English version of this page

Grønn drift

bildekollasj av sykler og resirkuleringsdunk og det nye livsvitenskapsbygget.

Universitetet i Oslo er på størrelse med en mellomstor norsk by. Det har stor betydning hvordan vi tilrettelegger for klimavennlig adferd, forvalter bygninger og bruker innkjøpsmakt. UiO jobber systematisk for en miljøvennlig og bærekraftig drift:

Her følger noen eksempler på grønn drift ved UiO så langt.

Grønnere eiendom

 • Bærekraftige bygninger handler blant annet om materialbruk, avfallshåndtering, transport, energibruk og forurensing.
 • UiOs eiendomsavdeling har i mange år bidratt til det grønne skiftet på UiO med ulike miljøtiltak. Dette arbeidet ble konkretisert og videreført i 2017, da Universitetsstyret godkjente ny miljø- og klimastrategi for UiOs eiendomsvirksomhet.
 • Strategien består av ni områder som skal gi gevinster for miljø og klima samt bygge opp under visjonen til UiOs eiendomsvirksomhet: Fremragende grønn.
 • De ni områdene omfatter blant annet klimagassreduksjon, redusert og fornybar energibruk og miljøvennlig transport.

Tips:

Kaste i plast eller vanlig avfall? Les om kildesortering ved UiO på Eiendomsavdelingens nettsider

Grønnere innkjøp

En viktig del av bærekraftarbeidet ved UiO, er å sørge for at vi aktivt bruker innkjøpsmakten vår. UiO kjøper varer og tjenester for drøyt 2,54 milliarder kroner hvert år, og har en klar ambisjon om å påvirke leverandører og produsenter til å levere grønne produkter og tjenester. Gjennom dette vil vi stimulere sirkulærøkonomien og bidra til grønn konkurransekraft.

Vi stiller miljøkrav til alle våre leverandører, og har vedtatt en offensiv strategi for anskaffelser som i stor grad vektlegger klima- og miljøhensyn. Det stilles miljøkrav i relevante anskaffelser som vektes med minimum 30 prosent, og vi har etablert en egen gruppe som håndterer klima- og miljøutfordringer ved anskaffelser.

Universitetet i Oslo er også medlem hos Etisk handel og Miljømerking, og vi har sluttet oss til klimanettverket Skifts 10 prinsipper for grønnere innkjøp.

Gjenbruk og sirkulærøkonomi

Gjenbruk er et sentralt fokusområde for UiO og et viktig ledd i arbeidet med sirkulærøkonomi. Eiendomsavdelingen gjør hele tiden vurderinger av materialer som kan gjenbrukes i ulike byggeprosjekter. I tillegg har vi ordninger som skal gjøre det mulig å gjenbruke utstyr, møbler og annet inventar.

UiO, UiT, UiB og NTNU har inngått en leverandøravtale om gjenkjøp og utfasing av brukt IT-utstyr og mobiltelefoner. Målet er å dels å sørge for sikker avhending av IT-utstyr og mobiltelefoner som ikke kan brukes, og dels forlenge levetiden gjennom videresalg av utstyr til nye eiere. Utstyr som ikke lenger kan brukes, resirkuleres gjennom miljøsertifiserte partnere.

Reising, møter og matbestilling

UiO jobber systematisk for at både ansatte og studenter kan gjøre klima- og miljøvennlige valg i forbindelse med arbeid og studier.

Bestillinger:

I tillegg til å stille miljøkrav til våre leverandører, legger UiO til rette for at ansatte og innkjøpere skal kunne ta hensyn til klima og miljø når de bestiller mat, bevertning, produkter og tjenester. Det skjer ved at alle får god informasjon og en påminnelse om å tenke klima- og miljøvennlig når de gjennomfører bestillinger.

For eksempel skal alle vurdere hvorvidt de kan benytte seg av gjenbruk eller om det er mulig å bestille et mindre volum. Vi gir også anbefalinger om miljøvennlige produkter samt veiledning om vegetariske alternativer ved matbestillinger.

Reiser og møter:

Økt bruk av digitale verktøy har skapt nye møtevaner og redusert behovet for å reise. Vi skal utvikle og forbedre både hybrid undervisning og digitale møteverktøy.

Når noen skal gjennomføre en reise, skal de vurdere nøye hvorvidt reisen er nødvendig. Hvis ja, skal annet transportmiddel enn fly vurderes. UiOs reisepolicy for ansatte gir råd om hvordan man kan reise på en miljøvennlig måte.

Tips:

Fossilfrie investeringer

UiO vil være pådriver for en grønn investeringsstrategi. Vi har hatt som mål å gjøre våre investeringer fossilfrie, for å bidra til å fremskynde den energiomstillingen vi alle vet må komme:

 • Da Storebrand i 2017 lanserte verdens strengeste fossilfrie indeksfond, var UiO første kunde i fondet. Gjennom non-profit-organisasjonen UNIFOR, som UiO var med på å etablere.

 • I første omgang ble 25 prosent av investeringene flyttet over i Storebrands nye fond. UNIFOR hadde som mål at alle investeringer skulle være helt fossilfrie i løpet av fem år.
 • Mandag 14. oktober 2019 ble det gjort vedtak på styremøtet til UiO-stiftelsene hos UNIFOR om å flytte resten av KLP-porteføljen over i fossilfrie fond hos KLP.
 • Det betyr vi nådde målet om 100 prosent fossilfrihet omlag to år før tiden!

Strenge krav til klimavennlige nybygg

 • UiOs eiendomsavdeling jobber kontinuerlig med å øke miljøprestasjonen til våre bygg, både i den eksisterende eiendomsmassen og i de nye byggene vi bygger. Målet er at energiforbruket og klimafotavtrykket holdes så lavt som mulig. 
 • Masterplan for UiOs eiendommer setter ambisjonsnivået høyt med mål om BREEAM-NOR Excellent ved nybygg, samt et mål om det samme ved rehabiliteringer.
 • Rehabiliteringen av Sophus Bugges hus på Blindern ble sertifisert som BREEAM-NOR Excellent.
 • I Botanisk hage på Tøyen står det nye Klimahuset. Dette bygget er Oslos storstue for klimaformidling, og det har blitt stilt strenge krav til husets klimaprestasjon. Klimahuset er et FutureBuilt-prosjekt med blant annet et mål om 50 prosent reduksjon av klimafotavtrykket under oppføring og drift.
Klimahuset, illustrasjon
Klimahuset i Botanisk hage, Oslos nye storstue for klimaformidling. Illustrasjon: UiO

Les mer om Klimahuset