Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Leseemnet tilpasses den individuelle masterstudent på Sør-Asia-studier og den tematikken oppgaven er ment å ta for seg. Du legger opp eget pensum i samråd med faglærer. Litteraturen velges slik at den gir god allmenn orientering om et emneområde og dets plass i en større sammenheng. Litteraturen skal vise forskjellige problemstillinger og -løsninger. Elementære fremstillinger kan ikke inngå som en del av pensum, og omfanget skal være på ca 1000 sider.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal du ha:

  • innsikt i akademisk skriving, drøfting og argumentasjon
  • skjerpet evne til kritisk lesning
  • fått god forståelse av et akademisk sakskompleks innenfor Sør-Asia-studier
  • bedret dine kunnskaper om Sør-Asia
  • erfaring med å sammenfatte og fremstille et saksfelt

Karakteren vil indikere hvor godt du har maktet dette.

Opptak og adgangsregulering

Det kreves opptak til masterprogrammet i Sør-Asia studier eller sanskrit.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i Sør-Asia studier eller sanskrit.

Anbefalte forkunnskaper

Bacheloremner i sørasiatiske språk (Hindi, Sanskrit eller Urdu) eller i Sør-Asiastudier. Pensum vil i stor grad være på engelsk, så gode lesekunnskaper på engelsk er en forutsetning.

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Undervisningen gis i form av veiledning, både felles og individuell. Vi har normalt et møte først for å avklare tema og pensum, og dernest tre veiledningssesjoner i løpet av semesteret.

Eksamen

Arbeidet på emnet i løpet av semesteret skal munne ut i en semesteroppgave på 8–10 sider (ca 2300 tegn per side). Oppgaveteksten er den vi formulerer sammen etter første møte. Det er dine interesser som student som skal styre valget, men det er faglærer som må kvalitetssikre det. Arbeidet med oppgaven strekker seg over hele semesteret.

Ved innlevering av semesteroppgaven i Fronter skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Ressurssider for masterstudenter ved IKOS

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk