Dette emnet er nedlagt

Periodisk evaluering Høst 2011

Emnet ”Fortelling og kultur” er et svært sentralt emne på kulturprogrammet. Høstens semester var preget av utprøving av nye undervisningsmetoder for å aktivisere studentene i sterkere grad, gjennom flere seminarer og gruppeeksamen med muntlig framlegg. I tillegg kom arbeidet med semesteroppgaven hvor hver enkelt student fikk individuell skriftlig tilbakemelding i Fronter. For at studentene skulle få den tilstrekkelige oppfølging var det nødvendig med noen justeringer underveis. Ett av tiltakene som ikke sto i planene, var et ekstra seminar med forfatteren Tom Egeland. Det var et meget vellykket tiltak hvor forholdet mellom fiksjon og fakta i konstruksjon av fortellinger sto sentralt.
Alle forelesningene av emneansvarlig ble podcastet og pp-presentasjoner med tekst, bilde og lyd ble lagt inn i Fronter.

29 studenter gikk opp til eksamen med følgende karakterfordeling: A (4), B (8), C (10), D (6) og E (1).

Studentene har evaluert undervisningen to ganger, midtveis i semesteret og som sluttevaluering. Inntrykket er at studentene har vært meget fornøyd med gjennomføringen av emnet som helhet. På en skala fra 1 til 6 svarte 35,7 % 5, 57,1 % 5 og 7,1 % 6. Det virker også som tiltakene med podcast, utdeling av handout i forkant av forelesningen og aktiv bruk av Fronter har vært viktige. Det er også med på å skape sammenhenger mellom forelesninger, seminarer og arbeidet med oppgavene underveis.

 

Periodisk evaluering Høst 2009

   

 

Emneansvarlige: Line Esborg og Kyrre Kverndokk

 

Administrativt ansvarlig: Ragnhild Kuløy

 

Emne med mappeinnlevering. 16 av 18 eksamensmeldte studenter tok eksamen. Resultatene var overveiende gode, halvparten fikk karakteren A og B. Laveste karakter var D. Tre lærere involvert i emnet. Delt emneansvar ble praktisert, noe som fungerte godt og som anbefales gjennomført også på andre emner.Underveisevaluering ble gjennomført 14. oktober 2009 (13 svar) var svært positiv mht pensumutvalg, forelesninger og oppgaveseminar, samt veiledning på oppgaveutkastet.

Oppgaveveiledningen ble gjennomført muntlig av emneansvarlige lærere. Med ett unntak var studentene vel fornøyd med denne form for veiledning. Eksamensoppgaven på 15 sider var et krevende format for mange, men resultatene tilsier en bratt læringskurve.

 

 

Periodisk evaluering Høst 2008

Emneansvarlig: Knut Aukrust

Administrativt ansvarlig: Ragnhild Kuløy

1) Beskrivelse av og kommentarer til eventuelle avvik fra og endringer i emnebeskrivelsen.

KULH2070: Fortelling og kultur (20stp) er et nytt emne og er tenkt som et av flaggskipene for kulturhistorie. Det var lagt mye arbeid i planer, beskrivelse av emnet, leseliste og oppsettet av semesterplanen for undervisningen. Ingen avvik-


2) Kommentarer til kvantitative gjennomføringsdata på emnet.

Ingen særskilte kommentarer

3) Er det indikasjoner på særlig god kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Utstrakt bruken av PP (inklusive video, musikk og tekster) var særs vellykket. Likeledes hadde emnet en ekstra filmforestilling (8 miles). I tillegg var den aktive bruken av Ariadne med tekst-korpus fra Norsk Folkeminnesamling og andre kilder sentralt i undervisningsopplegget.

4) Er det indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan er de fulgt opp?

Egentlig ikke. Hovedproblemet, og utfordringen lå i det lave antall studenter.

5) Hva er det fokusert på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet?

Første gang emnet ble gjennomført, men underveisevalueringen ga noen indikasjoner på behovet for styrket tilbakemelding til studentene.

6) Forslag til tiltak for å forbedre emnet

Bedre informasjon om emnet, og dets betydning og aktualitet. Tror det kan være viktig for å øke rekrutteringen til faget og emnet.