Dette emnet er nedlagt

EST4594 – Tverrestetisk masteroppgave - teatervitenskap

Kort om emnet

Oppgaven (i et omfang på 80–100 s à 2250 tegn) skal være et selvstendig arbeid etter vitenskapelige idealer og av tverrestetisk karakter. Oppgavens emne kan enten 1) relatere en problemstilling felles for to estetiske fagfelt (teatervitenskap og fordypningsfag 2 i bachelorgraden) til estetisk teori, eller 2) relatere en fagspesifikk problemstilling (fra teatervitenskap) til estetisk teori. Studenten tildeles veileder fra teatervitenskap. Oppgaven kan være en monografi eller en samling mindre, selvstendige arbeider med en overordnet problemstilling.

Hva lærer du?

Arbeidet med oppgaven gir fordypet innsikt i et avgrenset estetisk emne, i en presis problemstilling og i anvendelse av estetisk teori. Dessuten gir studiet trening i å arbeide med et problemfelt over tid og i å skrive en lengre resonnerende fremstilling.

Opptak og adgangsregulering

Emnet forutsetter opptak på masterprogram for estetiske studier.

Fra høsten 2014 er det ikke lenger mulig å velge teatervitenskap som fordypningsfag 1 på masterprogrammet i estetiske studier.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad i estetikk, med teatervitenskap som fordypningsfag 1.

Undervisning

Som forberedelse til oppgaveskrivingen blir det arrangert oppgave- og prosjektbeskrivelsesseminar, og underveis i skrivingen får studenten støtte gjennom individuell veiledning og skriveseminar.

Eksamen

Masteroppgaven må leveres innenfor de angitte fristene i gjeldende semester. Den blir vurdert av en eksamenskommisjon som består av en intern og en ekstern sensor.

Frister for innlevering av masteroppgaver ved IKOS: Innen kl 15:00 på enten 1. juni for vårsemesteret eller 1. desember for høstsemesteret.
Dersom denne dagen faller på en helligdag, er innleveringsfristen første påfølgende virkedag.

Ressurssider for masterstudier ved IKOS

Eksamensspråk

Oppgaven skrives normalt på norsk, men andre skandinaviske språk aksepteres. Etter søknad kan den også skrives på engelsk, tysk eller fransk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Arbeid med masteroppgaven påbegynnes i 2. semester av masterstudiet, men er i hovedsak lagt til 3. og 4. semester. Veiledning skjer fortløpende.

Eksamen

Vår og høst

Tilbys første gang høsten 2006.

Undervisningsspråk

Norsk