Dette emnet er nedlagt

Periodisk emnerapport ARKIV2040 Arkivdanning i praksis, vårsemesteret 2008

 

Det ble våren 2008 gitt undervisning i nyere administrasjonshistorie og forvaltningskunnskap, forvaltningsrett og innsynsregler med relevans for arkiv og i rutiner for elektronisk arkiv. Pensumet i emnet ble revidert for denne våren, og det ble lagt inn mer litteratur om de praktiske sidene ved arkivdanning og elektronisk arkiv. Samtidig ble de pensumdelene som gjelder arkivfaglig praktisering av offentlighetslov og forvaltningslov, vesentlig oppdatert. Vi har samtidig beholdt ordningen som ble innført for noen år siden, med en åpen, om enn liten, pensumbolk som studentene kan bruke på litteratur om praksisinstitusjonen.

 

Studentene i emnet har hatt to ukers praksis hos en arkivskaper. Praksisplassene i 2008 var fordelt mellom departementer, direktorater og tilsyn og noen institusjoner på fylkeskommunalt nivå. Praksisperioden er god for studentene på den måten at mange brikker fra den mer teoretiske pregede undervisningen faller på plass. Det er da også et gjennomgående inntrykk av at både studenter og arkivskapere er fornøyd med praksisordningen. For studentene skaper også praksisen en kontakt mot arbeidsmarkedet.

 

Studentene har innlevert praksisrapporter hvor de har beskrevet arbeidsoppgaver og rutiner.

 

Fronter har vært benyttet som læringsplattform. Alle skriftlige arbeid og kommentarer er blitt levert her, og alle arbeid og kommentarer med unntak av ferdig semesteroppgave, har vært tilgjengelig for alle studentene. Det betyr blant annet at alle studentene i emnet har kunnet gjøre seg kjent med sine medstudenters praksisrapporter. Powerpoint- eller wordfiler med stoff fra de fleste forelesningene er lagt ut i Fronter. Det er lagt inn lenker til relevante nettsteder og artikkelstoff på nett i klasserommet i Fronter. Studentene har hatt anledning til å diskutere spørsmål med medstudenter og lærere i eget forum i Fronter.

 

Antallet studenter som avla eksamen med bestått karakter i 2008, var noe i overkant av nivået fra normale år etter kvalitetsreformen. Frafallet fra emnet var beskjedent.

 

De fleste studentene som tok emnet, var programstudenter. De gikk på et av følgende programmer: Arkeologi kunsthistorie og konservering, historie, kultur- og idéstudier, språk. I tillegg tok noen studenter eksamen utenfor BA-program som enkeltemnestudenter.

Ifølge den periodiske evalueringen av emnet oppfattes undervisningen og det faglige opplegget for øvrig som godt i samsvar med emnebeskrivelsen og læringsmålene på emnets nettside. På spørsmål om hvorfor de har valgt å studere emnet svarer et flertall at emnet er relevant for videre/andre studier og forskningskarrierer, mens samtlige svarer at emnet er relevant for arbeidslivet. Svarene gjenspeiler funnene i prosessen som for tiden pågår ved UiO og HF for å klargjøre universitetets langsiktige faglige prioriteringer – at arkivkunnskap er et av de mest arbeidslivsrelevante studietilbudene ved HF.

Studentene har karakterisert den grundige og praktisk rettede gjennomgangen av offentlighetslov og forvaltningslov med relevans for arkiv som den undervisingsmessig beste delen av emnet. Det er også denne delen vi har satset på ved å forsøke å bygge en bakgrunn i skjæringen mellom det teoretiske og praktiske for studentene før de skal ut i praksis. Noen studenter har imidlertid også etterlyst mer undervisning i nyere forvaltningshistorie (med relevans for arkivkunnskap). Dette må innrømmes å være et av de temaer som nok er blitt marginalisert.  

En student har påpekt i evalueringen at måten vedkommende har skrevet semesteroppgave på i arkivkunnskap avviker fra det vedkommende har lært tidligere i andre emner i KIS-programmet. Dette berører det forhold at KIS-programmet består av fag med ulike tradisjoner, og utsagnet bør trolig tjene som impuls til at vi i sterkere grad i undervisningen prøver å belyse de ulike faglige tradisjonene. 

 

Studentene signaliserer i evalueringen interesse for å ta en mastergrad i arkivkunnskap, om en slik ble etablert. De fleste ønsker et opplegg for videre studium i elektronisk arkiv, mens en student også har pekt på behovet for flere teoretiske emner som gir mulighet for teoretisk fordypning.

 

En student har etterlyst flere arkivemner på BA-nivå for å få et sterkere arkivfaglig innslag i graden.

 

ARKIV2040 inngår fra studieåret 2008/2009 sammen med ARKIV2060 i det nye emnet ARKIV2010 Arkivforvaltning i praksis (http://www.uio.no/studier/emner/hf/ikos/ARKIV2010/). Det nye emnet går første gang våren 2009. Bakgrunnen for denne endringen ligger først og fremst i et behov for å øke undervisningen i elektronisk arkiv og samtidig opprettholde størrelsen på den samlede porteføljen på 60 sp.