Dette emnet er nedlagt

Periodisk evaluering våren 2012

 

Periodisk evaluering Vår 09

Emneansvarlig: Mary Moubarak

Administrativt ansvarlig: Ragnhild Kuløy

Gjennomføringen av emnet

 

Undervisningen ble gjennomført som planlagt, med 4t forelesninger i plenum, 4t delt på 2 grupper i grammatikk øvelser, 4t delt på 2 grupper i lesing og samtale, 4t delt på 2 grupper i dialogbasert tekst, og 4t viet 2 kollokviegrupper. I alt 12 undervisningstimer i uka (per student).

Emnet hadde 42 studenter fra en rekke studieprogrammer, men de fleste (24) tilhørte AAS (Asiatiske og afrikanske studier) og (7) SPR (Språk).

Av de studentene som var påmeldte i begynnelsen av semesteret, 30 tok eksamen, hvorav 5 strøk og 25 besto. NB: Antallet til studentene som fulgte undervisningen var langt færre enn antallet til de som hadde meldt seg til emnet.

Hele karakterskalaen ble brukt:

2 studenter fikk A

9 fikk B

8 fikk C

4 fikk D

2 fikk E

To obligatoriske kvalifiseringsprøver ble arrangert i løpet av semesteret, og studentene leverte ukentlige oppgaver til grammatikk gruppeundervisningen og andre type oppgaver knyttet til tekstene. Disse ble rettet av den ansvarlige faglæreren.

 

Deltakernes vurderinger av emnet

 

17 studenter svarte på Nettskjema-evalueringen av emnet, men en intern underveisevaluering foretatt tidligere i semesteret ga langt mer uttelling og konkrete svar på hva som fungerte og ikke fungerte i forhold til hver undervisningstime.

De 17 studentene som vurderte ARA1120 på nettet var fornøyd (41.1%) eller svært fornøyd (58.9%) med emnet. Noen mener at det er mye pensum å gjennomføre i en kort periode.

 

De er også fornøyde (23.6%) eller svært fornøyde (76.4% ) med forelesningene . Tallene for seminarene var 47% mot 53%. Studentene generelt er enige om at ukentlige innleveringer hjelper dem med å jobbe med faget.

Mange mener at balansen mellom forelesninger, seminarer, og andre undervisningsaktiviteter fungerer bra, og noen ønsker flere samtale/lesing seminarer. De skriver at de obligatoriske interne prøvene er helt nødvendige for å teste kunnskapsnivået underveis og trene dem til den endelige eksamen.

41% er fornøyde med pensumet/leselistene, mens 59% er svært fornøyde. Noen mener at det er mye stoff som bør fordeles over lengre tid, og alle synes at 4 timer skole eksamen + muntlig eksamen er den beste vurderingsformen for dette emnet. Ideen om lengre tid til skriftlig eksamen var foreslått.

De fleste (76.7%) vurderer deres egen innsats og deltagelse på emnet som høy. De får mye mer av de undervisningstimene de er forberedt til og mest utbytte av å skrive oppgaver, følge forelesninger og delta i gruppetimene.

Når det gjelder god nok informasjon om emnet og undervisningen ved semester start, svarer studentene med en klar JA!  74% svarer med at de fikk informasjon fra emnebeskrivelsen og lærerne, i tillegg til tidlig beskjed om at arabisk er et omfattende stort studie som krever forberedelser og innsats.

 

I lys av beskrivelsene og svarene ovenfor, konkluderer vi med at det er tydelige indikasjoner på god kvalitet når det gjelder ARA1120.

Vi prøver å opprettholde det undervisningstilbudet og vurderingsformene vi har gode erfaringer med fra dette semesteret, og regulere opptaket til studentene som vil inn i emnet, tatt i betraktning de midlene og ressursene vi har til rådighet. Vi jobber med å gjøre pensumet lettere å håndtere og supplerer med material på fronter.

Effektiviseringen av studietilbudet hjelper med å rekruttere studenter til faget. Vi prøver å fokusere på dette fremover.