Dette emnet er nedlagt

Underveisevaluering

Vår 2008

Metode: Spørreskjema

Metode: Spørreskjema. Faglærer diskuterte funnene med studentene og foretok de nødvendige justeringene.

Evalueringene er utført av faglærer Maria Zackariasson.