Focault, M. (1984) "Of other spaces (1967)" i Architecture /Mouvement/ Continuité (October: 1984) ( Online database ) (2s)

Ortner, S. B. (2006) "Updating Practice Theory" i Anthropology and Social Theory. Culture, Power and the Acting Subject (Durham and London: Duke University Press) s. 1-18 og 155-156 (i kompendium) (18s)

Salomonsen (2003) "Empirisk feltarbeid, deltakende fortolkning og anvendt religionsvitenskap. Metodiske utfordringer til teologisk forskning og fagutvikling" i Tone Lund-Olsen og Pål Repstad (red.) Forankring eller frikopling? Kulturperspektiver på religiøst liv i dag (Kristiansand: Høyskoleforlaget) s. 97-118 (i kompendium) (21s)

HÅNDBØKER

Alle bør skaffe seg en håndbok i oppgaveskriving. Vi anbefaler Furseth, Inger og Everett, E. L. (2004) Masteroppgaven: hvordan begynne – og fullføre (Oslo) 180s.

Før arbeidet med masteroppgaven, bør en også sette seg inn i UiOs Håndbok for god forskningsetikk

Published June 26, 2013 9:53 AM - Last modified June 26, 2013 9:53 AM