Dette emnet er nedlagt

Periodisk emnerapport ARKIV1020 høsten 2009

 

Emneansvarlig: Lars Christian Jenssen

Administrativt ansvarlig: Anne-Karin Grønbech

Dato: 27.1.2010

 

1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen

 

Undervisning og annen faglig aktivitet ble gjennomført i henhold til emnebeskrivelsen. Ingen avvik eller endringer.

 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)

 

Gjennomføringstallene ligger innenfor normalen. Karakterene i emnet fordelte seg mellom A og F med et snitt på C. Andelen av karakterene E og F var beskjeden, og det var lite frafall fra emnet. Studenttallet har vært vesentlig høyere denne høsten etter etableringen av årsenheten.

 

 

3. Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

 

God tilslutning , høy gjennomføringsgrad.  

 

4. Er det indikasjoner/eksempler på sviktende kvalitet. Hvordan er de fulgt opp?

Opprinnelig bestilt undervisningslokale for lite (gjelder også de øvrige arkiv-emnene). Fulgt opp med løpende endringer i rombestillinger.

 

5. Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?

 

Rask oppfølging så langt mulig av studentenes behov faglig og praktisk.

 

6. Forslag til tiltak for å forbedre emnet

 

Noen studenter ønsker i sluttevalueringene at hjemmeeksamen går over 5 og ikke 3 dager, men dette er så vidt vi forstår ikke forenlig med vanlig HF-praksis.(?)

 

Årsenheten under ett har positive erfaringer med kombinerte eksamensløsninger – kval.-oppgave og hjemmeeksamen i et av emnene og semesteroppgave i et annet av emnene.