Periodisk evaluering Vår 08

Emneansvarlig: Tomoko Hansen

Administrativt ansvarlig: Mona Bjørbæk

1. Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen

Ingen endringer bortsett fra at oppgaveinnleveringen ble gjort ikke-obligatorisk i dette semesteret.

 

2. Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)

 

12.5 % stryk for våren 2008.  Karakterene var noe lavere enn i forrige år.

 

3. Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

 

Studentene ble fulgt opp mindre intensivt enn før fordi oppgaveinnlevering ikke var obligatorisk og fordi det

var færre som tok ukentlige prøver. Det er indikasjoner på at studentene jobber mindre når det er mindre

obligatorisk arbeid.

 

4. Forslag til tiltak for å forbedre emnet

 

Noen få studenter klaget (2 av 18 i emneevalueringen) på at arbeidsbyrden var for stor på JAP1110 høsten

2007. Vi reduserte derfor oppfølgingen en del i dette semesteret. Det var tydelig at studentene leste mindre

og de var mindre godt forberedt til timene etter at den obligatoriske oppgaveinnleveringen ble fjernet. Derfor

vurderer vi å innføre obligatorisk innlevering igjen (i hvert fall for deler av oppgavene) neste år.