Retningslinjer for obligatoriske aktiviteter ved HF

Vedtatt av studiedekanen juli 2007, revidert juni 2011, september 2020 og februar 2021.

Ved Det humanistiske fakultet (HF) er det opp til emneeier å avgjøre om et emne skal ha obligatoriske aktiviteter eller ikke. På HF er instituttene emneeier.

Følgende obligatoriske aktiviteter kan brukes på emnene ved fakultetet:

  • Innleveringer
  • Fremmøte
  • Prøver (for eksempel skriftlig prøve, lytteprøve etc.)
  • Muntlig framlegg
  • Opposisjoner
  • Praksis
  • Gruppearbeid
  • Veiledning

Obligatoriske aktiviteter skal være pedagogisk begrunnet. Løpende aktiviteter som inngår i grunnlaget for karakterfastsettelse omfattes ikke av disse retningslinjene.

1) Nøyaktige krav til obligatoriske aktiviteter spesifiseres i emnebeskrivelsen og/eller semestersider senest ved semesterstart.

2) Dersom obligatoriske aktiviteter ikke er gjennomført og /eller godkjent, kan ikke studenten fremstille seg til eksamen. Eksamensmeldingen trekkes av studieadministrasjonen.

3) Midlertidig bestemmelse om bruk av egenmelding videreføres

frem til 1. september 2022.

Ved gyldig forfall fra obligatorisk aktivitet gjelder følgende:

    a) Alle datoer for fremmøte/deltagelse/innlevering er absolutte. Egenmelding om gyldig forfall gir grunnlag for utsettelse av innlevering eller dispensasjon fra obligatorisk fremmøte/deltagelse. Det gjelder samme regler for gyldig forfall som til eksamen.

    b) Ved gyldig forfall må instituttets administrasjon senest kontaktes innenfor normal åpningstid den gjeldende dagen for fremmøte / deltagelse/innlevering. For å få utsettelse skal studenten fylle inn Nettskjema for melding av fravær (bokmål)  / Nettskjema for melding om fravær (nynorsk)

    c) Ved kronisk sykdom eller annen dokumentert grunn kan studenten få tilrettelagt undervisning, for eksempel annen obligatorisk aktivitet, fritak fra oppmøte eller utsettelse av obligatorisk aktivitet.

4) Obligatorisk aktivitet kan bedømmes med ikke godkjent

    a) på formelt grunnlag hvis den ikke tilfredsstiller visse formkrav. For et skriftlig arbeide kan det f.eks. kreves et minste antall sider, bibliografi og referanser til den i teksten, et bestemt oppsett, kapittelinndeling, at hele oppgaven eller alle spørsmål er forsøkt besvart, at alle setninger er forsøkt oversatt og lignende. Ved muntlige presentasjoner kan også varighet i tid være et krav.

    b) på faglig grunnlag hvis læreren vurderer at aktiviteten ikke tilfredsstiller faglige minstekrav.

En aktivitet kan ha både formelle og faglige krav som innebærer at aktiviteten bare bedømmes faglig hvis den først tilfredsstiller formkravene.
Hvis obligatorisk aktivitet ikke godkjennes fordi den ikke tilfredsstiller formkravene, får ikke studenten et ekstra forsøk.
Hvis obligatorisk aktivitet ikke godkjennes på grunn av det faglige innholdet, skal det gis skriftlig tilbakemelding til studenten om hvorfor aktiviteten ikke ble godkjent. Studenten får deretter ett ekstra forsøk samme semester dersom ikke annet er presisert i emnebeskrivelsen. Ikke-godkjenning av obligatorisk aktivitet på grunn av det faglige innholdet kan kun påklages etter andre gangs innlevering.

5) Med mindre noe annet er nevnt i emnebeskrivelsen, gjelder følgende: Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i de to neste semestrene emnet blir gitt. Unntak kan forekomme hvis emnet skifter vurderingsform, undervisningsopplegg eller endres vesentlig på andre måter.

6) Ved mistanke om fusk på obligatorisk aktivitet gjelder samme regler som til eksamen, se retningslinjer ved behandling av fusk/forsøk på fusk til eksamen. Studenten får informasjon i form av brev fra fakultetet og kan velge å redegjøre for saken enten skriftlig eller muntlig. Saken kan eventuelt gå til Den sentrale klagenemnda som sak vedrørende mistanke om fusk/forsøk på fusk.

Fakultetet minner også om Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo:

§ 4.4 Obligatorisk aktivitet

(1) Fakultetet kan i program- eller emnebeskrivelsen fastsette krav om obligatorisk aktivitet (herunder obligatorisk deltagelse i undervisningen) som del av studiegjennomføringen. Fakultetet kan også fastsette hvor lenge godkjenning av obligatorisk aktivitet skal være gyldig.

(2) Godkjent obligatorisk aktivitet kan ordinært ikke gjentas. Fakultetet kan dispensere etter nærmere vurdering.

(3) Ikke-godkjent obligatorisk aktivitet gir rett til nytt forsøk, men først når kapasitetshensyn muliggjør det. Ved begrenset kapasitet skal studenter som har hatt gyldig fravær fra aktiviteten prioriteres foran studenter som ikke har hatt gyldig fravær.

(4) Det skal ordinært stilles de samme krav til dokumentasjon av gyldig fravær fra obligatorisk aktivitet som til dokumentasjon av gyldig forfall til eksamen. Fakultetet kan imidlertid etter nærmere vurdering godta egenmelding ved fravær fra obligatorisk aktivitet.

(5) Oppfølgingen av manglende godkjenning av obligatorisk aktivitet må så vidt mulig gjennomføres på en måte som innebærer at eksamen kan avlegges i tilknytning til semesteret.

 

Spørsmål?

Kontakt studentinfosenteret på fakultetet.

 

Publisert 25. juni 2015 13:42 - Sist endret 5. mai 2022 10:19