Periodisk evaluering Vår 2011

1. Emnet ble gjennomført etter planen.


2. 50 studenter ble tatt opp, av disse avla 44 eksamen. Sist emnet gikk, vår 2010, var det 35 som avla eksamen.


3. Tilbakemeldingene fra studentene var overveiende svært positive. Undervisningen vekslet mellom forelesninger og seminar, og aktiv bruk av Fronter. I undervisning inngikk bruk av powerpoint, lyd og levende bilder. Alle forelesningene ble podcastet. Studentbesvarelsene hadde høy faglig kvalitet. Særlig vellykket var den såkalte ”lille oppgaven” i mappen hvor studentene prøvde seg kliniske kulturforskere. Et opplegg til etterfølgelse.


4. Den utstrakte bruk av studentkommentar i forbindelse med utkastene til semesteroppgaven bør vurders erstattet med andre aktivitter, i form av seminarer og muntlige tilbakemeldinger.
 

Periodisk evaluering Høst 2008

Emneansvarlig: Anne Eriksen

Administrativt ansvarlig: Ragnhild Kuløy

1) Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen 

 Emnet ble gjennomført uten avvik eller endringer. Det fungerte meget godt sist det ble tilbudt (H07) og samme opplegg ble derfor i all hovedsak fulgt denne gang.

2) Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet (karakterer, stryk, frafall)

31 studenter var eksamensmeldt på emnet. Ca 28 fulgte undervisningen jevnlig. 29 studenter leverte eksamensmappe. 1 strøk (pga ikke komplett mappe), gjennomsnittkarakter var C, men hele 5 studenter fikk A og 6 fikk B.

3) Er det indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Det ble gjennomført underveisevaluering (ark med spørsmål delt ut på forelesning). Studentene sa seg gjennomgående svært fornøyd med undervisning og opplegg for øvrig. Derimot mente både studenter og lærere at undervisningslokalet var mindre tilfredsstillende (konstant bråk i vannrør, nedslitt rom, dårlig kateter).

4) Er det indikasjoner/eksempler på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

I sluttevalueringen påpekte studentene også at det var uheldig med innlevering av førsteutkast så sent i semesteret at bare noen få dager gjenstod til å ferdigstille essay-oppgaven før endelig innlevering.
Neste gang emnet tilbys, bør innlevering av førsteutkast legges minst en uke tidligere.

5-6) Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? Forslag til tiltak for å forbedre emnet.

Emnet fungerer gjennomgående svært bra. Det bygger på KULH1001 (obl.) og for studentene på KIS-programmet også på KIS1010. Denne strukturen gir en klar progresjon, noe som tydelig er en fordel. Studentene erfarer egen faglige fremgang, samtidig som de får hjelp til å se og forstå sammenhengen i faget. Gode karakterer viser at dette fungerer. At undervisningen også kan bygge på kunnskap fra et tidligere emne, gjør det dessuten lettere å lage gode og mer perspektivrike forelesninger.