Dette emnet er nedlagt

Periodisk evaluering Høst 2010

Emneansvarlig: Arne Lie Christensen

Administrativt ansvarlig: Ragnhild Kuløy

1. Gi en vurdering av
-Pensum fungerer bra, selv om ikke alle deler av emnet er like godt dekket.
-Det har vært 8 forelesninger og ett seminar med gjennomgang av kvalifiseringsoppgaver. Studentene hadde ønsket seg flere seminarer og mer personlige tilbakemeldinger. Dette henger sammen med undervisningsformen, som i dette tilfelle er sluttevaluering. Studentene savner også ekskursjoner /byvandringer og lignende som vi har hatt i andre emner. Ellers er studentene meget fornøyd med forelesningene, og mange av dem følger alle mine emner.
-Undervisningsrommet fungerer bra.
-Det har vært sluttevaluering. Dette ble valgt for å spare på ressurser. Studentene ville foretrukket semesteroppgaver med tilhørende kurs ved en annen lærer. Min erfaring er at de gode studentene som arbeider med stoffet, gjør det bra uavhengig av eksamensform.

2. Jeg synes at formuleringene om læringsutbyttet gir en god beskrivelse av hva studenene skal kunne ved eksamen.

3. Fungerer emnebeskrivelsen tilfredsstillende?

-Karakterene er relativt dårlige, men dette skyldes ikke at emnebeskrivelsen er dårlig. Mange melder seg opp uten å delta i undervisningen, men de som i realiteten fulgte emnet, har også gjennomført.
-Studentene gir gode tilbakemeldinger, men det viktige unntaket at de hadde ønsket seg flere seminarer.
-Informasjonen fungerer OK
-Jeg tror emnet fungerer i emnegruppen, men det hadde nok vært en fordel om det i undervisningen ble vist til mer generelle faglige forhold som gjør at studentene kan oppleve kulturhistorien som et helhetlig fag.
- Det fungerer bra at dette er et grunnemne, og emnet er riktig plassert med hensyn til anbefalte forkunskaper

4. Forelesningene har vært gjennom en generell fornying, samtidig som hovedpreget er det samme som ved forrige emne.


5. Dette er siste gang jeg har emnet. Med nye lærere vil det bli behov for å legge om emnet. Da ville det vært fint om det hadde vært en større samordning i undervisningen i de forskjellige kulturhistoriske emnene.

 

Periodisk evaluering Høst 2008

Emneansvarlig: Arne Lie Christensen

Administrativt ansvarlig: Ragnhild Kuløy

1. Eventuelle avvik og endringer
Kurset ble avviklet slik det var planlagt og uten vesentlige endringer

2. Kommentar til karakterer
Det endelige tallet var 28 studenter. Karakterene lå denne gangen noe under gjennomsnittet, og 4 kandidater strøk. Årsaken til dårlige karakterer skyldes at en del av studentene ikke hadde arbeidet tilstrekkelig med stoffet.

3. Indikasjoner på særlig god kvalitet
Kurset får svært gode tilbakemeldinger fra studentene. Det gjelder kurset som helhet, pensum, seminarer og forelesninger. Mange studenter setter også pris på det vekten det legges på det visuelle, gjennom bilder og film.

4. Indikasjoner på sviktende kvalitet
Ut fra studentenes tilbakemeldinger og hovedlærerens generelle inntrykk er det ikke spesielle svakheter ved kurset.

5. Tiltak for å øke studiekvaliteten
Ingen spesielle tiltak.

6. Forslag til tiltak for framtiden
Antall forelesninger fra hovedlæreren vil bli økt og det vil bli gjort noen justeringer av pensumlisten.