English version of this page

Vi driver UiO så grønt som mulig

Universitetet i Oslo er på størrelse med en mellomstor norsk by. Det har stor betydning hvordan vi tilrettelegger for klimavennlig adferd, hvordan vi forvalter våre bygg, og bruker vår innkjøpsmakt. UiO har lenge jobbet for å ha en så miljøvennlig og bærekraftig drift som mulig:

 • I fjor fikk vi vårt aller første klimaregnskap.
 • I år følges klimaregnskapet opp med en konkret tiltaksplan:
  • Vi skal blant annet sørge for 10 prosents reduksjon i CO2-utslipp fra flyreiser i løpet av 2020.
 • Tiltaksplanen kommer til å inngå i en ny og helhetlig klima- og miljøstrategi som vi også lander i år, og som skal virke sammen med vår kommende tiårige Strategi2030. Der blir både klima-, miljø- og bærekraftmål godt forankret.

Under følger noen eksempler på godt arbeid så langt.

Fossilfrie investeringer

UiO vil være pådriver for en grønn investeringsstrategi. Vi har hatt som mål å gjøre våre investeringer fossilfrie, for å bidra til å fremskynde den energiomstillingen som vi alle vet må komme:

 • Da Storebrand i 2017 lanserte verdens strengeste fossilfrie indeksfond, var UiO første kunde i fondet. Gjennom non-profit-organisasjonen UNIFOR, som UiO var med på å etablere.

 • I første omgang ble 25 prosent av investeringene flyttet over i Storebrands nye fond. UNIFOR hadde som mål at alle investeringer skulle være helt fossilfrie i løpet av fem år.
 • Mandag 14. oktober 2019 ble det gjort vedtak på styremøtet til UiO-stiftelsene hos UNIFOR om å flytte resten av KLP-porteføljen over i fossilfrie fond hos KLP.
 • Det betyr vi nådde målet om 100 prosent fossilfrihet omlag to år før tiden!

Grønnere eiendom

 • Bærekraftige bygninger handler om materialbruk, avfallshåndtering, transport, energibruk og forurensing. Universitetet i Oslo er en stor byggherre. Vår visjon er å ha en eiendomsutvikling og -forvaltning som er klimanøytral.
 • UiOs eiendomsavdeling har i mange år bidratt til det grønne skiftet på UiO med ulike miljøtiltak. Dette arbeidet ble konkretisert og videreført i 2017, da Universitetsstyret godkjente Eiendomsavdelingens nye miljø- og klimastrategi.
 • Strategien består av ni områder som skal gi gevinster for miljø og klima samt bygge opp under visjonen til UiOs eiendomsvirksomhet: Fremragende grønn.
 • De ni områdene handler blant annet om klimagassreduksjon, redusert og fornybar energibruk, og miljøvennlig transport.
  Et eksempel på det sistnevnte er Eiendomsavdelingens arbeid med å få all transportvirksomhet fossilfritt i løpet av 2020.
 • Alle inneholder mål med konkrete tiltak frem mot 2020.

Grønnere innkjøp

En viktig del av bærekraftarbeidet ved UiO, er å sørge for at vi er flinke til å bruke innkjøpsmakten vår, som utgjør hele 2,4 milliarder kroner hvert år.

Vi stiller miljøkrav og vekter disse 30 prosent i alle anskaffelser. Ett eksempel:

 • Anskaffelse om busstransport ble tildelt i fjor. Samtlige busser innfrir miljøkravene både når det gjelder utslipp og bruk av kjemikalier til renhold m.m.
 • Alle sjåfører får jevnlig opplæring innenfor miljøvennlig kjøring.
 • Samtlige leverandører er sertifisert etter ISO 14001 om miljø og ISO 9001 om kvalitet.
 • Bussene kjører ansatte til og fra ulike destinasjoner samt frakter studentene ved Sommerskolen.

Gjenbruk og sirkulærøkonomi

Gjenbruk er et viktig fokusområde for UiO, og et viktig ledd i arbeidet med sirkulærøkonomi. Eiendomsavdelingen gjør hele tiden vurderingen på hva som kan gjenbrukes i ulike prosjekter:

 • Dørkarmer og dører gjenbrukes ofte.
 • På Universitetsbiblioteket har vi gjenbrukt gamle reoler ved å bygge de om til ulike møbler og bokhyller.
 • I fjor ble det lyst ut en konkurranse om gjenkjøp og utfasing av brukt IT-utstyr, i samarbeid med UiT, UiB og NTNU. Målet er å forlenge utstyrets levetid, samt å sikre en miljømessig god avhending. Utstyr som kan gjenbrukes slettes for data. Øvrig utstyr blir levert til gjenvinning.

Videkonferanse, ikke flyreiser

Økt bruk av videokonferanser har ført til en reduksjon i antall fysiske møter for ansatte i administrasjonen – og dermed også en reduksjon i antall reiser.

UiT, UiB, NTNU og UiO planlegger dessuten en ny anskaffelse av reisebyrå-tjenester, hvor miljøstyring hos leverandøren vektlegges. Dette vil blant annet øke oppmerksomheten mot mer bruk av tog.


Strenge krav til klimavennlige nybygg

 • UiOs eiendomsavdeling jobber kontinuerlig med å øke miljøprestasjonen til våre bygg, både i den eksisterende eiendomsmassen og i de nye byggene vi bygger. Målet er at energiforbruket og klimafotavtrykket holdes så lavt som mulig. 
 • Masterplan for UiOs eiendommer setter ambisjonsnivået høyt med mål om BREEAM-NOR Excellent ved nybygg, samt et mål om det samme ved rehabiliteringer.
 • Rehabiliteringen av Sophus Bugges hus på Blindern ble sertifisert som BREEAM-NOR Excellent.
 • I Botanisk hage på Tøyen står det nye Klimahuset. Dette bygget er Oslos storstue for klimaformidling, og det har følgelig blitt stilt strenge krav til byggets klimaprestasjon. Klimahuset er et FutureBuilt-prosjekt med blant annet et mål om 50 prosent reduksjon av klimafotavtrykket under oppføring og drift.
Klimahuset, illustrasjon
Klimahuset i Botanisk hage, Oslos nye storstue for klimaformidling. Illustrasjon: UiO

Les mer om Klimahuset