Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Leseemnet tilpasses den individuelle masterstudent på persisk og den tematikken oppgaven er ment å ta for seg. Studenten legger opp eget pensum med faglærer. Litteraturen velges slik at den gir god allmenn orientering om et emneområde og dets plass i en større sammenheng. Litteraturen skal vise forskjellige problemstillinger og -løsninger. Elementære fremstillinger kan ikke inngå som en del av pensum. Hvis emneområdet ligger tett opp til emner på lavere nivå, må det innholdsmessig være videre (teoretisk eller tematisk fordypning). Pensum kan ikke omfatte litteratur som er lagt opp på tidligere studietrinn. Et utvalg kilder kan inngå i pensum til emneområdet. Pensumlisten må godkjennes av faglærer som også forsikrer seg om at pensumet ligger utenfor studentens tidligere kurslitteratur. Det anbefales at emnet tas i det første studieåret på master.

Hva lærer du?

Studenten skal kunne lese forskningslitteraturen på en kritisk måte og kunne ta stilling til det problemkomplekset som litteraturen omhandler. Studenten skal kunne sammenfatte og fremstille forskningsdebatten på en selvstendig og reflektert måte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterstudium i persisk.

Anbefalte forkunnskaper

Bacheloremner i persisk. Pensum vil i stor grad være på engelsk, så gode lesekunnskaper på dette språk er en forutsetning.

Overlappende emner

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen gis i form av veiledning, både felles og individuell.

Eksamen

En semesteroppgave på 8 - 10 sider (ca 2300 tegn per side). Oppgaveteksten skal formuleres etter første samling av studenten i samråd med lærer. Arbeidet med oppgaven strekker seg over hele semesteret.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2007

Tilbys siste gang høst 2007

Eksamen

Høst 2007

Tilbys siste gang høst 2007

Undervisningsspråk

Norsk