Sensorveiledninger og eksamensoppgaver

Høst 2021

Velg en av oppgavene.
Besvarelsen skal være på 2000-2500 ord, ikke inkludert fremside og litteraturliste.
Vær nøye med å svare på hva oppgaven faktisk spør om, spesielt med henhold til «sammenling». 

  1. Sammenling religionsskiftet fra antikkens religioner til kristendom med religionsskiftet fra norrøn religion til kristendom.
  2. Sammenlign sentrale aspekter ved mormonismen og pinsebevegelsen.

Sensorveiledning

Høst 2020

Velg to av tre oppgaver. Besvarelsen skal være på 2000-2500 ord, ikke inkludert fremside og litteraturliste. 

1) Drøft religionsskiftet i Norge som et eksempel på forhold mellom religion og politikk i Europa i middelalderen.

2) Sammenlign ritualer i to kristne vekkelsesbevegelser etter reformasjonen.

3) Drøft tre ulike nøkkelsymbolers roller i katolske, mormonske eller ortodokse verdensbilder i lys av rituell praksis.

Sensorveiledning

Høst 2019

 

Bokmål:

Besvar én av oppgavene:

1. Drøft nøkkelsymbolers rolle innenfor ortodoks kristendom eller mormonisme.

ELLER

2. Drøft Jesu rolle i ulike kristne verdensbilder

 

Nynorsk:

Svar på éi av oppgåvene:

1. Drøft rolla til nøkkelsymbol innanfor ortodoks kristendom eller mormonisme.

ELLER

2. Drøft Jesu rolle i ulike kristne verdsbilete

 

Sensorveiledning

Høst 2018

Svar på én av to oppgaver:

  1. Gjør rede for utviklingen av Det nye testamente som tekst. Drøft deretter bibelsyn og bibelbruk i minst to forskjellige kristne retninger.
  2. Gjør rede for sentrale ritualer i minst tre forskjellige kristne retninger. Drøft deretter ritualers posisjon i de retningene du har valgt.

Sensorveiledning

Vår 2017

Besvar én av oppgavene:
Enten:
Drøft asketiske aspekter ved tro og praksis både i og utenfor klostervesenet.
Eller:
Drøft forskjeller og likheter mellom den ortodokse kirken og den pentekostale bevegelsen
(pinsevennene)

Publisert 13. des. 2018 10:57 - Sist endret 17. des. 2021 13:50