Reglement for tildeling av H. M. Kongens gullmedalje

Utferdiget av Det akademiske kollegium og approbert av H.M. Kongen 26.06. 1908, 24.06. 1913, 17.06. 1935, 04.02. 1980, 28.03. 1995 og 06.07. 2006.

§ 1

H.M. Kongens gullmedalje tildeles en fremragende, yngre forsker for et vitenskapelig arbeid bedømt ved Universitetet i Oslo.

§ 2

Et arbeid som belønnes med H.M. Kongens gullmedalje, må være anerkjent som et virksomt bidrag til fagfeltets forskningslitteratur.

§ 3

Gullmedaljer utdeles årlig, etter innstilling fra fakultetene. Det tildeles kun én belønning for hvert fakultet. Det kan være flere forfattere bak et arbeid, og i så fall utdeles én gullmedalje til hver forfatter.

§ 4

Fakultetene kan levere inn ett forslag hver til arbeider som ønskes belønnet med H.M. Kongens gullmedalje, fulgt av en begrunnelse for forslaget (innstilling).

Det medisinske, Det humanistiske, Det matematisk-naturvitenskapelige og Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan innlevere forslag hvert år, om arbeider bedømt det foregående kalenderår. Det teologiske, Det juridiske, Det odontologiske og Det utdanningsvitenskapelige fakultet kan levere forslag annet hvert år; disse fakultetene kan da foreslå arbeider som er bedømt inntil to kalenderår tilbake.

Forfatteren(e) må være under 35 år på det tidspunkt avhandlingen eller det vitenskapelige arbeidet publiseres eller legges frem for bedømming til grad eller eksamen.

Fakultetene utarbeider nærmere retningslinjer for nominasjons - og innstillingsprosedyrer.

Forslagene leveres innen 1. april til Universitetsstyret, som fatter det endelige vedtaket om tildeling av medalje. Fristen endres til 10. april dersom påsken er i mars.

§ 5

Medaljene overrekkes på universitetets årsfest.

Publisert 27. mai 2010 20:20