Dette emnet er nedlagt

SAS4592 – Masteroppgave i Sør-Asia studier (30sp)

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet er en 30 studiepoengs masteroppgave. Emnet tas i kombinasjon med AAS4900 - Internasjonalt prosjektsemester Asia og Afrika, som du gjennomfører før du begynner på selve masteroppgaven.

Masteroppgaven er det siste stykke arbeid på masterutdanningen og vil strekke seg over et halvt år.

Masteroppgaven skal omfatte fra 35 til 50 sider (à ca. 2300 anslag). Først og fremst skal den være et selvstendig vitenskapelig arbeid.

Tema og problemstilling for oppgaven kan du hente fra et bredt spekter tilknyttet sørasiatisk kultur og samfunn.

Du må samråd deg med en veileder om tema og problemstilling.

Temaet for masteroppgave bør ligge i tilknytning til oppholdssted og arbeidsoppgaver for Prosjektsemesteret.

Du anbefales dessuten å velge et tema som hvor du kan få spesialisert veiledning. Alternativet er ikke-spesialisert veiledning, hvor mer avhenger av deg selv.

I tillegg til veiledningen deltar du på «Sør-Asia kollokvium» sammen med andre masterstudenter.

Her vil det være møter omtrent en gang i måneden, hvor du og andre studenter legger frem skisser og utkast for hverandre.

Vi anbefaler at et feltarbeid inngår som en del av masteroppgaven, gjerne som en fortsettelse på Prosjektsemesteret.

Normalt vil et slikt feltarbeid strekke seg over 1–2 måneder. Feltarbeidet gjennomføres i samråd med veileder og vi vil hjelpe i den grad vi kan med kontakter og annet, skjønt Prosjektsemesteret har ofte vist seg den beste kilde til kontakter og kilder.

Feltarbeidet er i seg selv både lærerikt og frustrerende, men en nødvendig del av en utdannelse som tar sikte på dyp innsikt i sørasiatisk kultur og samfunn.

Oppgaven skrives på norsk eller engelsk, eventuelt på et annet skandinavisk språk.

Hva lærer du?

Etter innlevert masteroppgave skal du ha:

  • tilegnet deg god innsikt i det temaet du valgte for oppgaven, og i den relevante faglitteraturen
  • vist at du kan formulere en problemstilling og strukturere en oppgave slik at problemstillingen kan belyses
  • evnet å samle egen empiri, og å analysere denne
  • gjort bruk av vitenskapelig metode
  • lært å fremstillen en lengre sammenhengende akademisk tekst

Karakteren du får på masteroppgaven viser i hvilken grad du samlet sett har oppnådd disse ferdighetene.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til masterprogrammet i Asiatiske og afrikanske studier (AAS).

Emnet kan bare tas i kombinasjon med AAS4900 Internasjonalt prosjektsemester og forutsetter opptak på dette.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For å begynne på masteroppgaven skal du ha opptak på masterprogrammet i Sør-Asia-studier under Program for asiatiske og afrikanske studier. Du må også ha bestått alle de obligatoriske masteremnene under denne studieretning, ikke minst prosjektskisseemnet KOS4000 – Prosjektbeskrivelse for asiatiske og afrikanske studier (nedlagt). Du må også ha bestått AAS4900 – Internasjonalt prosjektsemester Asia og Afrika (videreført). Til sammen må du ha bestått 90 studiepoeng masteremner. Andre emner enn de som er listet under studieretningen kan også være aktuelle, men må forhåndsgodkjennes.

Anbefalte forkunnskaper

Bacheloremnene i studieretningen India-studier (tidligere "Sør-Asia studier").

Undervisning

Det er obligatorisk med veiledning på en masteroppgave, og veiledningen er individuell.

Du skal ha inntil 7,5 timer individuell veiledning for en oppgave på 30 studiepoeng. Veileder tildeles av instituttet på slutten av ditt første semester (etter at du har levert inn endelig versjon av prosjektskissen, som del av emnet KOS4000).

Veiledningsforholdet inngåes ved undertegnelse av veiledningsavtale.

Tid og sted for individuell veiledning vil bli avtalt med studentene på emnet. For nærmere informasjon, kontakt studiekonsulenten for Sør-Asia-studier.

«Sør-Asia kollokvium» er en del av dette emnet og du oppfordres til å delta aktivt.

Masterstudenter på alle nivåer er en del av seminaret, og legger frem utkast til kapitler, prosjektskisser, intervjugaider eller lignende.

Seminarene blir ledet av en av de vitenskapelige på faget. Deltakelse er obligatorisk, med mindre du er på feltarbeid.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

30

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk eller engelsk avhengig av underviseren og deltakernes behov.